Økodesign - Nettverksutstyr

Krav til miljøvennlig utforming av nettverksutstyr (ENER Lot 26)...

Ecodesign - Networked standby losses (ENER Lot 26)...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 05.11.2012

Spesialutvalg: Ingen spesialutvalg

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Olje- og energidepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

NVE sendte et utkast til sluttrapport for den forberedende studien på høring  den 17. desember 2010. Mottagere var et større antall bransjeforeninger, noen produsenter og offentlige etater. Ingen kommentarer kom inn.

Det ble avholdt møte i Samrådsforum 14. september 2011.

Sammendrag av innhold

EU forbereder krav til standbyforbruket for produkter, som kan kobles i nettverk (både kablede og trådløse nettverk). Kravene vil bli tverrgående for en lang rekke elektriske apparater innenfor gruppene husholdningsapparater, it-utstyr, forbrukerelektronikk og leketøy- og fritidsutstyr. Kravene forventes gjennomført som en endring av den eksisterende standby-forordning (2008/1275/EF) og vil omfatte de samme produktgruppene. De foreslåtte kravene vil kunne gjennomgå endringer i prosessen helt frem til endelig vedtak Kravene forventes å føre til elbesparelser på omkring 40 TWh om året i 2020 i EU.

Forordningen ligger innenfor rammene av Økodesigndirektivet (2009/125/EF). Økodesigndirektivet fastsetter minstekrav til produkters energieffektivitet i tillegg til andre miljø- og ressurskrav. Det skjer gjennom forordninger som pålegger produsenter og importører i EU-markedet å kun markedsføre produkter som lever opp til kravene. Produkter som tilfredsstiller kravene skal være CE-merket.

Energikrav til produkter er et av flere virkemidler for å nå EUs vedtatte mål om innen 2020 å redusere klimagassutslippene med minst 20%, øke andelen fornybar energi i vårt endelige energiforbruk til 20%, og øke energieffektiviteten med 20% i EU, sammenlignet med 1990.

Bakgrunnen for målet er forebygging av klimaendringer (mitigation), konkurranseevne og forsyningssikkerhet.


Forslag til økodesignkrav
Det foreslås krav om:

  • Maksimum grense for produktenes forbruk i nettverksstandby-tilstand (en tilstand med lavt forbruk, der et produkt kan aktiveres via signaler fra nettverket)
  • Power management for alle nettverksporter
  • At brukerne skal kunne frakoble trådløse nettverksporter
  • At nettverksprodukter skal overholde kravene i standby-forordningen (2008/1275/EF), når produktet ikke er koblet til et nettverk

Produkter, som kan aktiveres hurtig, vil tillates å ha et høyere forbruk enn produkter som det tar lenger tid å aktivere..

Kravene forventes gjennemført i 2 eller 3 trinn. Første trinn forventes å ha virkning fra 1. januar 2014.


Merknader

Ingen bemerkninger

Sakkyndige instansers merknader

Ingen bemerkninger

Vurdering

Forslagene vurderes ikke å få særlige konsekvenser for Norge.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 2009/125/EF

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen