Fôrtilsetningsstoffer

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1065/2012 av 13. november 2012 om godkjenning av preparater av Lactobacillus plantarum (DSM 23375, CNCM I-3235, DSM 19457, DSM 16565, DSM 16568, LMG 21295, CNCM MA 18/5U, NCIMB 30094, VTT E-78076, ATCC PTSA-6139, DSM 18112, DSM 18113, DSM 18114, ATCC...

Commission Implementing Regulation (EU) No 1065/2012 of 13 November 2012 concerning the authorisation of preparations of Lactobacillus plantarum (DSM 23375, CNCM I-3235, DSM 19457, DSM 16565, DSM 16568, LMG 21295, CNCM MA 18/5U, NCIMB 30094, VTT E-78076, ATCC PTSA-6139, DSM 18112, DSM 18113, DSM ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 21.11.2012

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 10.01.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten omhandler re-godkjenning av flere preparater av Lactobacillus plantarum som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter. Preparatene er klassifiserte i kategorien "Teknologiske tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen "Ensileringsmidler". Preparatene er godkjente til alle dyrearter, men er bare vurdert til ensilering av grovfôr.The European Food Safety Authority (EFSA) konkluderte at preparater av Lactobacillus plantarum DSM 23375, CNCM I-3235, DSM 19457, DSM 16565, DSM 16568, LMG 21295, CNCM MA 18/5U, NCIMB 30094, VTT E-78076, ATCC PTSA-6139, DSM 18112, DSM 18113, DSM 18114, ATCC 55943 og ATCC 55944 er trygge for dyrehelse, folkehelse og for miljøet. Preparater av Lactobacillus plantarum DSM 23375, CNCM I-3235, DSM 19457, DSM 16565, DSM 16568, LMG 21295, CNCM MA 18/5U og NCIMB 30094 kan forbedre ensilering av alle typer grovfôr ved å øke tørrstoffenes holdbarhet og senke pH-verdien. Preparatet av Lactobacillus plantarum VTT E-78076 kan forbedre ensilering av materiale som er lett eller moderat vanskelig å ensilere, ved å senke pH-verdien og innholdet av ammoniakk-nitrogen. Preparater av Lactobacillus plantarum ATCC PTSA-6139, DSM 18112, DSM 18113, DSM 18114, ATCC 55943 og ATCC 55944 kan forbedre ensilering av materialer, som er lett å ensilere, ved å senke pH-verdien og tørrstofftapet. Det er gitt en overgangsperiode for bruk av preparatene og fôr med disse som er produsert og merket før 4. juni 2013 i samsvar med de regler som gjelder før 4. desember 2012 i EU, så berørte parter kan forberede seg på å oppfylle de nye kravene.

Godkjenningen har varighet til 4. desember 2022. Den er gitt i samsvar med vedtak i EU-kommisjonens faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse, seksjon fôrvarer.

Merknader

Rettslige konsekvenser:

Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser:

Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet, da tilsvarende preparater allerede er i bruk. Hvorvidt fôrindustrien har tatt eller vil ta i bruk dette preparatet, vil avhenge av praktiske og økonomiske forhold ved den enkelte virksomheten.

Godkjenningen i forordningen er gitt i samsvar med uttalelse fra den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse, seksjon fôrvarer. Den har varighet til 4. desember 2022.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1065/2012
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32012R1065

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 19.11.2012
Frist returnering standardskjema: 06.12.2012
Dato returnert standardskjema: 11.01.2013
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 15.03.2013
Nummer for EØS-komitebeslutning: 030/2013
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 10.01.2013
Høringsfrist: 21.02.2013
Frist for gjennomføring: 16.03.2013
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen