Forsiden

Bromerte flammehemmere - overvåkning

Kommisjonsanbefaling 2014/118/EU av 3. mars 2014 om overvåkning av spor av bromerte flammehemmere i mat

Commission Recommendation 2014/118/EU of 3 March 2014 on the monitoring of traces of brominated flame retardants in food

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 25.07.2013

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 15.10.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt i EU, og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten anbefaler overvåkning av spor av bromerte flammehemmere i mat.

EFSA har på bestilling fra Europakommisjonen vurdert helsefaren av bromerte flammehemmere i mat. Bromerte flammehemmere er en gruppe kjemikalier som tilsettes ulike produkter for å gjøre dem mindre brennbare. Inntak av bromerte flammehemmere over tid har gitt effekter på hormonbalansen, immunforsvaret, reproduksjonsevnen og nervesystemet hos forsøksdyr. Egenskapene til stoffene i denne gruppen har fått mange til å sammenligne dem med velkjente miljøgifter som for eksempel PCB.

EFSAs vurderinger er gjort på bakgrunn av en kombinasjon av innsendte data fra EØS-/EU-landene til EFSAs database og data publisert i vitenskapelige artikler. Norske data inngår i de innsendte dataene. EFSA delte de bromerte flammehemmerne inn i seks grupper, og vurderte disse hver for seg. Hovedkonklusjonen i alle seks vurderingene er at eksponering for bromerte flammehemmere gjennom maten ikke utgjør en helsefare for den europeiske befolkningen med normalt kosthold. Det viste seg imidlertid i den ene vurderingen at storspisere av fisk kan bli utsatt for en potensiell helserisiko fra BDE-99 (2,2,4,4,5-pentabromdifenyleter).

Felles for samtlige seks konklusjoner var dessuten behove for mer data. Som en følge av EFSAs vurderinger, innfører Europakommisjonen en anbefaling om overvåkning av spor av bromerte flammehemmere i mat.

Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever ikke gjennomføring i norsk regelverk.

Rettsakten er en anbefaling, og er ikke rettslig bindende. Selv om Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel, er det derfor ikke nødvendig å innlemme den i EØS-avtalen.

Administrative og økonomiske konsekvenser

Det vil være opp til norske myndigheter om vi velger å følge anbefalingen. Dersom vi velger å følge anbefalingen, vil vi bidra til datagrunnlaget som vil være avgjørende i vurderingen av om det er behov for å regulere bromerte flammehemmere med egne grenseverdier i forordning (EF) nr. 1881/2006.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for næringsmidler, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er EØS-relevant i den grad alle slike anbefalinger om overvåkning av fremmedstoffer er relevante. Mattilsynet finner rettsakten akseptabel fordi det å kjenne til mengden bromerte flammehemmere i maten er essensielt i forhold til å kunne vurdere om disse utgjør en helsefare, eller ikke. EFSA påpekte manglende datagrunnlag, noe som rettferdiggjør økt overvåkning av disse stoffene.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Rekommandasjon
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2014/118/EU
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32014H0118

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 07.03.2014
Frist returnering standardskjema: 18.04.2014
Dato returnert standardskjema: 23.10.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 25.02.2015
Nummer for EØS-komitebeslutning: 011/2015
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 26.02.2015
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker