Renhetskriterier polyglycitosirup E 964

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1050/2012 av 8. november 2012 om endring av forordning (EU) nr. 231/2012 om fastsettelse av spesifikasjoner for tilsetningsstoffer oppført i vedlegg II og III til Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 når det gjelder polyglycitolsirup...

Commision Regulation (EU) No 1050/2012 of 8 November 2012 amending Regulation (EU) No 231/2012 laying down specifications for food additives listed in Annexes II and III to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards polyglycitol syrup...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 28.11.2012

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 10.01.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten ble vedtatt i EU 8. november 2012, og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innholdRettsakten endrer forordning (EU) nr. 231/2012 om spesifikasjoner og renhetsriterier til tilsetningsstoffer oppført i vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 1333/2008.Polyglycitolsirup tilhører gruppen hydrogenerte glukosesiruper som er sammensatt av maltitol, sorbitol og høymolekylære polyoler. I motsetning til EUs spesifikasjoner av maltitolsirup (E 965) har polyglycitolsirup en definert konsentrasjon av sorbitol, en lavere konsentrasjon av maltitol og en definert konsentrasjon av høymolekylære polyoler.European Food Safety Authority (EFSA) mener at de toksikologiske data for polyglycitolsirup er utilstrekkelige for å etablere et akseptabelt daglig inntak (ADI), men basert på tilgjengelige data konkluderer EFSA med at det er ingen indikasjon på økt helsemessig risiko ved de foreslåtte bruk av polyglycitolsirup. Polyglycitolsirup har blitt godkjent på grunnlag av spesifikke bruksområder og er tildelt E-nummer E 964.

Merknader

Rettslige konsekvenser:

Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endringer i forskrift 6. juni 2011 nr. 668 om tilsetningsstoffer til næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser:

Mattilsynet mener at polyglycitolsirup er et velegnet søtstoff som opprettholder de organoleptiske egenskaper som tilskrives sukker. Virksomhetene vil kunne utvikle flere sukkerfrie produkter. EFSA vurderer bruken av polyglycitolsirup til ingen helsemessig risiko.

Rettsakten antas ikke å medføre økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning for myndighetene og samfunnet for øvrig.


Sakkyndige instansers merknader

Regelverket er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget for næringsmidler fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1050/2012
Basis rettsaktnr.: 1333/2008
Celexnr.: 32012R1050

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 09.11.2012
Frist returnering standardskjema: 30.11.2012
Dato returnert standardskjema: 16.01.2013
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 03.05.2013
Nummer for EØS-komitebeslutning: 063/2013
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 01.02.2013
Høringsfrist: 01.05.2013
Frist for gjennomføring: 04.05.2013
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen