Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Kommisjonsforordning (EU) nr. 739/2013 av 30. juli 2013 om endringer i vedlegg II til Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 når det gjelder bruk av stigmasterolrike plantesteroler som stabilisator i fryseklare alkoholholdige cock...

Kommisjonsforordning (EU) nr. 739/2013 av 30. juli 2013 om endringer i vedlegg II til Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 når det gjelder bruk av stigmasterolrike plantesteroler som stabilisator i fryseklare alkoholholdige cocktails og i vedlegget til kommisjonsforordning (...

Commission Regulation (EU) No 739/2013 of 30 July 2013 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the use of Stigmasterol-rich plant sterols as a stabiliser in ready-to-freeze alcoholic cocktails, and the Annex to Commission Regulati...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 26.08.2013

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 10.10.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

 Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Forordningen endrer vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 om tilsetningsstoffer til næringsmidler og vedlegget til kommisjonsforordning (EU) nr. 231/2012 om spesifikasjoner for tilsetningsstoffer i næringsmidler. Stigmasterolrike plantesteroler (heretter kalt stigmasterol) godkjennes for bruk i fryseklare alkoholholdige cocktails med eller uten fløte. Det er et teknologisk behov for stigmasterol som stabilisator (iskrystalldannende middel) for å generere og vedlikeholde en finfordeling av iskrystaller i frosne alkoholholdige drikker. Uten stigmasterol kan en underkjøling av produktet skje og isdannelse kan ikke garanteres. European Food Safety Authority (EFSA) har evaluert stigmasterol for bruk i fryseklare alkoholholdige cocktails. EFSA konkluderte med at den foreslåtte bruk og bruksnivå av stigmasterol ikke er en mattrygghetsrisiko. EFSA konkluderte videre med at daglig inntak fra alle kilder ikke kommer til å overstige 3 gram/dag. Det er derfor hensiktsmessig å godkjenne bruk av stigmasterolrike plantesteroler som stabilisator i fryseklare alkoholholdige cocktails og gi tilsetningsstoffet E-nummeret E 499. Spesifikasjoner for stigmasterol bør gis i forordning (EU) nr. 231/2012.


Merknader

Rettslige konsekvenser: Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endring i forskrift 6. juni 2011 nr. 668 om tilsetningsstoffer til næringsmidler. Økonomiske, administrative og andre konsekvenser:Mattilsynet kan ikke se at gjennomføring av rettsakten i norsk rett vil medføre økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning verken for norske virksomheter, myndighetene eller samfunnet forøvrig. 

Sakkyndige instansers merknader

Forordningen er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 739/2013
Basis rettsaktnr.: 1333/2008
Celexnr.: 32013R0739

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 02.08.2013
Frist returnering standardskjema: 13.09.2013
Dato returnert standardskjema: 16.10.2013
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 14.02.2014
Nummer for EØS-komitebeslutning: 013/2014
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 15.09.2013
Høringsfrist: 09.10.2013
Frist for gjennomføring: 15.02.2014
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen