Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Vet - hunder, katter og ildere fra tredjestater

Utkast til Kommisjonens gjennomføringsvedtak om fastsettelse av listen over områder og tredjestater godkjent for import av hunder, katter og ildere, samt modellen for helsesertifikat ved slik import...

Draft Commission Implementing Decision laying down the list of territories and third countries authorised for imports of dogs, cats and ferrets and the model health certificates for such imports ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 06.04.2013

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 17.06.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse (SCoFCAH) har hatt en tidligere versjon av utkastet til behandling på møte den 10.-11. april 2013 . Rev. 2 ble fremlagt på SCoFCAH-møtet 7. mai.  Rev. 2 innebar kun små kosmetiske endringer. Det materielle innholdet i artiklene og helsesertifikatmodellene er uendret. Merknader som skal forklare hvordan helsesertifikatet skal fylles ut er tatt ut av selve sertifikatmodellen, og er plassert i en egen del av vedlegget.  Rettsakten vil trolig vedtas på SCoFCAH-møtet 14. juni 2013.

Sammendrag av innhold

EUs regelverk for import av hunder, katter og ildere henviser til forordning (EF) nr. 998/2003 om ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr. Forordning (EF) nr. 998/2003 skal oppheves, og erstattes av en ny kjæledyrforordning. Denne forordningen gikk gjennom EU-Parlamentet 23. mai i år. Trolig vil den nye kjæledyrforordningen vedtas i juni i år, og tre i kraft 1. januar 2015. Utkastet til rettsakt i SANCO 7024/2013 Rev2 gjelder lister over hvilke tredjeland det er tillatt å importere katter hunder og ildre til EU fra. Disse kan importeres fra land som finnes i :

  • Listen gitt i vedtak 2004/211 som omhandler import av hester og avlsmateriale fra disse til EU
  • Listen gitt i forordning (EU) nr. 206/2004 som omhandler import av visse dyr og kjøtt til EU
  • Listen som er foreslått gitt etter den nye kjæledyrforordningen, under tilhørende utkast til rettsakt i SANCO 7022/2013 Rev. 2)

For å gi større sammenheng i regelverket foreslår Kommisjonen også å regulere import av hunder, katter og ildere til godkjente institusjoner, institutter og sentra i samme rettsakt som import av hunder, katter og ildere til andre formål.

Utkastet tar også sikte på å oppheve gamle særregler om identifikasjon av utenlandske hunder og katter som omsettes i UK og Irland.

Merknader

Rettsakten krever endring av forskrift 20. februar 2004 nr. 464 om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av levende pattedyr, fugler, reptiler, amfibier, bier og humler og forskrift 20. februar 2004 nr. 453 om dyrehelsemessige vilkår for godkjenning av institusjoner, institutter og sentra og overføring av dyr, sæd, egg og embryo til og fra godkjente anlegg.

Vurdering

Det er lite brukervennlig å måtte konferere lister i flere rettsakter/forskrifter for å finne ut hvilke tredjeland det er tillatt å importere hunder, katter og ildere fra. Derfor blir det trolig behov for å lette tilgjengeligheten av regelverket gjennom informasjon dersom utkastet vedtas i sin nåværende form.

Etter utkastet trenger ikke hunder, katter og ildere som importeres til godkjente institusjoner, institutter eller sentra verken å komme fra andre godkjente anlegg eller å oppfylle kravene til rabiesvaksinasjon og –antistofftitrering som normalt gjelder for import fra de samme landene. Dette vurderes likevel ikke som problematisk da direktiv 92/65/EØF krever at dyrene skal holdes i karantene i minimum 30 dager/åpner for at den enkelte EØS-stat kan fastsette enda lengre varighet av karantenetida.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 1992/65/EF

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Til toppen