Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Kommisjonsforordning (EU) nr. 723/2013 av 26. juli 2013 om endringer i vedlegg II til Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 om bruk av rosmarinekstrakter (E 392) i visse kjøtt- og fiskeprodukter med lav fetinnhold...

Kommisjonsforordning (EU) nr. 723/2013 av 26. juli 2013 om endringer i vedlegg II til Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 om bruk av rosmarinekstrakter (E 392) i visse kjøtt- og fiskeprodukter med lav fetinnhold...

Commission Regulation (EU) No 723/2013 of 26 July 2013 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the use of extracts of rosemary (E 392) in certain low fat meat and fish products ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 23.08.2013

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 10.10.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Forordningen endrer vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008. Godkjenningen omhandler bruk av rosmarinekstrakter (E 392) som antioksidant i kjøtt- og fiskeprodukter med lavt fettinnhold. Antioksidanter brukes for å beskytte næringsmidler mot uønskede endringer som harskning av fett og endring i farge. Nåværende tillatt maksimumsnivå av rosmarinekstrakter (E 392) er ikke tilstrekkelig for å beskytte næringsmidler med lavt fettinnhold, ettersom et kritisk minimumsnivå behøves for å oppnå ønsket effekt. Derfor er det hensiktsmessig å sette maksimal grad av bruk av rosmarinekstrakter ved 15 mg/kg for produkter med fettinnhold 10 % eller mindre og samtidig opprettholde det tillatte nivå på 150 mg/kg uttrykt på fettbasis for produkter med høyere fettinnhold enn 10 %. I henhold til forordning (EF) nr. 1331/2008 skal Kommisjonen be om en vurdering fra European Food Safety Authority (EFSA) for å oppdatere unionslisten over tilsetningsstoffer i mat, bortsett fra når oppdateringen ikke er egnet til å ha en effekt på menneskers helse. EFSA har evaluert rosmarinekstrakter (E 392) som tilsetningsstoff og konkludert med at den foreslåtte bruk og bruksnivå ikke er en mattrygghetsrisiko.

Merknader
Rettslige konsekvenser:Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endring i forskrift 6. juni 2011 nr. 668 om tilsetningsstoffer til næringsmidler.Økonomiske, administrative og andre konsekvenser:Mattilsynet kan ikke se at gjennomføring av rettsakten i norsk rett vil medføre økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning verken for norske virksomheter, myndighetene eller samfunnet forøvrig. 

Sakkyndige instansers merknader.

Regelverket er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 723/2013
Basis rettsaktnr.: 1333/2008
Celexnr.: 32013R0723

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 02.08.2013
Frist returnering standardskjema: 13.09.2013
Dato returnert standardskjema: 16.10.2013
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 14.02.2014
Nummer for EØS-komitebeslutning: 013/2014
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 15.09.2013
Høringsfrist: 06.10.2013
Frist for gjennomføring: 15.02.2014
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen