Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Animalske biprodukter

Kommisjonsforordning (EU) nr. 717/2013 av 25. juli 2013 som endrer forordning (EU) nr. 142/2011 til å omfatte dyrevelferd i visse helsesertifikatmodeller...

Commission Regulation (EU) No 717/2013 of 25 July 2013 amending Regulation (EU) No 142/2011 as regards the entries for animal welfare in certain model health certificates...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 12.08.2013

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 29.08.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer forordning (EU) nr. 142/2011 som gjennomfører forordning (EF) nr. 1069/2009. Forordningen krever at forsendelser av animalske biprodukter eller avledede produkter som importeres til eller kommer i transitt gjennom EU skal følges av helsesertifikater. Sertifikatmodellene er gjengitt i vedlegg XV i forordning (EU) nr. 142/2011.  For å sikre at dyrevelferden blir ivaretatt, er det gjort endringer i flere av helsesertifikatmodellene i vedlegg XV, og det gjelder kapittel 3(D), kapittel 3(F) og kapittel 8. Endringene går fram av forordning (EU) nr. 717/2013. I alle de nevnte kapitlene er formuleringen om opphavssted for biprodukter utvidet til å gjelde "tredjestater, territorier eller deler av territorier i dem. Videre er henvisning til direktiv 93/119/EF erstattet med forordning (EF) nr. 1099/2009. Andre endringer i vedlegg XV:

  Kapittel 3(D), rått kjæledyrfôr for direktesalg eller animalske biprodukter til pelsdyrfôr som skal sendes til eller gå i transitt gjennom EU: Tilføyd et punkt om at også pelsdyrfôr fra biprodukter fra akvatiske dyr skal tilfredsstille krav i kommisjonsbeslutning 2006/766/EF.   Videre er det tatt inn et nytt punkt, II.3.2. med oversikt over hvilke animalske biprodukter som kan inngå i pelsdyrfôr.  Ved omsetning av rått materiale som kjæledyrfôr, skal det angis hvilke dyreart det skal fôres til. Ved omsetning av rått materiale som pelsdyrfôr skal opphavet angis som fjørfe, drøvtyggere, andre pattedyr, fisk, bløtdyr, skalldyr eller virvelløse dyr.

   Kapitel 3(F) om animalske biprodukter for omsetning som kjæledyrfôr, som skal sendes til eller gå i transitt gjennom EU: Tilføyd pkt. II.1.3 (IV) om at dyr biproduktene stammer fra skal være behandlet før og under slakting i samsvar med forordning (EF) nr. 1099/2009 eller tilsvarende, minst like strenge krav.

  Kapittel 8, om animalske biprodukter som skal brukes til formål utenfor fôrkjeden eller vareprøver, som skal sendes til eller gå i transitt gjennom EU: Tilføyd i pkt. II.2.1 om helsekrav at materialet skal komme fra tredjeland, territorier eller deler av territorier i dem, som er godkjent for eksport av ferskt kjøtt. Eller de kan komme fra eksportørland, territorier deler av territorier i dem, der dyr har oppholdt seg i nevnte område eller et område som er godkjent for eksport av kjøtt av denne dyrearten til EU, fra fødsel eller i det minste i tre måneder før slakting, eller de er avlivet som vilt i området. Produktene kan også være avledet fra egg, melk, gnagere, haredyr, akvatiske dyr, eller virvelløse dyr til lands og vanns. Tilføyd pkt. II.2.2 (IV) om at dyr biproduktene stammer fra skal være behandlet før og under slakting i samsvar med forordning (EF) nr. 1099/2009, eller tilsvarende, minst like strenge krav.

I alle tre kapitlene er hele kapitlene erstattet, selv om det bare er foretatt små endringer.

Det kreves at offentlig veterinær skal kontrollere at det er samsvar mellom helsesertifikatets opplysninger og dyrevelferdsbestemmelsene i forordning (EF) nr. 1099/2009 om beskyttelse av dyr ved slakting eller avliving. Direktivet trådte i kraft i EU 1. januar 2013. For å unngå forstyrrelser i handelen, forårsaket av endringene i helsesertifikatene, er det gitt en overgangsordning. Den medfører at fram til 31.01.2014, kan forsendelser av animalske biprodukter følges av helsesertifikater som var godkjent fram til 1. desember 2013. Endringene i helsesertfikatmodellene gjelder i EU fra 1. desmber 2013. De er fastsatt i samsvar med vedtak i den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse. 

Merknader

Rettslige konsekvenser

Forordning (EU) nr. 717/2012 vil medføre endringer i den kommende forskriften om animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum. Forskriften vil implementere forordningene (EF) nr. 1069/2009 og (EU) nr. 142/2011, begge med senere endringer. Sistnevnte forordning endres av denne rettsakten.

Økonomiske og administrative konsekvenser

For Mattilsynets tilsynsaktiviteter medfører endringen at offentlige veterinærer på grensekontrollstasjonene fortsatt skal kontrollere aktuelle helsesertifikater. De nye sertifikatmodellene inneholder noen flere opplysninger. Men beskrivelsen av hva de skal inneholde er klarere, og de vil derfor ikke påføre kontrollveterinærene merarbeid.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Mljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten medfører presisering av innholdet i helsesertifikater for animalske biprodukter til visse formål, som skal sendes til EU eller gå i transitt gjennom EU til tredjestater. Det er spesielt kravene til at dyrevelferd ivaretas før og under slakting av dyr biproduktene kommer fra, som er nytt. Sertifikatene fylles ut i eksportlandet, og ved de norske grensekontrollstasjonene der varer i transitt tas inn, skal  attestene bare kontrolleres.  Flere, men klarere krav til opplysninger om opphav og bruksområde for de angjeldende biproduktene, vil gjøre kontrollarbeidet like omfattende som i dag.

Mattilsynet vurdere rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 717/2013
Basis rettsaktnr.: 1069/2009
Celexnr.: 32013R0717

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 30.07.2013
Frist returnering standardskjema: 19.08.2013
Dato returnert standardskjema: 11.09.2013
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 25.09.2015
Nummer for EØS-komitebeslutning: 199/2015
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 03.09.2013
Høringsfrist: 15.10.2013
Frist for gjennomføring: 26.09.2015
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen