Polyglycitolsirup i flere matvarekategorier

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1049/2012 av 8. november 2012 om endring av vedlegg II til Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 med hensyn til bruk av polyglycitolsirup i flere matvarekategorier...

Commision Regulation (EU) No 1049/2012 of 8 November 2012 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the use of polyglycitol syrup in several food categories...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 28.11.2012

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 10.01.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten ble vedtatt i EU 8. november 2012, og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold  

Rettsakten endrer unionslisten over godkjente tilsetningsstoffer til næringsmidler i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 ved at polyglycitolsirup (E 964) godkjennes som søtstoff i flere matvarekategorier.

Polyglycitolsirup er et alternativ til de allerede godkjente polyolene, og dekker et teknologisk behov. Polyglycitolsirup er mindre søtt enn andre polyoler, og gir en bedre fylde, økt tetthet, bindeevne og stabilitet til energi-reduserte eller sukker-frie produkter. Polyglycitolsirup godkjennes i matkategorier som spiseis, syltetøy og sukkervarer. Polyglycitolsirup er et nytt søtstoff som har fått E-nummer.

European Food Safety Authority (EFSA) mener at de toksikologiske data for polyglycitolsirup er utilstrekkelige for å etablere et akseptabelt daglig inntak (ADI), men basert på tilgjengelige data konkluderer EFSA med at det er ingen indikasjon på økt helsemessig risiko ved de foreslåtte bruksbetingelsene av polyglycitolsirup

Det fremgår av artikkel 2 at rettsakten skal gjelde i EU fra ikrafttredelsen 8. november 2012, og ikke først fra 1. juni 2013, som er det tidspunktet som resten av unionslisten over godkjente tilsetningsstoffer til næringsmidler i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 skal gjelde fra.

Merknader

Rettslige konsekvenser:

Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endringer i forskrift 6. juni 2011 nr. 668 om tilsetningsstoffer til næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser:

Mattilsynet mener at polyglycitolsirup er et velegnet søtstoff som opprettholder de organoleptiske egenskaper som tilskrives sukker. Virksomhetene vil kunne utvikle flere sukkerfrie produkter. EFSA vurderer bruken av polyglycitolsirup til ingen helsemessig risiko.

Rettsakten antas ikke å medføre økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning for myndighetene og samfunnet for øvrig.


Sakkyndige instansers merknader

Regelverket er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget for næringsmidler fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1049/2012
Basis rettsaktnr.: 1333/2008
Celexnr.: 32012R1049

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 09.11.2012
Frist returnering standardskjema: 30.11.2012
Dato returnert standardskjema: 16.01.2013
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 03.05.2013
Nummer for EØS-komitebeslutning: 063/2013
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 01.02.2012
Høringsfrist: 01.05.2012
Frist for gjennomføring: 04.05.2013
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker