ICT-direktivet, nytt vedlegg (3)

Direktiv 2012/47/EU av 14. desember 2012 om endring av direkriv 2009/43/EF mht. listen over forsvarsrelaterte produkter. ...

Commision Directive 2012/47/EU of 14 December 2012 amending Directive 2009/43/EC as regards the list of defence related products. ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 15.02.2013

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 17.04.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Utenriksdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XIX. Generelle bestemmelser innen området tekniske handelshindringer

Status

Endringsdirektivet ble vedtatt av Kommisjonen 14. desember 2012 og erstatter vedlegg til ICT-direktivet (2009/43/EF) som ble vedtatt gjennom medbestemmelsesprosedyren og publisert i Official Journal 10. juni 2009. Det forutsettes at medlemsstatene innen 30. juni 2011 skal vedta og publisere nasjonale lover, forskrifter og administrative regler som er nødvendig for å etterleve direktivet. Direktivet får anvendelse f.o.m. 30. juni 2012.                               

Sammendrag av innholdVed endringsdirektiv 2012/47/EU erstattes, for tredje gang, vedlegget d.v.s. listen over forsvarsrelaterte varer til direktiv 2009/43/EF ICT- direktivet. Vedlegget vil bli erstattet rutinemessig som følge av endringer vedtatt i eksportkontrollregimet Wassenaar. Listen over forsvarsrelaterte varer setter rammen for hva som omfattes av ICT-direktivet. Dette direktivet åpner for forenkling av regler og vilkår for leveranser av forsvarsrelaterte varer innenfor EU/EØS-området under gjeldende nasjonal politikk og de lisensieringsprosedyrer som er nedfelt i ICT-direktivet selv. Sistnevnte er under behandling i EFTA.

For mer informasjon om ICT-direktivet, se eget notat:

https://www.notatbasen.no/notatbase/displayDraft.do?draftId=10047

Merknader

Rettslige konsekvenser: Bestemmelsene i hovedrettsakten direktiv 2009/43/EF - ICT-direktivet vil bli innarbeidet i ny Eksportkontrollforskrift. Listen over forsvarsrelaterte varer vil følge som vedlegg til samme forskrift og bli erstattet rutinemessig.

Økonomisk/Administrative konsekvenser: Gjennomføringen anses ikke å medføre vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Direktivet behandles i spesialutvalget for handelsforenklinger.

Vurdering

Endringsdirektivet medfører ingen substansendringer jf ICT-direktivet. ICT-direktivet anses EØS-relevant og akseptabelt.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2012/47/EU
Basis rettsaktnr.: 2009/43/EF
Celexnr.: 32012L0047

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.02.2013
Frist returnering standardskjema: 15.03.2013
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Til toppen