Dioksiner og PCB - analyse, rev.

Kommisjonsforordning (EU) nr. 589/2014 av 2. juni 2014 om fastsettelse av prøvetakings- og analysemetoder for offentlig kontroll av nivåer av dioksiner, dioksinliknende PCB og ikke-dioksinliknende PCB i visse næringsmidler og om opphevelse av forordning (EU) nr. 252/2012

Commision Regulation (EU) No 589/2014 of 2 June 2014 laying down methods of sampling and analysis for the official control of levels of dioxins, dioxin-like PCBs and non-dioxin-like PCBs in certain foodstuffs and repealing Regulation (EU) No 252/2012

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 03.01.2013

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 15.10.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten beskriver prøvetakings- og analysemetoder for dioksiner, furaner og PCB. Dioksiner, furaner og PCB er kreftfremkallende miljøgifter som forekommer i mat som følge av forurensninger i miljøet. Det er behov for enkelte tekniske endringer i gjeldende forordning for å gjøre den mer moderne. Fordi det er så komplisert å endre alle oversettelsene i en så vidt teknisk forordning, erstattes forordning (EU) nr. 252/2014 av ny forordning (EU) nr. 589/2014, i stedet for å endres.

For det første innføres det en bedre beskrivelse av hvordan to analysemetoder (GC-HRMS og GC-MS/MS) skal gjennomføres. Dette er metoder som benyttes for å identifisere og kvantifisere de ulike furanene, dioksinene og PCBene. Videre innføres det en tydeligere definisjon av hva som er deteksjonsgrensen til disse stoffene.

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 27. september 2002 nr. 1028 om visse forurensende stoffer i næringsmidler.

Administrative og økonomiske konsekvenser

Endringene er grundig gjennomgått av EUs referanselaboratorier (EURL), hvor også Norge er representert. De foreslåtte endringene gjør regelverket mer entydig og enklere å forstå for alle brukerne.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert i spesialutvalget for næringsmidler, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Endringene gjør regelverket mer entydig og enklere å forstå. Norske myndigheter støtter en slik endring.

Mattilsynet anser rettsakten for EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0589/2014
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32014R0589

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 16.06.2014
Frist returnering standardskjema: 28.07.2014
Dato returnert standardskjema: 23.10.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 25.02.2015
Nummer for EØS-komitebeslutning: 011/2015
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist: 14.02.2014
Frist for gjennomføring: 26.02.2015
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker