EØS-notatbasen

Oppd. importbetingelser mat/fôr fra Japan okt 2012

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 996/2012 av 26. oktober 2012 om særlige importbetingelser for fôrvarer og næringsmidler med opprinnelse i eller eksportert fra Japan etter ulykken ved atomkraftverket i Fukushima og om opphevelse av forordning (EU) nr. 284/2012...

Commission Implementing Regulation (EU) No 996/2012 of 26 October 2012 imposing special conditions governing the import of feed and food originating in or consigned from Japan following the accident at the Fukushima nuclear power station and repealing Implementing Regulation (EU) No 284/2012...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 02.11.2012

Spesialutvalg: Næringsmidler og Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet / Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten ble vedtatt av Europakommisjonen 26. oktober 2012, med ikrafttredelse 30. oktober 2012.

Rettsakten følger EØS-avtalens forenklede prosedyre og er gjennomført som en endring i forskrift 30. mars 2011 nr. 338 om særlige importbetingelser for fôrvarer og næringsmidler med opprinnelse i eller eksportert fra Japan.

Sammendrag av innhold

Rettsakten erstatter forordning (EU) nr. 284/2012, og viderefører bestemmelsene om særskilt kontroll for radioaktivitet ved import av animalske og ikke-animalske fôrvarer og næringsmidler med opprinnelse i eller som blir eksportert fra Japan. Virkeområdet for rettsakten er justert og gjelder for alle fôrvarer og næringsmidler som kommer fra Japan, med unntak av produkter som har forlatt Japan før 28. mars 2011 og som er innhøstet og/eller bearbeidet før 11. mars 2011. Videre er alle alkoholholdige drikker og personlige forsendelser med animalske og ikke-animalske produkter unntatt fra dette regelverket. Dette er den niende revisjonen av kontrollregimet for produkter fra Japan etter Fukushimaulykken.

Rettsakten endrer også kontrollfrekvensen på identitetskontrollen og den fysiske kontrollen av forsendelsene som er omfattet av dette kontrollregimet. Frekvensen settes nå til 5 % (hver 20. forsendelse) uansett hvilke område forsendelsen kommer fra i Japan. Videre er det nå gitt en positivliste (listeføring) over hvilke produkter fra de forskjellige områdene i Japan som skal følges av en analyserapport som bekrefter at produktene ikke inneholder radioaktivitet over de fastsatte grenseverdiene. Denne listen er gitt i vedlegg IV.

Rettsakten gir også særskilte overgangsregler for ris, soyabønner, samt produkter av disse, og melk, melkeprodukter og mineralvann.

Bakgrunnen for oppdateringen er at Kommisjonen gjennom den gjeldende forordning (EU) nr. 284/2012 har fått bedre oversikt over hvilke produkter som har blitt påvirket av det radioaktive utslippet i forbindelse med ulykken ved Fukushima kraftverket, og at de japanske myndighetene har gode rutiner for å kontrollere egne produkter.

Hovedinnholdet i den nye forordningen:

- retter seg mot importører av fôrvarer og næringsmidler fra Japan,

- omfatter alle forsendelser med fôrvarer og næringsmidler med opprinnelse i eller sendt fra Japan etter 28. mars 2011, nå med et generelt unntak for alkoholholdige drikker og personlige forsendelser,

- alle forsendelser skal forhåndsvarsles senest to arbeidsdager før ankomst og importeres via bestemte importsteder,

- alle forsendelser skal følges av en erklæring (vedlegg I til forordningen) som stadfester hvor forsendelsen kommer fra og om den rammes av overgangsreglene for grenseverdier gitt i vedlegg III,

- forsendelsene med produkter omfattet av opplistingen i vedlegg IV skal følges av en analyserapport som bekrefter at produktene er innenfor de gitte grenseverdiene for tillatt radioaktivitet (Cs-134 og Cs-137),

- at det skal gjennomføres dokumentkontroll på alle forsendelser,

- at det skal gjennomføres identitetskontroll og fysisk kontroll med en kontrollfrekvens på 5 % på alle forsendelser omfattet av regelverket,

- alle forsendelser skal holdes igjen på importstedet frem til resultatene på prøvene foreligger, maksimalt fem døgn,

- alle kostnader med kontrollen og tilbakesending/destruksjon skal bæres av importøren.

Rettsakten er gitt gyldighet frem til 31. mars 2014, med en planlagt vurdering av omfanget av kontrolltiltakene våren 2013.


Merknader

Rettslige konsekvenser:

Rettsakten krever gjennomføring i norsk forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser:

Reduksjonen av kontrollfrekvensen på den fysiske kontrollen til 5 % av forsendelsene vil kunne gi Mattilsynet en besparelse i tidsbruk på grunn av færre kontroller. Næringen vil kunne få reduserte kostnader i forbindelse med kontroll og analysering. Dette momentet vil forsterkes ved at alle alkoholholdige drikker er tatt ut at dette kontrollregimet. Opplisting av produkter i vedlegg IV vil også kunne bidra til å redusere kostnader for næringen ved at færre produkter skal følges av en rapport med analyseresultater.

Rettsakten vurderes ikke til å ha noen negativ virkning på folkehelsen.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Matilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten hører også til under vedlegg I, kapittel I og II i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 0996/2012
Celexnr.: 32012R0996

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 30.10.2012
Dato for faktisk gjennomføring: 01.11.2012
Dato varsling til ESA om gjennomføring: