Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Listeføring nasjonal omsetning av melk i Romania

Kommisjonsgjennomføringsbeslutning 2013/249/EU av 27. mai 2013 som endrer Kommisjonsbeslutning 2009/852/EF om overgangsordninger til europaparlaments- og rådsforordningene (EU) nr. 852/2004 og (EU) nr. 853/2004 når det gjelder bearbeiding av rå melk som ikke oppfyller regelverkskravene i visse me...

Commission Implementing Decision of 27.5.2013 amending Commission Decision 2009/852/EC on transitional measures under Regulation (EC) No 852/2004 and (EC) No 853/2004 of the European Parliament and of the Council as regard the processing of non-compliant raw milk in certain milk processing establ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 17.04.2013

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 29.08.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten ble vedtatt 27.05.2013.

Rettsakten blir ikke tatt inn i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten er laget på bakgrunn av at Romania tiltrådte fellesskapet fra 1. januar 2007 og dermed fikk markedsadgang til EØS-området, også når det gjelder animalske produkter. I tiden før og etter tiltredelse er det gitt overgangsordninger for Romania, blant annet for melk. Disse er gjeldende til 31. desember 2013. Overgangsordninger er ofte benyttet for stater som har søkt medlemskap i EU eller tredjeland som ønsker å bringe varer inn i EØS-området. Overgangsordningene kan være av ulik varighet, men skal sikre at kun varer som tilfredsstiller alle regelverkskrav på de respektive områder, tillates omsatt i EØS-området.

Romania skal sikre en gradvis oppfylling av alle regelverkskrav i alle landets virksomheter, og må sørge for at de som etter hvert oppfyller alle krav står på lister over godkjente virksomheter og at de som foreløpig ikke tilfredsstiller disse kravene, står på andre lister. Varer som er produsert uten å tilfredsstille alle relevante regelverkskrav, kan inntil videre omsettes på det nasjonale marked i Romania. Alle virksomheter skal ha tilfredsstilt kravene innen 31. desember 2013.

Ved inspeksjoner og dialog med bulgarske kompetente myndigheter er det framkommet at mange virksomheter har sluttført sitt arbeid for å kunne oppfylle alle regelverkskrav i forordningene (EF) nr. 853/2004 og (EF) nr. 852/2004, som angir hygieneregelverk på området. Disse virksomhetene har tidligere vært listeført som virksomheter som ikke har oppfylt alle krav og må således slettes fra disse listene.

Dette utkast til rettsakt endrer Vedlegg 2 og Vedlegg 3 i kommisjonsbeslutning 2009/852/EC under Forordning (EU) nr. 852/2009. Vedleggene er oppdatert med lister over virksomheter som tillates å bearbeide rå melk som er i samsvar med regelverket og rå melk som ikke er i samsvar med regelverket i separate produksjonslinjer. Det er også laget lister for virksomheter som ikke trenger å ha separate produksjonslinjer for slik bearbeiding av rå melk. Disse listene har fortløpende vært revidert i prosessen fram mot og etter tiltredelsestidspunktet.

Rumenske myndigheter skal fortløpende informere Kommisjonen om endringer på dette området.

Rettsakten er i tråd med anbefaling fra medlemslandet og Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen (SCFCAH).

Merknader

Rettsakten blir ikke tatt inn i EØS-avtalen og gir derfor ingen praktiske konsekvenser for Norge og medfører ikke behov for endring i norsk regelverk. Norge viser til EUs hjemmesider, hvor virksomhetslistene oppdateres fortløpende. Rettsakten antas, på bakgrunn av dette, ikke å medføre økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2013/249/EU
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32013D0249

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 17.06.2013
Frist returnering standardskjema: 29.07.2013
Dato returnert standardskjema: 11.09.2013
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Til toppen