Standarder for god miljøtilstand i havområder

Kommisjonsbeslutning om kriterier og metodiske standarder for god miljøtilstand i havområder...

Commission Decision on criteria and methodological standards on good environmental status of marine waters ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 22.03.2012

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Beslutningen ble vedtatt av kommisjonen 1. september 2010.

Beslutningen utfyller Europaparlaments- og Rådsdirektiv om etablering av en ramme for fellesskapets tiltak innenfor havmiljøpolitikken (havstrategidirektivet) med mer detaljerte kriterier for angivelse av god miljøtilstand i henhold til direktivet. Rettsakten er også omtalt i EØS-notatet for dette direktivet.

Vurdering

Beslutningen må vurderes i sammenheng med havstrategidirektivet, og spørsmålet om EØS-relevans må ses i sammenheng med dette. For havstrategdirektivet er det konkludert med følgende norske posisjon:

"Basert på en helhetlig vurdering hvor forskjellen mellom direktivets og EØS-avtalens geografiske virkeområde har vært et tungtveiende moment, konkluderes det med at havstrategidirektivet ikke innlemmes i EØS-avtalen."

Det samme må derfor gjelde for den tilhørende kommisjonsbeslutningen. Dersom endelig resultat mht. EØS-relevans for havstrategidirektivet skulle bli en annen enn forutsatt, må også kommisjonsbeslutningen vurderes på nytt i sammenheng med dette. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2010/477/EU
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32010D0477

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 02.09.2010
Frist returnering standardskjema: 14.10.2010
Dato returnert standardskjema: 02.07.2012
EØS-relevant: Til diskusjon
Akseptabelt: Til diskusjon
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker