Teknisk endringsdirektiv til drivstoffkvalitetsdirektivet vedlegg I-III

Kommisjonsdirektiv 2011/63/EU av 1. juni 2011 som endrer, med formål om tilpasning til teknisk utvikling, europaparlaments- og rådsdirektiv 98/70/EF om kvaliteten på bensin og diesel

Comission directive 2011/63/EU of 1 June 2011 amending, for the purpose of its adaptation to technical progress, Directive 98/70/EC of the European Parliament and of the Council relating to the quality of petrol and diesel fuels

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 16.10.2012

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 15.11.2012

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XVII. Miljøvern

Status

Direktiv 2011/63/EU ble fastsatt 1. juni 2011 og publisert i Official journal 2. juni 2011 med ikrafttredelse 22. juni 2011. Gjennomføringsfristen for EU-landene var 2. juni 2012.

Direktivet ble 3. mai 2013 ved EØS-komitebeslutning nr. 74/2013 besluttet innlemmet i EØS-avtalen vedlegg II kap. XVII nr. 6a, der drivstoffkvalitetsdirektivet er innlemmet. Ikrafttredelsen for beslutningen ble imidlertid satt til samme dag som framtidig ikrafttredelse av beslutning som innlemmet direktiv 2009/30/EF. Den beslutningen trådte i kraft 1. november 2015.

Direktivet ble formelt gjennomført i norsk rett gjennom forskrift 2. november 2015 nr. 1261 om endring i produktforskriften (gjennomføring av endringer i drivstoffkvalitetsdirektivet), i kraft samme dato. Oppdateringen av analysemetodene i vedlegg I og II var imidlertid da endret på nytt av direktiv 2014/77/EU, som ble innlemmet med samme ikrafttredelsesdato og gjennomført ved samme endringsforskrift. I beslutningen om innlemmelse av direktiv 2009/30/EF fikk Norge tilpasningstekst om generell økning i tillatt damptrykk (kalde somre), slik at vedlegg III ikke gjaldt for Norge. Gjennomføring av direktiv 2011/63/EU medførte dermed ikke reelle endringer i produktforskriften, ut over tilføyelse av en EØS-henvisning.

Sammendrag av innholdet

Direktiv 2011/63/EU endrer på vedlegg I til III i drivstoffkvalitetsdirektivet (98/70/EF), som er innlemmet i EØS-avtalen vedlegg II kap. XVII nr. 6a.

Direktiv 2011/63/EU presiserer kvalitetskrav og analysemetoder. Kvalitetskravene til drivstoff skal analyseres etter standardiserte metoder fastsatt av European Committee for Standardization (CEN). Bensin har tidligere blitt analysert etter EN 228:2004 og skal nå analyseres etter EN 228:2008. Diesel har tidligere blitt analysert etter EN 590:2004 og skal nå analyseres etter EN 590:2009.

Etter endring ved direktiv 2009/30/EF fastsetter drivstoffkvalitetsdirektivet vedlegg III hvor mye høyere damptrykket i bensin kan være når ulike mengder bioetanol er tilsatt (fra E0 til E10). I tabellen i vedlegget er økningen i damptrykk angitt med to desimaler. Standard EN ISO 4259:2006 fastsetter at det skal avrundes til en desimal. Derfor er tabellen over tillatt økning i damptrykk oppdatert i direktivet 2011/63/EU til en desimal. Disse tillatte økningene gjelder for land som ikke har fått en generell økning i tillatt damptrykk på grunn av klimatiske forhold (kalde somre).

Rettslige konsekvenser

Drivstoffkvalitetsdirektivet er gjennomført i norsk rett i produktforskriften. De relevante bestemmelsene her er fastsatt i produktforskriften kapittel 2 (§ 2-20 og) vedlegg IV. Gjennomføring av direktivet i norsk rett krever endringer i disse bestemmelsene.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Direktivet forventes ikke å ha administrative og økonomiske konsekvenser av betydning.

Sakkyndige instansers merknader

Direktivet har ikke vært på høring, men Klif har vært i kontakt med Norsk Petroleumsinstitutt om konsekvenser av direktivet.

Rettsakten ble behandlet i spesialutvalget for miljø 15. november 2012, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Samferdselsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet, Arbeidsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet og Miljøverndepartementet er representert. Rettsakten ble vurdert som EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Direktivet anses som EØS-relevant og akseptabelt.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2011/63/EU
Basis rettsaktnr.: 98/70/EF
Celexnr.: 32011L0063

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 10.09.2012
Frist returnering standardskjema: 22.10.2012
Dato returnert standardskjema: 03.12.2012
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 01.11.2015
Nummer for EØS-komitebeslutning: 74/2013
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.11.2015
Dato for faktisk gjennomføring: 02.11.2015
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 08.12.2015