Energimerking av produkter på internett

DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 518/2014 av 5. mars 2014 om endring av delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1059/2010, (EU) nr. 1060/2010, (EU) nr. 1061/2010, (EU) nr. 1062/2010, (EU) nr. 626/2011, (EU) nr. 392/2012, (EU) nr. 874/2012, (EU) nr. 665/2013, (EU) nr. 811/2013 og (EU) nr. 812/2013 med omsyn til merking av energirelaterte produkt på Internett

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No 518/2014 of 5 March 2014 amending Commission Delegated Regulations (EU) No 1059/2010, (EU) No 1060/2010, (EU) No 1061/2010, (EU) No 1062/2010, (EU) No 626/2011, (EU) No 392/2012, (EU) No 874/2012, (EU) No 665/2013, (EU) No 811/2013 and (EU) No 812/2013 with regard to labelling of energy-related products on the internet

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 28.01.2013

Spesialutvalg: Energi

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 19.09.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Olje- og energidepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IV. Energi

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen.

Forslag til forordning har vært diskutert i samrådsforum 18. april 2012 og 7. juli 2012. Et utkast til endelig forordning ble presentert for medlemslandene og diskutert i Energy Labelling Expert Group den 10. juli 2013. Forordningen ble publisert i O.J. den 17. mai 2014. Forordningen trådte i kraft i EU på den 20-ende dagen etter publisering, dvs den 6. juni 2014.

Sammendrag av innhold

EU-kommisjonen har vedtatt en horisontal rettsakt (delegert forordning) om krav til elektronisk fremvisning av energimerke og datablad (tidligere opplysningsskjema) ved internettsalg av energirelaterte produkter. Forordningen trådte i kraft i EU 6. juni 2014, mens den er gjennomført i norsk rett ved endring av energimerkeforskriften for produkter. Endringen trådte i kraft 2. mars 2016.

Gjeldende produktspesifikke energimerkerettsakter stiller per i dag krav om visning av energimerket kun når produkter utstilles fysisk til salg i butikker o.l. Ved salg på internett, har det frem til nå ikke vært tilsvarende krav. Som følge av at produkter i økende grad forhandles via internett, er det ønske om å standardisere de opplysninger som forbrukerne får, uavhengig av hvor, og hvordan, produktet er kjøpt. Rettsakten inneholder endringer til alle gjeldende rettsakter om energimerking av energirelaterte produkter samt endringer til rettsakter vedtatt i løpet av 2013.

Følgende gjeldende, og kommende, rettsakter er berørt:

 • 1059/2010/EU (oppvaskemaskiner til husholdninger)
 • 1060/2010/EU (kjøle- og fryseapparater til husholdninger)
 • 1061/2010/EU (vaskemaskiner til husholdninger)
 • 1062/2010/EU (fjernsyn)
 • 626/2011/EU (klimaanlegg)
 • 392/2012/EU (tørketromler til husholdninger)
 • 874/2012/EU (lyskilder og armaturer)
 • 665/2013/EU (støvsugere)
 • 811/2013 (kjeler og kombikjeler)
 • 812/2013 (varmtvannsberedere og lagringstanker)

Fra og med 2014 vil kravene om visning av energimerket og databladet på internett bli innarbeidet direkte i rettsaktene for de enkelte produkter. Reglene kommer altså til å gjelde for alle produkter som er, eller kommer til å bli, omfattet av energimerking i henhold til direktiv 2010/30/EF. Kravene får virkning fra 1. januar 2015 og utover avhengig av produkttypen.

Krav om merking ved salg på internett

Det stilles krav til produsentene om at de skal levere produktets energimerke og datablad på elektronisk form til forhandlerne.

Det stilles krav til forhandlerne om at de skal vise energimerket og databladet ved salg av produktet på internett. Informasjonen skal vises i nærheten av prisen og fremstå på en klar og tydelig måte.

Det elektroniske energimerket og databladet skal ha layout og opplysninger som er utformet i tråd med den aktuelle produktspesifikke energimerkerettsakten.

Merknader

Hovedrettsakten - direktiv 2010/30/EF (energimerkedirektiv II) - er hjemlet i Traktat om den Europeiske Unions Funksjonsmåte (TEUF- traktaten),  artikkel 194 (2).

Gjeldende norsk lovgivning på området erLOV 1981-12-18 nr 90: Lov om merking av forbruksvarer m.v. (Lov om merking av forbruksvarer) med underliggende forskrift 2013.05.27 nr 0534: Forskrift om energimerking av energirelaterte produkter (energimerkeforskriften for produkter).

Energimerkedirektiv II  ble innlemmet i EØS-avtalen i 07.12.2012 ved EØS-komite-beslutning 217/2012 og er gjennomført i norsk rett gjennom forskrift 27. mai nr 534 om energimerking av produkter (energimerkeforskriften for produkter) som trådte i kraft 01.06.2013.

Delegert forordning nr. 518 /2014 vil gjennomføres i norsk rett ved endring i energimerkeforskriften for produkter.

Forordningen vurderes å ikke ha vesentlige økonomiske konsekvenser for norsk næringsliv. De økte kostnadene forbundet med produksjon og distribusjon av elektroniske etiketter og datablader antas å være beskjedne

Gjennomføringen av stadig flere delegerte kommisjonsforordninger vil medføre behov for økte økonomiske og administrative ressurser grunnet nye forpliktelser forbundet med tilsyn og informasjon om regelverk (indirekte utgifter).

Forordningen vurderes å tilhøre gruppe 2, dvs rettsakter som krever forskriftsendring som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet. 

Sakkyndige instansers merknader

b) EØS-relevant og akseptabel

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for energi, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Forordningen ble kort gjennomgått på møte i spesialutvalget den 19.09.2014. 

Utkast til delegert forordning ble publisert som informasjonssak på NVEs nettsider den 24. juni 2013. Utkast til forordningen har ikke vært på nasjonal høring da forslaget vurderes å ikke ha noen vesentlige konsekvenser for Norge eller norske produsenter, leverandører og forhandlere. Saken har ikke vært en prioritert sak for NVE. Den vedtatte forordningen ble publisert som nyhetssak på NVEs nettsider i 30. mai  2014.

Vurdering

NVE har vurdert forordningen til å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Dette notatet er oppdatert i henhold til den publiserte forordningen.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0518/2014
Basis rettsaktnr.: 2010/30/EF
Celexnr.: 32014R0518

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 19.05.2014
Frist returnering standardskjema: 30.06.2014
Dato returnert standardskjema: 14.10.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 05.02.2016
Nummer for EØS-komitebeslutning: 24/2016
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 11.02.2015
Høringsfrist: 27.03.2016
Frist for gjennomføring: 06.02.2016
Dato for faktisk gjennomføring: 02.03.2016
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 18.03.2016

Lenker