Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Kommisjonsforordning (EU) nr. 510/2013 av 3. juni 2013 som endrer vedlegg I, II og III til Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 om bruk av jernoksider og jernhydroksider (E 172), hydroksipropylmetylcellulose (E 464) og polysorbater ...

Kommisjonsforordning (EU) nr. 510/2013 av 3. juni 2013 som endrer vedlegg I, II og III til Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 om bruk av jernoksider og jernhydroksider (E 172), hydroksipropylmetylcellulose (E 464) og polysorbater (E 432-436) for merking av visse typer av frukt...

Commission Regulation(EU) No 510/2013 of 3 June 2013 amending Annexes I, II and III to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the use of iron oxides and hydroxides (E 172), hydroxypropyl methyl cellulose (E 464) and polysorbates (E 432-436) for marki...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.07.2013

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 29.08.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Forordningen endrer vedlegg I, II og III til forordning (EU) nr. 1333/2008 om tilsetningsstoffer til næringsmidler.  Vedlegg I til forordning (EF) nr. 1333/2008 lister funksjonsgrupper av tilsetningsstoffer i næringsmidler og tilsetningsstoffer i tilsetningsstoffer i næringsmidler og næringsmiddelenzymer. Som et resultat av vitenskapelige fremskritt eller teknologisk utvikling må nye funksjonsgrupper tas opp på listen.  En ny metode for permanent merking av frukt og grønnsaker har blitt utviklet. Metoden bygger på depigmentering, ved bruk av laseretsning, av fruktens/grønnsakens skall og påføring av jernoksid og jernhydroksid (E 172). Jernoksid og jernhydroksid binder seg til komponenter i den depigmenterte delen av skallet og øker kontrasten av det i forhold til resten av skallet. Denne teknikken kan brukes til å merke frukt og grønnsaker. Det er derfor hensiktsmessig å etablere en ny funksjonsgruppe, «kontrastforsterkende stoffer» (foreløpig oversettelse) (engelsk: contrast enhancers) i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1333/2008. En søknad om å bruke jernoksid og jernhydroksid (E 172) som kontrastforsterkende stoffer i kombinasjon med hydroksipropylmetylcellulose (E 464) som overflatebehandlingsmiddel til merking av frukt og polysorbater (E 432-436) som emulgator ble sendt 8. april 2011. Polysorbater er tilsatt for å stabilisere løsningen. Metoden kan brukes som et alternativ til bruk av klistremerke.  Jernoksider og jernhydroksider (E 172), hydroksipropylmetylcellulose (E 464) og polysorbater (E 432-436) kommer til å brukes i små mengder til overflatemerking og er ikke forventete å migrere i betydelige mengder inn i matvaren. Metoden kommer foreløpig kun til å bli bruket til merking av sitrusfrukter, meloner og granateple. De har skall som vanligvis ikke spises. Alle tre stoffene har blitt evaluert av Vitenskapskomiteen for mat (SCF) og anses helsemessig trygge. Dersom endring i unionslistene I, II og II ikke er forventet å ha en effekt på menneskers helse, behøves det ikke å søke om en vurdering fra EFSA. 

Det fremgår av artikkel 2 at rettsakten skal tre i kraft i EU 24. juni 2013. 

Merknader

Rettslige konsekvenser: Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov før endring i forskrift 6. juni 2011 nr. 668 om tilsetningsstoffer i næringsmidler. Økonomiske, administrative og andre konsekvenser:Gjennomføring av rettsakten i norsk rett vil ikke medføre økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning verken for norske virksomheter, myndigheter eller samfunnet i øvrig.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne-, likestillings-, og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Saken er tilknyttet 0 vedlegg       

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 510/2013
Basis rettsaktnr.: 1333/2013
Celexnr.: 32013R0510

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 17.06.2013
Frist returnering standardskjema: 29.07.2013
Dato returnert standardskjema: 30.08.2013
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 13.12.2013
Nummer for EØS-komitebeslutning: 222/2013
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 06.08.2013
Høringsfrist: 27.09.2013
Frist for gjennomføring: 14.12.2013
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen