Vet -fiskehelsedirektivet

Kommisjonens gjennomføringsdirektiv 2012/31/EU av 25. oktober 2012 om endring av vedlegg IV i Rådets direktiv 2006/88/EC hva angår listen av fiskearter mottakelig for viral hemorrhagisk septikemi og fjerningen av epizootisk ulcerativ syndrom fra listen...

Commission Implementing Directive 2012/31/EU of 25 October 2012 amending Annex IV to Council Directive 2006/88/EC as regards the list of fish species susceptible to Viral haemorrhagic septicaemia and the deletion of the entry for Epizootic ulcerative syndrome ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 05.11.2012

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 10.01.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten omhandler inkludering av japansk flyndre (Paralichthys olivaceus) i listen over fiskearter som er mottakelige for viral hemorrhagisk septikemi. I tillegg er epizootisk ulcerativ syndrom (EUS) tatt ut av listen over eksotiske sykdommer i vedlegg 1 i liste 1-Eksotiske sykdommer. European Safety Authority (EFSA) konkluderer med at EUS vil få lav eller ingen virkninger for akvakulturen i Unionen. I tillegg viser EFSA-rapporten at EUS sannsynligvis har blitt innført gjentatte ganger til Unionen via akvariefisk importert fra tredjeland, og at slik fisk kan ha vært satt ut i frie vannmasser innen EU. Under disse omstendighetene, og i betraktning av det faktum at det ikke er rapportert utbrudd av EUS i Unionen, er det ikke bevis som antyder at EUS kan ha potensiale for skadelige miljøvirkninger. Ut fra EFSAs konklusjoner og tilgjengelig vitenskapelig dokumentasjonen oppfyller EUS ikke lenger kriteriene i del I i vedlegg IV til direktiv 2006/88/EF for å bli oppført i del II i samme vedlegg. Det er derfor hensiktsmessig å slette EUS fra listen over eksotiske sykdommer i del II i vedlegg IV til direktiv 2006/88/EF. I tillegg inkluderer del II i vedlegg IV til Direktiv 2006/88/EF en list over fiskearter som kan være mottakelige for viral hemorrhagisk septikemi. Japansk flyndre er mottakelig for viral hemorrhagisk septikemi. Kliniske utbrudd av denne sykdommen har blitt bekreftet i enkelte regioner i Asia. Derfor bør japansk flyndre være inkludert i listen over fiskearter som er mottakelige for viral hemorrhagisk septikemi i del II av vedlegg IV til direktiv 2006/88/EF.

Merknader

Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring i forskrift 17. juni 2008 nr. 819 om omsetning av akvakulturdyr og produkter av akvakulturdyr, forebygging og bekjempelse av smittsomme sykdommer hos akvatiske dyr.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet.I en overgangsperiode fram til 31. desember 2012 kreves det et helsesertifikat som ikke gjelder for akvariefisk av arter som er mottakelige for EUS. For zoobutikker får rettsakten positive konsekvenser da det ikke blir nødvendig å legge frem helsesertifikater for EUS når overgangsperioden er over.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2012/31/EU
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32012L0031

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 29.10.2012
Frist returnering standardskjema: 13.11.2012
Dato returnert standardskjema: 11.01.2013
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 15.03.2013
Nummer for EØS-komitebeslutning: 030/2013
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 14.01.2013
Høringsfrist: 01.03.2013
Frist for gjennomføring: 16.03.2013
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen