Vin, endringer i 32007R1234

Kommisjonsgjennomføringsforordning (EU) nr. 52/2013 av 22. januar 2013 om endringer i vedlegg XIb i rådsforordning (EF) nr. 1234/2007 når det gjelder perlende vin, kullsyreimpregnert perlende vin og rektifisert konsentrert druemost...

Commission Implementing Regulation (EU) No 52/2013 of 22 January 2013 amending Annex XIb to Council Regulation (EC) No 1234/2007 as regards semi-sparkling wine, aerated semi-sparkling wine and rectified concentrated grape must...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 11.02.2013

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 21.02.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Protokoll 47 om opphevelse av tekniske hindringer for handel med vin

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Forordningen endrer vedlegg XIb i forordning (EF) nr. 1234/2007 - EUs felles markedsordning for landbruksprodukter – herunder vin. Vedlegg XIb inneholder en opplisting av de ulike kategoriene av/navnene på druevinprodukter, med tilhørende vilkår for bruk av det aktuelle navnet, ved markedsføring av slike produkter i EU. Endringene som fremgår av denne forordningen (32013R0052) gjelder kategoriene perlende vin, kullsyreimpregnert perlende vin og rektifisert konsentrert druemost. For det første gjeninnføres det bestemmelser under kategoriene 8 og 9 om henholdsvis perlende vin og kullsyreimpregnert perlende vin, som åpner for at slike viner ikke bare skal kunne produseres med utgangspunkt i vin, men også med utgangspunkt i ung, ikke ferdiggjæret vin, druemost og druemost i gjæring. Disse bestemmelsene hadde ved en feil, falt ut av regelverket ved overgangen mellom EUs gamle og nye vinregelverk.  På grunn av at nye produksjonsmetoder nå har gjort det mulig å produsere rektifisert konsentrert druemost i krystallisert form, endres også definisjonen av rektifisert konsentrert druemost i kategori nr. 14 slik at den også tar høyde for dette. Tidligere var det bare mulig å produsere rektifisert konsentrert druemost i flytende form. 

Merknader
Rettslige konsekvenser:Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endringer i den nye vinforskriften som skal erstatte forskrift 11. oktober 2006 nr. 1147 om vin (vinforskriften). Den nye vinforskriften forventes fastsatt av Landbruks- og matdepartementet med ikrafttredelse 1. april 2013.

Økonomiske, administrative og andre konsekvenser:  Mattilsynet kan ikke se at gjennomføring av rettsakten i norsk rett vil kunne medføre økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning, verken for norske virksomheter, myndighetene eller samfunnet for øvrig.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget for næringsmidler fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet mener at rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0052/2013
Basis rettsaktnr.: 1234/2007
Celexnr.: 32013R0052

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 25.01.2013
Frist returnering standardskjema: 08.03.2013
Dato returnert standardskjema: 06.03.2013
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 14.06.2013
Nummer for EØS-komitebeslutning: 132/2013
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 01.03.2013
Høringsfrist: 15.04.2013
Frist for gjennomføring: 15.06.2013
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen