"Baseline 3"-spesifikasjoner for ERTMS

Kommisjonsbeslutning 2012/696/EU av 6. november 2012 om endring av beslutning 2012/88/EU om en teknisk spesifikasjon for samtrafikkevne for delsystemene styring, kontroll og signal i det europeiske jernbanesystemet...

Commission Decision 2012/696/EU of 6 November 2012 amending Decision 2012/88/EU on the technical specifications for interoperability relating to the control-command and signalling subsystems of the trans-European rail system...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 09.01.2013

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 05.03.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: III. Transport med jernbane

Status

Vedtaket ble fattet av Kommisjonen 6. november 2012, publisert i EU-tidende 10. november 2012, og trådde i kraft fra 1. januar 2013.   

Det ble tatt inn i EØS-avtalen 14. juni 2013 ved EØS-komiteens beslutning 124/2013, og gjennomført i norsk rett ved forskrift fastsatt av STatens jernbanetilsyn 17. juni 2013.   

Sammendrag av innhold

Kommisjonsvedtak 2012/696/EU av 6. november 2012 (heretter Vedtaket) om teknisk spesifikasjon for samtrafikkevne for delsystemene styring, kontroll og signal i det europeiske jernbanesystemet endrer tidligere vedtak 2012/88/EU. Endringene omfatter oppgradering av spesifikasjonene for ERTMS/ETCS til den såkalte «Baseline 3», systemkravspesifikasjon versjon 3.3.0, som er siste versjon av ERTMS/ETCS-systemet, Baseline 3 likestilles med dagens gjeldende «Baseline 2», systemkravspesifikasjon versjons­nummer 2.3.0d. Oppgradering fra baseline 2 til baseline 3 (med uendret funksjonalitet) kan i prinsippet gjennomføres ved oppgradering av programvare, men dette er avhengig av leverandørstøtte og konkrete tekniske løsninger.   Spesifikasjonene er utformet slik at tog utrustet med baseline 3-utstyr skal kunne kjøre på linjer utrustet med den tidligere baseline 2-versjonen. Det skal også være mulig å kjøre med baseline 2-tog på baseline 3-linjer, forutsatt at infrastrukturen ikke stiller krav om den nye funksjonaliteten i baseline 3. Dette vil kunne sikre en effektiv oppgradering av systemet både for infrastruktur og materiell.  

Vedtaket omfatter en fortale, 3 artikler og 2 vedlegg.  Artikkel 1 angir endringene i kommisjonsvedtak 2012/88/EU, hvor artikkel 6 (om muligheten for å bruke systemspesifikasjon 3.2.0 i bestilling av materiell/­utstyr) slettes og erstattes av en ny artikkel 6a, Annex A erstattes av Annex I i Vedtaket (kryssreferanse mellom kravene i TSIen og de tekniske dokumentene som spesifiserer ERTMS/ETCS), og Annex G erstattes av Annex II i Vedtaket (åpne punkter i TSIen). Artikkel 2 gir ikrafttredelse fra 1. januar 2013 Artikkel 3 adresserer vedtaket til medlemslandene.  Det er nå to sett med valgfrie spesifikasjoner. Ett sett for baseline 2 og ett sett for baseline 3. I tillegg endrer Vedtaket bilag G til TSIen, som lister opp de åpne punktene som ennå ikke er ferdig spesifisert. Til disse punktene skal det finnes/vedtas nasjonale regler, som notifiseres i henhold til vedtak 2012/88/EU artikkel 3. 

Merknader

Gjennomføring av vedtaket er gjort ved forskrift fastsatt av Statens jernbanetilsyn med hjemmel i samtrafikkforskriften § 3 sjette ledd. 

Da Norge ikke har startet utrulling av ERTMS/ETCS på det norske jernbanenettet vil de økonomiske og administrative konsekvensene av å gjennomføre rettsakten å være ubetydelige, både for private og offentlige.  

Sakkyndige instansers merknader

Vedtaket har ikke vært forelagt togselskapene eller Jernbaneverket. Statens jernbanetilsyn har fulgt utarbeidelsen i Det europeiske jernbanebyrået (ERA), men har ikke deltatt direkte i arbeidsgruppen som utarbeidet anbefalingen som ble oversendt Kommisjonen. Innføringen av baseline 3 har vært lenge etterspurt av bransjen, togselskapene og infrastrukturforvaltere, for å få et mer entydig og fullstendig sett med spesifikasjoner.  

Jernbaneverket har frem til nå planlagt utbygging av ERTMS i Norge på bakgrunn av baseline 2, dvs systemkravspesifikasjon versjon 2.3.0d. Etaten legger opp til gjennomføre utrullingen av ERTMS/ETCS med den til en hver tid gjeldende spesifikasjonen.

Vurdering

Innføring av Vedtaket vil gi et helhetlig sett med spesifikasjoner for ERTMS/ETCS, enten man velger baseline 2 eller 3. Endringene medfører også at de to alternativene er kompatible, slik at tog med den nyeste utrustningen kan kjøre på linjer utrustet både etter de nye og eldre spesifikasjonene. Baseline 3 er et mer komplett og helhetlig sett som bedre ivaretar norske behov til signalsystemet, sammenliknet med baseline 2 (bl.a. kobling til bremseegenskaper og håndtering av planoverganger).  

Konklusjon 

Vedtaket EØS-relevant og akseptabelt for Norge. Det er fra 17. juni 2013 gjennomført i norsk rett som forskrift.         

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2012/696/EU
Basis rettsaktnr.: 2012/88/EU
Celexnr.: 32012D0696

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 12.11.2012
Frist returnering standardskjema: 23.12.2012
Dato returnert standardskjema: 07.03.2013
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 14.06.2013
Nummer for EØS-komitebeslutning: 124/2013
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 15.06.2013
Dato for faktisk gjennomføring: 17.06.2013
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 25.06.2013

Lenker