EØS-notatbasen

Sammensatte produkter

Kommisjonsforordning (EU) nr. 28/2012 av 11. januar 2012 som fastsetter vilkår for sertifisering for import til og transitt gjennom EU av visse sammensatte produkter og som endrer vedtak 2007/275/EF og forordning (EF) nr. 1162/2009 ...

Commission Regulation (EU) No 28/2012 of 11 January 2012 laying down requirements for the certification for imports into and transit through the Union of certain composite products and amending Decision 2007/275/EC and Regulation (EC) No 1162/2009 ...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 26.03.2012

Spesialutvalg: Næringsmidler og Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten følger forenklet prosedyre. Rettsakten ble fastsatt 25.5.2012.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder endring av regelverk om veterinær grensekontroll ved import eller transitt av visse sammensatte produkter. Sammensatte produkter defineres i forskrift 26. juni 2008 nr. 726 om hvilke levedne dyr og animalske produkter mv. som skal underkastes veterinær grensekontroll, som gjennomfører kommisjonsvedtak 2007/275/EF. Forskriftens § 2 a) lyder: "Sammensatte produkter: Næringsmidler som er bestemt til konsum, og som inneholder foredlede produkter av både animalsk og vegetabilsk opprinnelse, herunder produkter hvor foredlingen av opprinnelsesproduktet er en integrert del av produksjonen av det endelige produktet." 

Rettsakten gjelder for forsendelser av: 

1. sammensatte produkter som inneholder prosesserte kjøttprodukter som angitt i vedtak 2007/725/EF artikkel 4(a),    

2. sammensatte produkter som inneholder halvparten eller mer av prosesserte melkeprodukter og som omfattes av vedtak 2007/725/EF artikkel 4(b),  

3. sammensatte produkter som inneholder halvparten eller mer av prosesserte fiskeri- eller eggprodukter og som omfattes av vedtak 2007/275/EF artikkel 4(b).

Etter tidligere gjeldende regelverk ble veterinær grensekontroll av sammensatte produkter kun gjort ut fra dyrehelsehensyn. EU har erkjent behov for å kontrollere også de hygienemessige sidene ved sammensatte produkter på grunn av den risikoen disse kan representere for folkehelsen. De sammensatte produktene som før kun ble kontrollert ut fra dyrehelsehensyn, kan ut fra sin natur også representere en høyere folkehelserisiko, og derfor mener man at overgangsbestemmelsene gitt i forordning (EF) nr. 1162/2009 ikke skal gjelde for disse og at hovedregelen i forordning (EF) nr. 853/2004 artikkel 6(4) skal anvendes. Når det gjelder andre sammensatte produkter enn de som omfattes av forordning (EU) nr. 28/2012, må Kommisjonen avgjøre hva som skal gjelde, innen utgangen av 2013. Rettsakten angir sertifikat som dekker både hensynet til dyrehelse og folkehelse.

Rettsakten gir også bestemmelser om transitt gjennom EU av visse sammensatte produkter, samt endringer i kommisjonsvedtak 2007/275/EF og forordning (EF) nr. 1162/2009.   

Rettsakten stadfester at visse sammensatte produkter med innhold av animalsk opprinnelse som kommer fra godkjente tredjeland eller områder derav, kan importeres til EU. Dette gjelder også produkter av animalsk opprinnelse som anvendes til å tilvirke slike sammensatte produkter, forutsatt at disse animalske produktene har sitt opphav fra anlegg som er i samsvar med artikkel 6.1 (b) i forordning (EF) nr. 853/2004 om hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse.

Merknader

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten vil ikke medføre noen økonomiske eller administrative konsekvenser for næringen eller Mattilsynet. Endringene vil medføre at sertifikatene som skal kontrolleres ved grensekontrollen ved import, også vil inneholde informasjon om produksjonshygiene.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 28/2012
Celexnr.: 32012R0028

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 20.02.2012
Dato for faktisk gjennomføring: 25.05.2012
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 15.06.2012