Biocider/Hydrogencyanid

Kommisjonsdirektiv 2012/42/EU av 26. november 2012 om endring av direktiv 98/8/EF om inkludering av hydrogencyanid som et aktivt stoff i vedlegg I...

Commission Directive 2012/42/EU of 26 November 2012 amending Directive 98/8/EC to include hydrogen cyanide as an active substance in Annex I thereto...

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 11.01.2013

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 30.01.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Direktiv 2012/42/EU ble vedtatt 26. november 2012. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 17. juli 2013 ved EØS-komitebeslutning nr. 139/2013.

Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på møter i EU-regi; Technical Meetings, i Competent Authority og Standing Committee. Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er også i kontakt med berørte parter, herunder berørt norsk industri.

Sammendrag av innhold

Biociddirektivet (98/8/EF) innførte regler om godkjenning av aktive stoffer (biocider) og biocidprodukter for EØS-markedet. Ved direktiv 2012/42/EU godkjennes hydrogencyanidsom et aktivt stoff og føres opp på vedlegg I i biociddirektivet. Stoffet kan benyttes i produktgruppene 8 (treimpregneringsmidler), 14 (rottegift) og 18 (insektmidler, acaricider og produkter til bekjempelse av andre leddyr). Godkjenning av produkter med hydrogencyanid i de omtale produkttypene kan kun gis dersom følgende krav er oppfylt:

 • Produktene kan kun selges til og benyttes av profesjonelle brukere som er særlig kvalifisert til å bruke slike produkter.
 • Det skal innføres sikre arbeidsprosedyrer ved desinfeksjon og utluftning for personale og andre som er tilstede.
 • Produktene skal kun brukes sammen med egnet verneutstyr, blant annet luftforsynende åndedrettsutstyr og lufttett bekledning dersom det er nødvendig.
 • Adgang til det desinfiserte området skal forbys inntil luftkonsentrasjonen etter utluftning er på et nivå som er sikkert for personale og andre som er tilstede.
 • For å forebygge at eksponering under og etter utluftning overskrider nivået som er sikkert for personale og andre som er til stede, skal området avsperres for overvåkning. Næringsmidler og andre porøse materialer som kan absorbere det aktive stoffet skal enten fjernes fra det aktuelle området, eller beskyttes før desinfeksjonen. Det aktuelle området må også sikres mot uforvarende antenning.


  Merknader

  Hjemmel i EU-traktaten:Hovedrettsakten - direktiv 98/8/EF biociddirektivet - er hjemlet i traktatens artikkel 100 a.   

  Rettslige konsekvenser: Biociddirektivet (direktiv 98/8/EF) ble innlemmet i EØS-avtalen i 2003 og er gjennomført i norsk rett gjennom forskrift av 18. desember 2003 nr. 1848 om godkjenning av biocider og biocidprodukter (biocidforskriften). Gjennomføring av direktiv 2012/42/EU vil skje ved endringer i biocidforskriften. 

  Økonomiske/administrative konsekvenser: Kostnader forbundet med gjennomføring av inkluderingsdirektiver vil for myndighetene være knyttet til behandling av produktgodkjenning: Kostnadene dekkes gjennom gebyrer, jf biocidforskriften § 34 og vedlegg 4 (gebyrsatsene). Bestemmelsen er i tråd med artikkel 25 i biociddirektivet (98/8/EF). Kostnader for aktører er knyttet til utarbeidelse av datagrunnlag for søknader og gebyrer knyttet til produktsøknader. Gjennomføring av inkluderingsdirektiver gir samtidig et harmonisert marked med like rammebetingelser for både norsk og europeisk industri i forbindelse med ev søknader om å bruke det aktuelle stoffet i produkter omfattet av produkttypene 8, 14 og 18.  

  Gruppe 2: Direktiv 2012/42/EU omfattes av gruppe 2, dvs. rettsakter som krever forskriftsendring som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet.

  Sakkyndige instansers merknader

  Rettsakten er behandlet i spesialutvalget for handelsforenkling.

  Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet.

Vurdering

Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Direktiv 2012/42/EU er en oppfølging av bestemmelser i hoveddirektivet (98/8/EF). Direktiv 98/8/EF er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett (biocidforskriften). Det er viktig at Norge får tilsvarende oppdatert biocidregelverk som resten av EØS-området. Et aktivt stoff (biocid) kan bare inkluderes i vedlegg I dersom det har vært gjennom en grundig risikovurdering, og konklusjonen er at det ikke er uakseptable helse- og/eller miljørisiko knyttet til bruk av stoffet. En godkjenning av et aktivt stoff (biocid) er alltid knyttet til en spesifikk type biocidprodukt, og er derfor begrenset til ett eller flere bestemte bruksområder. Dette innebærer en kontrollert bruk av stoffet. En slik kontrollert bruk av det aktuelle stoffet bidrar til økt beskyttelse av miljøet og menneskers helse. Berørt norsk industri gis tilsvarende rammebetingelser som europeisk industri. For norske myndigheter er det også sentralt i forhold til håndhevelse av biocidforskriften å ha et oppdatert regelverk.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2012/0042/EU
Basis rettsaktnr.: 1998/0008/EF
Celexnr.: 32012L0042

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 04.12.2012
Frist returnering standardskjema: 15.01.2013
Dato returnert standardskjema: 01.02.2013
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 15.07.2013
Nummer for EØS-komitebeslutning: 139/2013
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 16.07.2013
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen