Vet - tredjelandsimport fjørfe

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 393/2012 av 7. mai 2012 om endring av vedlegg I i forordning (EF) nr. 798/2008 når det gjelder opplysningene om Thailand på listene over tredjeland og deler av tredjeland hvorfra fjørfe og fjørfeprodukter kan importeres til og sendes i transitt gjenn...

Commission Implementing Regulation (EU) No 393/2012 of 7 May 2012 amending Annex I to Regulation (EC) No 798/2008 as regards the entry for Thailand in the lists of third countries or parts thereof from which poultry and poultry products may be imported into and transit through the Union...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 11.05.2012

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten tas inn i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre og skal gjennomføres i Norge samtidig med at den gjennomføres i EU. 

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjør endring i forordning (EF) nr. 798/2008 av 8. august 2008 som fastsetter liste over tredjestater, områder, soner eller segmenter hvorfra fjørfe og fjørfeprodukter kan importeres til eller transitteres gjennom Fellesskapet og krav til veterinærsertifikater.I 2004 ble det konstatert utbrudd av høypatogen aviær influensa i Thailand. Kommisjonen vedtok derfor beskyttelsestiltak som gjaldt import av visse varer som består av eller inneholder kjøtt av fjørfe og fugler fra Thailand. Dyrehelsesituasjonen i Thailand har siden bedret seg, særlig med hensyn til bekjempelse av høypatogen aviær influensa hos fjørfe. Eksperter fra kommisjonen har avlagt en rekke kontrollbesøk i Thailand for å vurdere dyrehelsesituasjonen og de sykdomsbekjempelsessystemer som er innført. Etter siste kontrollbesøk i Thailand konkluderes det nå med at det finnes tilstrekkelige garantier for at de aktuelle produktene oppfyller EUs krav. Importforbudet er derfor opphevet i kommisjonens gjennomføringsvedtak 2012/248/EU, men import av egg fra Thailand er betinget av at landet fremlegger et program for bekjempelse av salmonella.Tredjelandslisten i forordning (EF) nr. 798/2008 er endret i tråd med dette, slik at import av visse fjørfeprodukter tillates fra 1. juli 2012.

Merknader

Kommisjonsforordning (EU) nr. 393/2012 gjennomføres ved endring av forskrift 19. juli 2010 nr. 1135 om import og transitt av fjørfe og visse fjørfeprodukter fra tredjestater. Endringen gjennomføres med virkning fra 29. mai 2012.  Rettsakten medfører notifiseringsplikt til ESA.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Vi vurderer det slik at endringene ikke vil få økonomiske eller administrative konsekvenser.   

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 0393/2012
Celexnr.: 32012R0393

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 29.05.2012
Dato for faktisk gjennomføring: 11.05.2012
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker