Nytt europeiskt tilsynssystem - EBA

Europaparlaments- og rådsforordning nr. 1093/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den Europeiske Banktilsynsmyndighet - European Banking Authority (EBA)), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om opphevelse av Kommisjonsbeslutning 2009/78/EF...

REGULATION (EU) No 1093/2010 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCILof 24 November 2010establishing a European Supervisory Authority (European Banking Authority), amending Decision No 716/2009/EC and repealing Commission Decision 2009/78/EC...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 03.10.2012

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 06.06.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

Forordningen trådte i kraft i EU 1. januar 2011 sammen med resten av det nye finanstilsynssystemet. Forordningen er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i lov om EØS-finanstilsyn.

Ny europeisk tilsynsstruktur – Europaparlaments- og rådsforordning nr. 1093/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den Europeiske Banktilsynsmyndighet - European Banking Authority (EBA)), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om opphevelse av Kommisjonsbeslutning 2009/78/EF

Fra 1. januar 2011 ble det i EU etablert et nytt europeisk finanstilsynssystem med formål å styrke tilsynet med hele den europeiske finanssektoren og bedre forutsetningene for finansiell stabilitet. Opprettelsen av Den Europeiske Banktilsynsmyndigheten, EBA, er en del av dette nye tilsynssystemet.

Sammendrag av innhold

EBA er en av tre nye europeiske tilsynsmyndigheter som er opprettet under det nye tilsynssystemet. EBA er et selvstendig rettssubjekt og har eget budsjett, og vil samarbeide med nasjonale tilsynsmyndigheter.

I tillegg til å ha en koordinerende rolle mellom de ulike lands tilsynsmyndigheter, vil EBA ha en viss overnasjonal karakter, og vil på enkelte avgrensede områder kunne fatte vedtak som er bindende både for nasjonale tilsynsmyndigheter og enkeltinstitusjoner. EBA er blant annet gitt myndighet til å megle mellom medlemslandenes tilsynsmyndigheter der det er uenighet om håndtering av institusjoner med grensekryssende virksomhet, og har kompetanse til å fatte bindende beslutninger dersom nasjonale tilsynsmyndigheter ikke kommer til enighet. Videre er EBA gitt en koordinerings- og beslutningsrolle ved håndteringen av krisesituasjoner, og har dessuten hjemmel til, i siste instans, å gripe inn og å gjøre vedtak overfor enkeltselskaper der nasjonale tilsyn ikke retter seg etter en formell uttalelse fra Kommisjonen.

EBA skal også kunne utarbeide utkast til nytt regelverk som vedtas av Kommisjonen, samt utstede retningslinjer og anbefalinger om praktiseringen av gjeldende EU-regler på området. 

Vurdering

Det ble oppnådd politisk enighet om hovedprinsippene for EØS-tilpasningen til EUs finanstilsynsmyndigheter, herunder EBA, i tilknytning til møtet mellom EU- og EFTA-finansministrene 14. oktober 2014. Løsningen bygger på følgende prinsipp: EFTAs overvåkingsorgan tar de formelle bindende beslutningene rettet mot nasjonale myndigheter og mot foretak i EØS/EFTA-området, basert på utkast fra den relevante tilsynsmyndigheten i EU. EFTAs overvåkingsorgan og de nasjonale tilsynsmyndighetene i EØS/EFTA-landene skal få delta «to the fullest extent possible without voting rights» i EUs tre finanstilsynsmyndigheter. EUs tilsynsmyndigheter, herunder EBA, kan rette anbefalinger, ikke bindende vedtak m.v., også til nasjonale myndigheter og foretak i EØS/EFTA-landene.

Det er gjort betydelige materielle EØS-tilpasninger til forordningen, jf. EØS-komitebeslutning 199/2016 og omtale i Prop. 100 S (2015-2016). 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1093/2010
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32010R1093

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.01.2014
Frist returnering standardskjema: 01.01.2014
Dato returnert standardskjema: 01.01.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.09.2016
Nummer for EØS-komitebeslutning: 199/2016
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Ja
Art. 103-forbehold: Ja

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 10.05.2016
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker