Endring av vedtak 2002/994/EF - juli 2005

Kommisjonsvedtak 2005/573/EF av 22. juli 2005 om endring av vedtak 2002/994/EF om visse beskyttende tiltak vedrørende produkter av animalsk opprinnelse fra Kina...

Commission Decision 2005/573/EC of 22 July 2005 amending Decision 2002/994/EC concerning certain protective measures with regard to products of animal origin imported from China...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 19.03.2012

Spesialutvalg: Næringsmidler og Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet / Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten ble vedtatt av Europakommisjonen 22. juli 2005.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer vedtak 2002/994/EF som fastsetter et importforbud for animalske produkter fra Folkerepublikken Kina. Grunnrettsakten gir et unntak fra importforbud for varer som er listet opp i rettsaktens vedlegg. De unntatte produktene i vedlegget deles i to grupper, der produktene i gruppe 1 kan importeres uten et helsesertifikat, mens produktene i gruppe 2 kan importeres hvis de følges av et helsesertifikat.

Rettsakten endrer opplistingen i gruppe 1 i vedlegget, der kjæledyrfôr som er omfattet av forordning (EF) nr. 1774/2002, er tatt inn i opplistingen.

Rettsakten inneholder også andre endringer, men disse er ikke aktuelle ettersom senere vedtak har endret disse, eksempelvis art. 3 om gjennomføring av kontrollen av produktene (endret av vedtak 2008/463/EF).

Merknader

Vedtaket er gjennomført i norsk rett ved endring av forskrift 31. august 2004 nr. 1229 om særskilte beskyttelsestiltak ved import av produkter av animalske opprinnelse fra Folkerepublikken Kina.

Rettsakten er gjennomført etter forenklet prosedyre.

Administrative og økonomiske konsekvenser

Endringen med å ta kjæledyrfôr inn i gruppe 1 i vedlegget vil gjøre det lettere for næringen å importere disse produktene. Mattilsynet vil kunne få et merarbeid i forhold til klareringen av forsendelser med disse produktene.

Endringen fremstår som formålstjenlig og hensiktsmessig sett i forhold til interessene som rettsakten skal beskytte.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten hører også til under vedlegg I kapittel I og vedlegg I kapittel II i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2005/573/EF
Celexnr.: 32005D0573

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 26.07.2005
Dato for faktisk gjennomføring: 13.03.2012
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen