Grenseverdier aflatoksiner i tørkede fiken

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1058/2012 av 12. november 2012 om endring av forordning (EF) nr. 1881/2006 når det gjelder grenseverdier for aflatoksiner i tørket fiken...

Commission Regulation (EU) No 1058/2012 of 12 November 2012 amending Regulation (EC) No 1881/2006 as regards maximum levels for aflatoxins in dried figs...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 26.11.2012

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 10.01.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer grenseverdiene for aflatoksiner i tørkede fiken. Endringene i EØS-grenseverdiene skjer som følge av at Codex Alimentarius har etablert grenseverdi for sum aflatoksiner i spiseklare, tørkede fiken. EØS-grenseverdiene må derfor heves opp til tilsvarende nivå.

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 27. september 2002 nr. 1028 om visse forurensende stoffer i næringsmidler. Når nye, høyere grenseverdier blir gjeldende for alle EØS-land, vil dette gjøre at produsenter av tørket fiken lettere kan overholde grenseverdiene i regelverket. Rettsakten antas ikke å få økonomiske konsekvenser for næringen eller Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Regelverket er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget for næringsmidler fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Codex Alimentarius har siden 2010 arbeidet med grenseverdier for summen av aflatoksiner i tørkede fiken. Nye grenseverdier for sum aflatoksiner i fiken på 10 mikrogram/kg ble vedtatt i 2012. I gjeldende EØS-regelverk er det en grenseverdi i tørket frukt for aflatoksin B1 (den giftigste) på 2 mikrogram/kg, samt en grenseverdi for sum aflatoksiner på 4 mikrogram/kg. Det er i dag et eget beskyttelsesvedtak i EØS på tørket fiken fra Tyrkia, fordi man både ved importkontroll og ved FVO-inspeksjoner (Food and Veterinary Office) har funnet høye nivåer av aflatoksiner samt brudd på god dyrkings- og produksjonspraksis. Nye grenseverdier for tørket fiken i EØS blir med den nye forordningen 6 mikrogram/kg for aflatoksin B1 og 10 mikrogram/kg for sum aflatoksiner. På lik linje med eksotiske nøtter som paranøtter og pistasjnøtter, er helserisiko vurdert for fiken internasjonalt (JECFA og EFSA). Den gjennomsnittlige forbruker spiser såpass lite fiken at det neppe foreligger noen helserisiko. Samtidig er aflatoksiner meget potente som kreftfremkallende stoffer. Mattilsynet har i forbindelse med arbeidet i Codex Alimentarius bedt Folkehelseinstituttet (FHI) om å kommentere forslaget basert på norsk konsum og norske data. Vurderingen var også her at en økning av grenseverdiene som nevnt over ikke ser ut til å utgjøre noen helserisiko i den norske befolkningen, basert på kunnskap om norsk konsum. Selv om konsumet av tørket fiken i Norge er begrenset, er det ikke heldig å øke det tillatte nivået av kreftfremkallende stoffer i maten. Både Norge og EU har i Codex Alimentarius jobbet for at grenseverdier i Codex Alimentarius skulle fastsettes på nivå med eksisterende EØS-grenseverdier. Basert på både nasjonale og internasjonale vurderinger om at de nye grenseverdiene ikke ville utgjøre noen helserisiko, gitt kjent spisemønster, ble de høyere grenseverdiene likevel vedtatt.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1058/2012
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32012R1058

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 16.11.2012
Frist returnering standardskjema: 28.12.2012
Dato returnert standardskjema: 16.01.2013
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 03.05.2013
Nummer for EØS-komitebeslutning: 063/2013
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 01.02.2013
Høringsfrist: 29.03.2013
Frist for gjennomføring: 04.05.2013
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker