Kredittvurderingsbyråforordningen (CRA) - kommisjonsforordning med utfyllende bestemmelser om konsesjonssøknad

Kommisjonsdelegert forordning (EU) No 449/2012 som supplerer Europaparlaments- og rådsforordning (EU) no 1060/2009 om tekniske standarder om informasjon som skal registreres og om konsesjonsbehandling av kredittvurderingsbyråer

Commission Delegated Regulation (EU) No 449/2012 of 21 March 2012 supplementing Regulation (EC) No 1060/2009 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards on information for registration and certification of credit rating agencies Text with EEA relevance

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 21.10.2012

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 06.06.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Kommisjonsforordningen har trådt i kraft i EU. Forordningen er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i forskrift om kredittvurderingsbyråer. 

Sammendrag av innhold

Forordningen inneholder utfyllende bestemmelser om standarder for opplysninger som kredittvurderingsbyråer skal oppgi ved søknad om registrering og sertifisering. De utfyllende reglene er gitt i medhold av kredittvurderingsbyråforordningen (CRA I) (EU) nr. 1060/2009) som endret ved CRA II (EU) nr. 513/2011) og CRA III (EU) nr. 462/2013)

Det følger av kommisjonsforordningen at kredittvurderingsbyråene bør gi opplysninger om lederorganenes sammensetning, arbeidsrutiner og uavhengighet for å gi ESMA mulighet til å vurdere om ledelsesstrukturen sikrer deres uavhengighet og mulighet til å unngå interessekonflikter. Det legges opp til at øverste ledelse framlegger attest fra strafferegisteret, curriculum vitae og egenerklæring om godt omdømme.

Kredittvurderingsbyråene skal videre informerer ESMA om mulige interessekonflikter.

Forordningen krever også at det inngis opplysninger om kredittvurderingsbyråenes filialer. 

Vurdering

Det er foretatt materielle EØS-tilpasninger til forordningen, jf. EØS-komitebeslutning 205/2016, blant annet som følge av at det er EFTAs overvåkingsorgan, ikke ESMA, som fatter vedtak overfor kredittvurderingsbyråer i EFTA-landene. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0449/2012
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32012R0449

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 30.05.2012
Frist returnering standardskjema: 11.07.2012
Dato returnert standardskjema: 28.06.2012
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.09.2016
Nummer for EØS-komitebeslutning: 205/2016
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Ja
Art. 103-forbehold: Ja

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker