EgenskapVerdi
Notat id:20071
Dokument-nr:
Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:Vedlegg XIII. Transport
Sortering Vedlegg/protokoll:18
Kapittel i EØS-avtalen:VI. Sivil luftfart
Sortering Kapittel:5

Tittel:

Implementeringsforordning (EU) nr. 391/2013 om en felles avgiftsordning for flysikringstjenester...


{"name":"Implementeringsforordning (EU) nr. 391/2013 om en felles avgiftsordning for flysikringstjenester...","depName":"Samferdselsdepartementet","description":{"description":"<p><strong>Sammendrag av innhold</strong></p>\r\n\r\n<p>Avgiftsordningen for flysikringstjenester har i forbindelse med implementering av Single European Sky gjennomg&aring;tt store endringer. I 2006 vedtok EU forordning (EF) nr. 1794/2006 som fastsatte felles regler for hvilke kostnader de enkelte statene kunne kalkulere inn i avgiftsgrunnlaget som ble viderefakturert luftromsbrukerne. Forordningen p&aring;la samtidig tilsynsmyndighetene &aring; f&oslash;re kontroll med de faktiske kostnadene som leverand&oslash;rene av flysikringstjenestene oppgav som grunnlag for fastsettingen av underveis- og terminalavgiften. Forordningen videref&oslash;rte prinsippet om full kostnadsdekning, noe som innebar at tjenesteyterne kunne kreve alle p&aring;l&oslash;pte kostnader dekket, selv om de ble h&oslash;yere enn forventet da avgiftene ble bestemt. P&aring; den andre side var det en tilsvarende forpliktelse til &aring; tilbakebetale til luftromsbrukerne dersom kostnadene viste seg &aring; bli lavere enn forutsatt. I dette systemet l&aring; det ingen insentiver til kostnadseffektivisering.</p>\r\n\r\n<p>I 2010 vedtok EU en endring av avgiftsregimet gjennom forordning (EU) nr. 1191/2010 samtidig med innf&oslash;ringen av ytelsesstyring for flysikringstjenestene. Endringen avviklet prinsippet om full kostnadsdekning og innf&oslash;rte et nytt begrep; &quot;forutbestemt underveisavgift&quot; (&quot;determined unit rate&quot;). Endringen&nbsp;medf&oslash;rte i praksis at&nbsp;tjenesteyterne selv m&aring;tte b&aelig;re de &oslash;konomiske konsekvenser dersom kostnadene ikke blir holdt under kontroll.</p>\r\n\r\n<p>Leverand&oslash;rene av flysikringstjenestene har historisk sett v&aelig;rt rettslige eller faktiske monopolister, og innf&oslash;ring av ytelsesstyring som verkt&oslash;y skulle i stor grad kompensere for den manglende konkurransen om tjenestene. Det nye avgiftssystemet stilte krav om at tjenesteyterne i forkant av ytelsesplanens f&oslash;rste referanseperiode fro 2012-14 (heretter&nbsp;benevnt RP1) skulle beregne de forventede kostnader og legge disse til grunn for avgiftsberegningen. I tillegg kom krav om en reell reduksjon i kostnader hos tjenesteyterne som direkte konsekvens av EU-m&aring;l.</p>\r\n\r\n<p>Forordning (EU) nr.&nbsp;391/2013 skal gjelde for andre referanseperiode, fra 2015-19 (heretter benevnt RP2). Hovedlinjene i regelverket blir i all hovedsak videref&oslash;rt, men er justert for en ytterligere og forsterket innsats for &aring; n&aring; de uttalte m&aring;lsettingene innenfor Single European Sky. Erfaringene fra arbeidet&nbsp;med ytelsesstyring frem mot og i starten av RP1 har ogs&aring; avdekket behov for justeringer.&nbsp;I det f&oslash;lgende vil det bli fokusert p&aring; endringene i forhold til det regelverk som gjelder for RP1:&nbsp;</p>\r\n\r\n<ol>\r\n\t<li>Den enkelte stat kan velge &aring; ikke gj&oslash;re forordningen gjeldende for flyplasser med mindre enn 70 000 IFR flyvninger, Art. 1.5.&nbsp;I&nbsp;regelverket som gjelder for RP1&nbsp;er statene forpliktet til &aring; gj&oslash;re forordningen gjeldende for alle flyplasser med over 50 000 kommersielle flyvninger. For f&oslash;rste referanseperiode er forordningen gjort gjeldende for lufthavnene i Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim. I henhold til forordning&nbsp;(EU) nr. 391/2013&nbsp;er det&nbsp;kun Oslo og Bergen som&nbsp;<u>skal</u>&nbsp;omfattes av regelverket i andre referanseperiode. Endringen fra &laquo;kommersielle flygninger&raquo; til &laquo;IFR flygninger&raquo; er gjort av effektivitetshensyn&nbsp;fordi data om IFR flygninger allerede samles inn automatisk fra reiseplanene.&nbsp;</li>\r\n\t<li>Den nye forordningen presiserer at den enkelte stat kan unnta lufthavner hvor lufttrafikktjenesten allerede er konkurranseutsatt,&nbsp;Art. 1a.</li>\r\n\t<li>Det er tatt inn en ny bestemmelse som presiserer at tjenesteytere ikke kan benytte inntekter fra underveisavgifter eller terminalavgifter til &aring; finansiere annen kommersiell virksomhet, Art 3.6.</li>\r\n\t<li>Det er tatt inn en ny bestemmelse som presiserer i hvilke tilfeller en avgiftssone for terminalavgifter kan endres i l&oslash;pet av en referanseperiode, og hvilke forpliktelser som p&aring;hviler statene i den sammenheng, Art. 4.5(b).</li>\r\n\t<li>Art. 5.4 (ny) presiserer at store investeringer i nye ATM systemer og st&oslash;rre oppgraderinger av eksisterende ATM-systemer kun kan tas med i beregningsgrunnlaget for avgiftene dersom de er i samsvar med den europeiske hovedplanen (ATM-masterplan)&nbsp;for fornyelse av ATM-systemene. Her er det ogs&aring; presisert at fellesprosjekter mellom flere stater (jfr. tjenesteyterforordningen 550/2004 art. 15a(3) og forordning (EU) nr. 409/2013) kan finansieres med underveis- og terminalavgifter.</li>\r\n\t<li>N&aring;r det gjelder kostnadsutvikling som avviker fra det som er forutsatt vil i all hovedsak tjenesteyter b&aelig;re den fulle risiko for dette b&aring;de i forhold til over- og underforbruk. I regelverket som gjelder for RP1 er det &aring;pnet for at tjenesteyter i etterkant av en referanseperiode kan presentere &quot;ukontrollerbare kostnader&quot; og kreve disse dekket gjennom en &oslash;kning av unit rate for neste referanseperiode. Denne muligheten for etterinnkreving skal fortsatt gjelde. Det er tilf&oslash;yd strenge regler for godkjenning av slike &quot;ukontrollerbare kostnader&quot;. Bl.a. legges det opp til at EU-kommisjonen kan overpr&oslash;ve nasjonale myndigheters beslutning om &aring; godkjenne &ldquo;ukontrollerbare kostnader&rdquo;.</li>\r\n\t<li>Den nye forordningen p&aring;legger den enkelte stat &aring; innf&oslash;re finansielle insentiver innenfor m&aring;lomr&aring;det kapasitet.&nbsp;Tidligere var dette noe statene selv kunne velge &aring; gj&oslash;re.&nbsp;Insentivene er ment &aring; &oslash;ke motivasjonen hos tjenesteyterne for &aring; arbeide&nbsp;mot bedre m&aring;loppn&aring;else. De finansielle insentivene skal utformes slik at de gir en &oslash;konomisk &quot;straff&quot; for ikke &aring; n&aring; m&aring;lene og en bonus for &aring; overoppfylle m&aring;lene. Det er ikke anledning til &aring; benytte insentiver for kun &aring; n&aring; de fastsatte m&aring;l. I praksis vil det v&aelig;re mulig &aring; &aring;pne for at tjenesteyter kan ta en h&oslash;yere avgift dersom m&aring;lene overoppfylles, men m&aring; akseptere lavere avgift (les inntekt)&nbsp;dersom m&aring;lene ikke n&aring;s. Det er en &oslash;vre grense p&aring; slike bonuser p&aring; 1% av den beregnede &aring;rlige avgiftsinntekt. Tilsvarende er det en nedre grense p&aring; &quot;straffen&quot; p&aring; minst 1 % av den beregnede &aring;rlige avgift. Insentivene skal v&aelig;re proposjonal med graden av m&aring;loppn&aring;else. Dersom m&aring;lene er satt p&aring; FAB-niv&aring; skal straff og bonus beregnes etter prinsippene i avgiftsforordningen, som vil si at det skal beregnes for de enkelte tjenesteyter. N&aring;r bonus/straff skal besluttes knyttet til forsinkelser er det i hovedsak kun forsinkelser som er relatert i l ATC som skal hensyntas.</li>\r\n\t<li>Den nye forordningen (Art. 12a)&nbsp;gir rom for at medlemsstatene (eller en luftromsblokk)&nbsp;kan modellere&nbsp;avgiftene som skal betales av luftromsbrukerne p&aring; en slik m&aring;te at&nbsp;de gir bedre betingelser for luftromsbrukere som gj&oslash;r s&aelig;rlige tiltak for &aring; optimalisere bruken av lufttrafikktjenester eller redusere flyvningens negative milj&oslash;effekter.&nbsp;Det er i tillegg &aring;pnet for &aring; ha differensierte avgifter avhengig av hvor belastet nettverket er.&nbsp;Man kan ogs&aring; gjennom modellering av avgiftene gi &quot;fordeler&quot; til luftromsbrukere som aktivt tar i bruk SESAR-teknologi i sine luftfart&oslash;y. Modelleringen skal skje etter konsultasjon med luftromsbrukerne og skal v&aelig;re ikke-diskriminerende og transparent. Det p&aring;legges nasjonale tilsynsmyndigheter &aring; overv&aring;ke at tjenesteyter i sin modellering av avgifter forholder seg til dette nye regelverket. Bestemmelsen om modellering finnes ikke i forordningen som gjelder for RP1.&nbsp;</li>\r\n\t<li>Den nye forordningen innf&oslash;rer en egen avgift som skal dekke engangskostnader i forbindelse med restrukturering av lufttrafikktjenesten. Dette er kostnader som antas &aring; p&aring;l&oslash;pe i en referanseperiode mens gevinsten ikke vil kunne m&aring;les f&oslash;r i en senere referanseperiode. Disse kostnadene er n&aelig;rmere definert i Art. 2(17) og kan omfatte kostnader til permittering av ansatte, nedlegging av kontrollsentraler, relokalisering av aktivitet, nedskrivning av aktiva og kostnader til &aring; delta i strategiske prosesser med andre lands tjenesteytere. Den nye avgiften skal kalkuleres s&aelig;rskilt i tillegg til den &laquo;ordin&aelig;re&raquo; underveisavgiften, men skal vedtas som en del av ytelsesplanen. Til grunn skal legges en kost/nytte-vurdering som dokumenterer gevinst for luftromsbrukerne over tid. Nasjonale myndigheter skal godkjenne kostnadene. Det legges det opp til at kommisjonen kan overpr&oslash;ve nasjonale myndigheters beslutning om &aring; godkjenne kostnader til restrukturering. Denne godkjenningen skal skje fortl&oslash;pende for &aring; sikre forutsigbarhet i omstruktureringsfasen.</li>\r\n</ol>\r\n\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n\r\n<p><strong>Merknader</strong><br>\r\nForordningen er hjemlet i forordning (EF) nr. 550/2004 (tjenesteyterforordningen) artikkel 14 og 15. Den videref&oslash;rer arbeidet med &aring; n&aring; de ambisi&oslash;se m&aring;lene som er satt for gjennomf&oslash;ring av Single European Sky.&nbsp;Norge har i utgangspunktet sluttet seg til dette arbeidet og de m&aring;l som er satt. De endringer som forordningen legger opp til videref&oslash;rer linjen som legger et st&oslash;rre direkte &oslash;konomisk ansvar for driften p&aring; tjenesteyterne. Ytterligere krav til effektivisering vil f&aring; konsekvenser for Avinor AS. Det ligger allerede i regelverket som gjelder for RP1 inne en&nbsp;&oslash;konomisk risiko for tjenesteyter gjennom modellen med risikodeling&nbsp;ved endring&nbsp;i den samlede flytrafikk,&nbsp;samt det fulle og hele ansvar for&nbsp;kostnader utover de budsjetterte og forh&aring;ndsgodkjente. For RP 2&nbsp;skal det kalkuleres en kostnadsprognose for en periode p&aring; 5 &aring;r, noe&nbsp;som er et langt tidsperspektiv i et noks&aring; urolig luftfartsmarked.&nbsp;I tillegg kommer n&aring; eventuell &oslash;konomisk konsekvens dersom m&aring;lene for kapasitet og milj&oslash; ikke n&aring;s, jfr. det som er&nbsp;sagt ovenfor om plikt til &aring; innf&oslash;re insentiver. Det er umulig &aring; ansl&aring; noe bel&oslash;p for&nbsp;den &oslash;kte risikoen.&nbsp;Luftromsbrukerne m&aring; b&aelig;re en stor del av risikoen ved fall i trafikken p&aring; mere enn 2%. Avgiftsregimet er allerede veletablert innenfor b&aring;de Avinor og Luftfartstilsynet, og den&nbsp;&oslash;kte administrative belastningen vil i f&oslash;rste omgang v&aelig;re knyttet til nye oppgaver i forbindelse med etablering og oppf&oslash;lging av insentiver, og arbeidet med modellering av avgifter. I tillegg kommer noe mer omfattende rapportering i forbindelse med de halv&aring;rlige behandlingene i Eurocontrols Enlarged Committee.&nbsp;Det er grunn til &aring; tro at det vil v&aelig;re behov for &oslash;kt kapasitet&nbsp;hos Luftfartstilsynet&nbsp;tilsvarende ett &aring;rsverk for &aring; ivareta de nye oppgavene knyttet til ytelsesstyring og tilh&oslash;rende avgiftsregulering.&nbsp;Utgifter knyttet til nye oppgaver for Luftfartstilsynet som f&oslash;lge av forordningen forutsettes dekket uten s&aelig;rskilte bevilgnings&oslash;kninger til form&aring;let.</p>\r\n\r\n<p>Dersom tjenesteyter &oslash;nsker &aring; benytte seg av muligheten&nbsp;for ekstraordin&aelig;r dekning av restruktureringskostnader&nbsp;som det nye regelverket gir &aring;pning for, vil dette kunne medf&oslash;re en betydelig tilleggsoppgave for tilsynsmyndighetene med tilh&oslash;rende behov for ekstra ressurser.</p>\r\n\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n\r\n<p><strong>Merknader fra ber&oslash;rte/ interessenter</strong><br>\r\nForslaget har v&aelig;rt behandlet i Single Sky Committee (heretter kalt SSC) flere ganger i l&oslash;pet av 2012/2013 og i forkant av disse m&oslash;tene har det v&aelig;rt holdt konsultasjonsm&oslash;ter med luftromsbrukere og tjenesteytere. I disse m&oslash;tene har det v&aelig;rt mulig &aring; komme med synspunkt og innspill som forberedelse til diskusjonen i SSC. De ulike akt&oslash;rene har ogs&aring; gitt innspill gjennom sine egne internasjonale interesseorganisasjoner i lovgivningsprosessen i EU.&nbsp;H&oslash;ring ble gjennomf&oslash;rt&nbsp;h&oslash;sten 2014 som del av en pakke for gjennomf&oslash;ring av flere rettsakter knyttet til Single&nbsp;European&nbsp;Sky&nbsp;II.</p>\r\n","draftno":20071,"draftnoSpecified":true,"relevantInfo":"","relevantInfoPublic":true,"relevantInfoPublicSpecified":true,"relevantInfoUo":null,"statusInfo":"<p>Et endelig forslag til rettsakt ble presentert av EU-kommisjonen h&oslash;sten 2012.&nbsp;Dette forslaget har v&aelig;rt behandlet&nbsp;sv&aelig;rt mange ganger i&nbsp;SSC.&nbsp;Utallige endringer har v&aelig;rt gjort&nbsp;f&oslash;r rettsakten ble endelig godkjent av medlemslandene i SSC 7. mars 2013.&nbsp;Rettsakten ble vedtatt av EU kommisjonen 3. mai 2013.</p>\r\n","valuation":"<p>Hvilke kostnader som kan inng&aring; i kostbasene b&aring;de til underveisavgiftene og terminalavgiftene er definert i art 6. Her er det ingen store endringer i forhold til regelverket som gjelder for RP1. At den nye forordningen kun skal gjelde flyplasser som har mere enn 70 000 IFR flyvninger, mot tidligere 50 000, f&aring;r den betydning at hverken Stavanger eller Trondheim pliktes omfattet av den nye avgiftsforordningen. I Norge har vi imidlertid valgt &aring; la de fire st&oslash;rste lufthavnene utgj&oslash;re &eacute;n felles avgiftssone og de samlede kostnader for disse legges inn i kostbasen for terminalavgiftsberegningen. Det vil trolig uansett v&aelig;re fornuftig &aring; opprettholde denne ordningen. &Oslash;kningen fra 50 000 til 70 000 vil derfor ikke f&aring; noen betydning for Norge.</p>\r\n\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n\r\n<p>Presiseringen av at den enkelte stat kan unnta lufthavner hvor lufttrafikktjenesten er konkurranseutsatt f&aring;r heller ingen betydning i Norge p&aring; kort sikt, da slike lufthavner ikke finnes. Bestemmelsen synes imidlertid &aring; v&aelig;re hensiktsmessig da ytelsesregimet skal kompensere for manglende konkurranse. N&aring;r konkurranse finnes, antas det at denne vil ha en tilstrekkelig kostnadsdempende effekt.</p>\r\n\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n\r\n<p>Den nye forordningen stiller krav om at alle nye investeringer i ATM-utstyr eller st&oslash;rre oppgraderinger av eksisterende utstyr kun kan tas med i beregningsgrunnlaget for avgifter, dersom de er i samsvar med ATM Master Plan. I konsultasjoner med Avinor er det ikke gitt inntrykk av at dette vil by p&aring; problemer. All den tid SESAR er en viktig forutsetning for &aring; n&aring; m&aring;lene i SES, synes det fornuftig at avgiftsregimet st&oslash;tter opp om et &oslash;kt fokus p&aring; implementering av de n&oslash;dvendige teknologiske nyvinningene. Norge har gitt tilslutning til ATM Master Plan.</p>\r\n\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n\r\n<p>St&oslash;rst diskusjon, i forkant av vedtakelse av regelverket for RP2, har v&aelig;rt knyttet til innstramminger i muligheten for &aring; komme med en regning i ettertid p&aring; ukontrollerbare kostnader. I sitt f&oslash;rste utkast til regelverk foreslo kommisjonen &aring; fjerne unntaket for ukontrollerbare kostnader, men det ble raskt klart at det ikke var mulig &aring; f&aring; flertall for en s&aring; radikal endring i disfav&oslash;r av tjenesteyterne. P&aring; den andre side har det v&aelig;rt et meget sterkt &oslash;nske fra luftromsbrukerne om at unntaket fjernes.&nbsp;Luftromsbrukerne er redd for at en eventuell kosnadsteffektivitets-gevinst fort kan fordampe dersom muligheten til &aring; etterfakturere ukontrollerbare kostnader opprettholdes. Avinor har i konsultasjon gitt uttrykk for at de ikke er helt avvisende til &aring; ta den hele og fulle kostnadsrisiko, forutsatt at denne kalkuleres inn i kapitalavkastningskravet. Kommisjonen har i det kompromissforslaget som til slutt ble vedtatt opprettholdt muligheten til etterberegning av ukontrollerbare kostnader, men innf&oslash;rt tilstramminger som i praksis vil begrense muligheten i forhold til de regeler som gjelder for RP1. Nasjonale myndigheter f&aring;r en sentral rolle i &aring; godkjenne en eventuell bruk av betemmelsene om ukontrollerbare kostnader. I tillegg gis kommisjonen adgang til &aring; overpr&oslash;ve de nasjonale vurderinger p&aring; omr&aring;det, jfr. artikkel 11b, pkt 2f. Slik forordningen lyder med en meget konkret og ikke alt for begrenset adgang til &aring; etterberegne ukontrollerbare kostnader, burde den v&aelig;re akseptabelt for alle parter.</p>\r\n\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n\r\n<p>N&aring;r det gjelder&nbsp;bestemmelsen om obligatoriske finansielle insentiver er dette nok et grep for &aring; motivere til bedre m&aring;loppn&aring;else. I f&oslash;rste referanseperiode valgte Norge ikke &aring; innf&oslash;re insentiver for kapasitet. I ettertid har det vist seg at det kunne v&aelig;rt et hensiktsmessig verkt&oslash;y i arbeidet for &aring; n&aring; de bindende m&aring;lene i ytelsesplanen. Ut fra denne erfaringen synes det fornuftig at slike insentiver n&aring; gj&oslash;res obligatoriske slik at det f&aring;r reelle konsekvenser for tjenesteyter &aring; ikke n&aring; m&aring;lene innenfor dette m&aring;lomr&aring;det.</p>\r\n\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n\r\n<p>Luftromsbrukerne har uttrykt en viss bekymring for at det &aring;pnes mulighet for at tjenesteyter kan modellere avgiftene p&aring; en slik m&aring;te at enkelte luftromsbrukere kan oppn&aring; &quot;bedre&quot; betingelser enn andre, jfr artikkel 12a. S&aelig;rlig blir bestemmelsen m&oslash;tt med sterk skepsis av mindre luftromsbrukere, som er redde for &aring; bli skadelidende og &laquo;komme sist i k&oslash;en&raquo; fordi de ikke har samme &oslash;konomiske styrke til nyinvesteringer som de store operat&oslash;rene. I denne bestemmelsen ligger det en mulighet til &aring; motivere ogs&aring; luftromsbrukerne til bedre adferd innenfor m&aring;lomr&aring;dene og kan dersom de blir brukt p&aring; en hensiktsmessig og fornuftig m&aring;te v&aelig;re med &aring; st&oslash;tte opp om m&aring;lene i SES II. Det er imidlertid viktig at Luftfartstilsynet setter seg i stand til &aring; gj&oslash;re en evaluering og legge til rette for hensiktsmessige insentivordninger.</p>\r\n\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n\r\n<p>Bestemmelsen&nbsp;om &aring; innf&oslash;re en egen underveisavgift som kun skal dekke kostnader til restrukturering ble lansert i aller siste fase av behandlingen av forslaget til forordning (21.januar 2013.) Regelen &aring;pner rom for mer langsiktig planlegging hos tjenesteyterne. Man vil p&aring; denne m&aring;ten kunne gj&oslash;re noen &laquo;store&raquo; grep uten at det g&aring;r p&aring; bekostning av m&aring;loppn&aring;elsen for kosteffektivitet i den enkelte referanseperiode. I forordningen legges det opp til et meget strengt kontrollregime hvor nasjonale myndigheter f&aring;r en sentral rolle i &aring; godkjenne restruktureringsplaner og budsjett for disse. I tillegg gis kommisjonen adgang til &aring; overpr&oslash;ve de nasjonale vurderinger av hvorvidt planene er akseptable, jfr. &sect;7 (4). Denne godkjenningen skal gis fortl&oslash;pende for &aring; sikre forutsigbarhet i omstruktureringsprosessene.</p>\r\n\r\n<p>Totalt sett virker det som det nye avgiftsregelverket for RP2 st&oslash;tter opp om de overordnede m&aring;l for SES, og kan bidra til st&oslash;rre progresjon enn det vi har sett s&aring; langt. Forordningen balanserer hensynet til luftromsbrukerne som &oslash;nsker rask reduksjon av kostnader til lufttrafikktjeneste, og tjenesteyterne som m&aring; ta ansvar for at omstillingen skjer innenfor forsvarlige rammer.</p>\r\n\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n\r\n<p><strong>Gjennomf&oslash;ring i norsk rett</strong></p>\r\n\r\n<p>Gjennomf&oslash;ring i norsk rett ved FOR-2014-12-19-1847 (Forskrift om avgift p&aring; flysikringstjenester). Ikraft 1.1.2015.</p>\r\n\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n\r\n<p><strong>S&aelig;rlige E&Oslash;S-rettslige sp&oslash;rsm&aring;l </strong></p>\r\n\r\n<p>Rettsakten er E&Oslash;S-relevant og akseptabel. Det er ikke behov for tilpasningstekst.</p>\r\n\r\n<p>P&aring; tre omr&aring;der legges det opp til at kommisjonen skal kunne overpr&oslash;ve nasjonale beslutninger: hvilke restruktureringskostnader som kan aksepteres, hvilke &quot;ukontrollerbare kostnader&quot; som kan aksepteres og hvorvidt unit rate er fastsatt i henhold til gjeldende bestemmelser. Kommisjonens rolle i&nbsp;vil m&aring;tte speiles av EFTAs overv&aring;kingsorgan overfor EFTA-landene.</p>\r\n","valuationPublic":true,"valuationPublicSpecified":true,"valuationUo":null},"draft":{"actualImpl":"2015-01-01T00:00:00","actualImplSpecified":true,"adjustTextMatr":false,"adjustTextMatrSpecified":true,"adjustTextTech":false,"adjustTextTechSpecified":true,"affectsCAM":false,"affectsCAMSpecified":true,"affectsCAMReason":"","article103":false,"article103Specified":true,"articleType":"Forordning","articleno":"391/2013","basisArticleno":"550/2004","celexno":"32013R0391","changed":"2015-01-19T13:14:40","changedSpecified":true,"constitutionalCompletionRequirements":null,"constitutionalCompletionRequirementsSpecified":true,"depId":0,"depIdSpecified":true,"docno":"","draftStatus":0,"draftStatusSpecified":true,"draftStatusPrev":0,"draftStatusPrevSpecified":true,"draftType":"eøs-gjennomføringsnotat","draftno":20071,"draftnoSpecified":true,"editor":0,"editorSpecified":true,"eeaAttachment":"Vedlegg XIII. Transport","eeaAttachmentChapter":"VI. Sivil luftfart","eeaAttachmentChapterIndex":5,"eeaAttachmentChapterIndexSpecified":true,"eeaAttachmentIndex":18,"eeaAttachmentIndexSpecified":true,"eeaRelevant":null,"eeaRelevantSpecified":true,"endReview":"2014-12-17T00:00:00","endReviewSpecified":true,"englishTitle":"Commission Implementing Regulation (EU) No 391/2013 of 3 May 2013 laying down a common charging scheme for air navigation services...","established":"2013-01-07T00:00:00","establishedSpecified":true,"euDeadlineResponse":null,"euDeadlineResponseSpecified":true,"euNotificationAnswered":null,"euNotificationAnsweredSpecified":true,"euNotificationReceived":null,"euNotificationReceivedSpecified":true,"institution":"Kommisjonen","journalLink":"http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0391&from=EN","komLink":null,"komno":"KOM(2013)222","lawChange":true,"lawChangeSpecified":true,"lawdataLink":null,"notifyEsa":"2015-01-13T00:00:00","notifyEsaSpecified":true,"oeilLink":null,"otherLink":null,"partOfEea":"2014-01-01T00:00:00","partOfEeaSpecified":true,"partOfEeaNo":"237/2013","politicalAcceptable":null,"politicalAcceptableSpecified":true,"prelexLink":null,"pubType":null,"pubno":4337,"pubnoSpecified":true,"responsible":0,"responsibleSpecified":true,"reviewAnswerLink":null,"reviewLetterLink":null,"reviewedSu":"2013-04-19T00:00:00","reviewedSuSpecified":true,"shortname":"Ny avgiftsforordning - RP2","showXoEurosite":true,"showXoEurositeSpecified":true,"startImpl":"2015-01-01T00:00:00","startImplSpecified":true,"startImplText":"","startReview":"2014-11-04T00:00:00","startReviewSpecified":true,"stdformReceived":"2013-05-14T00:00:00","stdformReceivedSpecified":true,"stdformSendDeadline":"2013-06-25T00:00:00","stdformSendDeadlineSpecified":true,"stdformSent":"2014-01-01T00:00:00","stdformSentSpecified":true,"step":0,"stepSpecified":true,"stortingetApproval":null,"stortingetApprovalSpecified":true,"sus":[{"deleted":false,"deletedSpecified":true,"docTypeId":4,"docTypeIdSpecified":true,"name":"Transport","suId":23,"suIdSpecified":true},{"deleted":false,"deletedSpecified":true,"docTypeId":4,"docTypeIdSpecified":true,"name":"","suId":null,"suIdSpecified":true}],"title":"Implementeringsforordning (EU) nr. 391/2013 om en felles avgiftsordning for flysikringstjenester...","validated":false,"validatedSpecified":true,"xo":0,"xoSpecified":true},"draftAttachmentList":[],"draftAttachmentListWithNames":[],"draftStatusText":"Publisert","draftType":4,"draftTypeSpecified":true,"grantApprovalPermission":false,"grantApprovalPermissionSpecified":true,"grantDeletePermission":false,"grantDeletePermissionSpecified":true,"grantPrePublishPermission":false,"grantPrePublishPermissionSpecified":true,"grantPublishPermission":false,"grantPublishPermissionSpecified":true,"grantReturnSenderPermission":false,"grantReturnSenderPermissionSpecified":true,"grantSaveAttachmentPermission":false,"grantSaveAttachmentPermissionSpecified":true,"grantSavePermission":false,"grantSavePermissionSpecified":true,"grantUndeletePermission":false,"grantUndeletePermissionSpecified":true,"grantViewOtherPermission":false,"grantViewOtherPermissionSpecified":true,"mustChangeXOBeforeReturningDraft":false,"mustChangeXOBeforeReturningDraftSpecified":true,"numberOfAttachments":0,"numberOfAttachmentsSpecified":true,"otherDraftId":0,"otherDraftIdSpecified":true,"publication":{"published":true,"publishedSpecified":true,"publishedDate":"2015-01-20T13:02:24.047","publishedDateSpecified":true,"publishedStep":4,"publishedStepSpecified":true,"pubno":20071,"pubnoSpecified":true},"suName":"Transport","xoName":"Tor SIMONNÆS"}