shortsalgforordningen utfyllende bestemmelser - informasjon

Kommissionsforordning (EU) nr. 826/2012 av 29. juni 2012 til utfylling av Europaparlaments- og Rådsforordning (EU) nr. 236/2012 for så vidt gjelder reguleringsmessige tekniske standarder for medelelse- og offentliggjøringskrav vedrørende korte nettopositioner m.m....

Commission Delegated Regulation (EU) No 826/2012 of 29 June 2012 supplementing Regulation (EU) No 236/2012 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards on notification and disclosure requirements with regard to net short positions, the details of the...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 19.10.2012

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 19.04.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Kommisjonsforordning (EU) Nr. 826/2012 ble vedtatt i EU 29. juni 2012, og har trådt i kraft i EU. Shortsalgforordningen, som Kommisjonsforordning (EU) nr. 826/2012 gir utfyllende regler til, trådte i kraft 1. november 2012 i EU, men er foreløpig ikke innlemmet i EØS-avtalen.

Kommisjonsforordning (EU) Nr. 826/2012 av 29. juni 2012  med utfyllende bestemmelser til Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 236/2012 om shortsalg og visse sider ved kredittbytteavtaler ("shortsalgforordningen"). 

Kommisjonsforordningen inneholder utfyllende bestemmelser (tekniske standarder) knyttet til presisering av følgende:

  • hvilke opplysninger om netto shortposisjoner en fysisk eller juridisk person skal gi til nasjonale tilsynsmyndigheter og offentliggjøre i henhold til artikkel 9 nr. 5 i shortsalgforordningen
  • hvilke opplysninger nasjonal tilsynsmyndighet i henhold til artikkel 11. nr. 3 i shortsalgforordningen skal gi til den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndigheten (EMA)
  • fremgangsmåten for beregning av omsetningen i en aksje i tilknytning til å avgjøre aksjens hovedomsetningssted, jf. artikkel 16 nr. 3 i shortsalgforordningen

Vurdering

Innlemmelse i EØS-avtalen og gjennomføring i norsk rett av ev. EØS-regler som svarer til Kommisjonsforordning (EU) nr. 826/2012 må ses i sammenheng med gjennomføringen av shortsalgforordningen.

Eventuelle EØS-regler som svarer til shortsalgforordningen og utfyllende rettsakter til shortslagforordningen må gjennomføres i norsk rett ved endringer i verdipapirhandelloven og -forskriften.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 826/2012
Basis rettsaktnr.: 236/2012
Celexnr.: 32012R0826

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 09.10.2012
Frist returnering standardskjema: 30.10.2012
Dato returnert standardskjema: 30.10.2012
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Ja

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: