Kommisjonsbeslutning av 2011/211/EU med vurdering av forbud fra britiske myndigheter mot en type fallsikring, HACA Leitern 0529.7102...

Kommisjonsbeslutning av 2011/211/EU med vurdering av forbud fra britiske myndigheter mot en type fallsikring, HACA Leitern 0529.7102...

Commission Decision of 31 March 2011 in application of Article 7 of Council Directive 89/686/EEC as regards a prohibition measure adopted by the UK authorities in respect of guided type fall arrester, of the type HACA Leitern 0529.7102...

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 21.01.2013

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 31.01.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Arbeidsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XVIII. Helse og sikkerhet på arbeidsplassen og likebehandling av kvinner og menn

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Sammendrag av innhold

Saken gjelder anvendelse av artikkel 7 i direktiv 89/686/EØF om personlig verneutstyr. Med hjemmel i denne bestemmelsen har britiske myndigheter vedtatt et forbud mot bruk av fallsikring av typen HACA Leitern 0529.7102.

Kommisjonsbeslutningen innebærer at Kommisjonen anser det britiske omsetningsforbudet for dette produktet som legitimt.

Merknader

Hjemmel for beslutningen er direktiv om produksjon, utforming og konstruksjon av personlig verneutstyr 89/686/EU. Det forventes at beslutningen vil få begrensede administrative og økonomiske konsekvenser. Beslutningen følges  opp av relevante tilsynsmyndigheter i Norge.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten behandles i Spesialutvalget for handelsforenkling

  Vurdering

  Kommisjonsbeslutning 2011/211/EU av 31. mars 2011 omhandler som nevnt en vurdering av et forbud fra britiske myndigheter mot en type fallsikring, HACA Leitern 0529.7102, med hjemmel i artikkel 7 i direktiv 89/686/EØF. Fallsikringen er CE merket. I denne kommisjonsbeslutningen fremgår det at Kommisjonen fastslår at britiske myndigheters forbud mot den omtalte fallsikringen er berettiget, jf. direktiv 89/686/EØF artikkel 7.  Kommisjonsbeslutningen  medfører ingen noen endringer i rettsakten, men gjelder anvendelsen/forståelsen av den. I henhold til artikkel 7 i direktiv 89/686/EØF skal Kommisjonen sikre at medlemsstatene holdes informert om slik forbud. Beslutningen innebærer ingen endring av direktivet, men er utrykk for en fortolkning og anvendelse av direktivet. Det er derfor ikke krav om inkorporering av denne belutningen i EØS-avtalen.  I tråd med dette vil det også være korrekt at beslutningen ikke anses som relevant for innlemmelse i EØS-avtalen. Tilsvarende vurdering er lagt til grunn av Lichtenstein og Island. Innenfor EØS EFTA-området skal det informers om slike omsetningsforbud ved en notifisering fra ESA. Slik notifisering har ESA sendt om dette produktet.

  Andre opplysninger

  Nøkkelinformasjon

  Institusjon: Kommisjonen
  Type rettsakt: Vedtak/beslutning
  KOM-nr.: KOM(2011)211
  Rettsaktnr.: 2011/211/EU
  Basis rettsaktnr.: 1989/686/EU
  Celexnr.: 32011D0211

  EFTA-prosessen

  Dato mottatt standardskjema: 14.04.2011
  Frist returnering standardskjema: 26.05.2011
  Dato returnert standardskjema:
  EØS-relevant: Til diskusjon
  Akseptabelt: Ja
  Tekniske tilpasningstekster: Nei
  Materielle tilpasningstekster: Nei
  Art. 103-forbehold: Nei

  Norsk regelverk

  Endring av norsk regelverk: Nei
  Høringsstart: 01.03.2013
  Høringsfrist: 01.06.2013
  Frist for gjennomføring:
  Til toppen