Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 989/2012 av 25. oktober 2012 om godkjenningen av endo-1,4-beta-xylanase produsert av Tricoderma reesei (MULC 49755) og endo-1,3(4)-beta-glukanase produsert av Tricoderma reesei (MULC 49754) som fôrtilsetningsstoff til verpehøner og fjørfe av mindre ø...

Commission Implementing Regulation (EU) No 989/2012 of 25 October 2012 concerning the authorisation of endo-1,4-beta-xylanase produced by Tricoderma reesei (MULC 49755) and endo-1,3(4)-beta-glucanase produced by Tricoderma resei (MULC 44754) as a feed additive for laying hens and minor poultry sp...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.11.2012

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 10.01.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten omhandler utvidet godkjenning av et enzympreparat av endo-1,4-beta-xylanase og endo-1,3(4)-beta-glukanase. Det er tidligere er godkjent som fôrtilsetningsstoff til slaktekylling og avvent smågris. Preparatet er klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen Fordøyelsesfremmende stoffer. Nå er det søkt godkjent til bruk i fôr til verpehøner og fjørfe av mindre økonomsk betydning, både til slakt og verping. Enzympreparatet er framstilt ved hjelp av to ulike, genmodifiserte stammer av samme mikrorganisme.

Søknaden er vurdert av European Food Safety Authority, EFSA, som finner preparatet trygt i bruk til det omsøkte formålet. Det er heller ikke foretatt endringer i preparatet siden første godkjenning. Preparatet har vist effekt ved å bedre utnyttelsen av fôret både i eggproduksjon og til slaktefjørfe. Det er fastsatt grense for minste tillatte innhold av de to enzymene for at de skal ha ønsket effekt. Til verpehøner og andre verpefjørfe er den hhv 4 000 XU/kg og 900 BXU/kg fullfôr for hver av de to enzymene. For fjørfe til slakt er grensene hhv 3 000 XU/kg og 675 BXU/kg fullfôr. XU og BXU er måleenheter for enzymaktivitet. Enzymene skal tilsettes fôr med høgt innhold av stivelse og ikke-stivelsespolysakkarider. Det er angitt analysemetode for preparatet.

Godkjenningen i forordningen er gitt i samsvar med uttalelse fra den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse, seksjon fôrvarer. Den har varighet til 15. november 2022.

Merknader

Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet, da preparatet allerede er godkjent og i bruk. Fôrindustrien får tilgang på enda et enzympreparat, som har et bredt bruksområde. Det medfører at samme preparat kan brukes i flere fôrblandinger, og på den måten kan innkjøp og lagerhold av enzympreparater effektiviseres og kostnader spares. Hvorvidt fôrindustrien har tatt eller vil ta preparatet i bruk, avhenger av praktiske og økonomske forhold ved den enkelte virksomhet. Produseres det f. eks. ikke verpehønefôr på virksomheten, er heller ikke det nye bruksområdet interessant.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsyneter representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 989/2012
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32012R0989

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 29.10.2012
Frist returnering standardskjema: 13.11.2012
Dato returnert standardskjema: 11.01.2013
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 15.03.2013
Nummer for EØS-komitebeslutning: 030/2013
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 10.01.2013
Høringsfrist: 21.02.2013
Frist for gjennomføring: 16.03.2013
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen