Vin, notifiseringssystemer, endringer i 32009R0606

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 565/2013 av 18. juni 2013 om endringer i forordningene (EF) nr. 1731/2006, 273/2008, 566/2008, 867/2008, 606/2009 og i gjennomføringsforordningene (EU) nr. 543/2011 og 1333/2011 når det gjelder notifiseringsplikter under EUs felles markedsordning fo...

Commission Implementing Regulation (EU) No 565/2013 of 18 June 2013 amending Regulations (EC) No 1731/2006, (EC) No 273/2008, (EC) No 566/2008, (EC) No 867/2008, (EC) No 606/2009, and Implementing Regulations (EU) No 543/2011 and (EU) No 1333/2011 as regards the notification obligations within th...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 10.07.2013

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 10.10.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Protokoll 47 om opphevelse av tekniske hindringer for handel med vin

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Forordningen endrer blant annet gjennomføringsbestemmelsene i forordning (EF) nr. 606/2009 under forordning (EF) nr. 1234/2007 om EUs felles markedsordning for landbruksprodukter - herunder vin. Forordning (EF) nr. 606/2009 gjelder kategorier av druevinprodukter, ønologiske framstillingsmåter og gjeldende restriksjoner. Endringene medfører at medlemsstatene heretter må sende visse meldinger og notifiseringer som de er pålagt etter forordning (EF) nr. 606/2009, til Kommisjonen ved bruk av notifiseringssystemet mv. som fremgår av forordning (EF) nr. 792/2009. Notifiseringssystemet mv. som fremgår av forordning (EF) nr. 792/2009 gjelder blant annet for informasjon og dokumenter som medlemsstatene skal sende til Kommisjonen under EUs felles markedsordning for lanbruksprodukter - herunder vin. Det må imidlertid reguleres konkret i de ulike rettsaktene at medlemsstatene har plikt til å bruke notifiseringssystemene i forordning (EF) nr. 792/2009. Forordningen (565/2013) innfører derfor ingen nye notifiseringsplikter under forordning (EF) nr. 606/2009, ettersom det bare innføres krav om hvordan de allerede gjeldende notifiseringene skal oversendes fra medlemsstatene til Kommisjonen. Tidligere var det ikke stilt noen krav i forordning (EF) nr. 606/2009 om hvordan dette skulle skje i praksis.

Forordningen (565/2013) gjør tilsvarende endringer i forhold til dette med plikt til å bruke notifiseringssystemene i forordning (EF) nr. 792/2011 i flere andre rettsakter under EUs felles markedsordning for landbruksprodukter, jf. opplistingen i forordningens tittel. Vi går ikke nærmere inn på hver enkelt forordning her.

Rettsakten skal gjelde i EU fra 1. juli 2013.

Merknader

Rettslige konsekvenser:  Mattilsynet mener at forordningen ikke er EØS-relevant. Rettsakten skal derfor ikke tas inn i EØS-avtaleverket og heller ikke gjennomføres i norsk rett.Økonomiske, administrative og andre konsekvenser:Mattilsynet mener at forordningen ikke er EØS-relevant og at rettsakten ikke skal tas inn i EØS-avtaleverket og derfor heller ikke gjennomføres i norsk rett. Forordningen vil derfor ikke medføre økonomiske, administrative eller andre konsekvenser for norske virksomheter, forbrukere eller myndighetene.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant ikke rettsakten EØS-relevant og derfor ikke akseptabel.

Vurdering

Forordningen endrer som nevnt ovenfor flere forordninger under EUs felles markedsordning for landbruksprodukter - herunder vin. Av de forordningene som endres av forordningen (565/2013), er det bare forordning (EF) nr. 606/2009, som gjelder vin, som er gjort til en del av EØS-avtaleverket og gjennomført i norsk rett. Det vil derfor bare være de endringene som artikkel 5 i forordningen (565/2013) gjør i forordning (EF) nr. 606/2009, som eventuelt må vurderes som EØS-relevante.

I utgangspunktet er alle bestemmelsene i forordning (EF) nr. 606/2009 vurdert som EØS-relevante, men bestemmelsene må leses og tolkes med de tilpasningene som følger av det samlede EØS-avtaleverket. Følgelig må også de bestemmelsene i denne rettsakten, som endrer noen av bestemmelsene i forordning (EF) nr. 606/2009, i utgangspunktet anses for å være EØS-relevante.

Forordning (EF) nr. 792/2009 om notifiseringssystemer mv. for utveksling av informasjon og dokumenter mellom medlemsstatene og Kommisjonen under blant annet EUs felles markedsordning for landbruksprodukter, er imidlertid ikke tatt inn i EØS-avtaleverket, ettersom forordningen ikke er vurdert som EØS-relevant.

Ettersom alle endringene som forordningen (565/2013) gjør i forordning (EF) nr. 606/2009, innfører krav om at medlemsstatene skal benytte notifiseringssystemene i forordning (EF) nr. 792/2009 ved oversendelse av informasjon og dokumenter til Kommisjonen, mener Mattilsynet at heller ikke de endringene som denne forordningen (565/2013) gjør i forordning (EF) nr. 606/2009, skal vurderes som EØS-relevante.

Som nevnt ovenfor, innfører ikke forordningen (565/2013) nye notifiseringsplikter i forordning (EF) nr. 606/2009, ettersom den bare innfører krav om hvordan medlemsstatene skal oversende de allerede gjeldende notifiseringene til Kommisjonen. Tidligere var det ikke stilt noen krav i forordning (EF) nr. 606/2009 til hvordan dette skulle skje i praksis.

Mattilsynet legger derfor til grunn at det for EØS-/EFTA-statene fortsatt bør være slik at det ikke stilles krav til hvordan slike notifiseringer skal oversendes i praksis. De aktuelle bestemmelsene i forordning (EF) nr. 606/2009 vil derfor fortsatt måtte leses og tolkes med de tilpasningene som fremgår av det samlede EØS-avtaleverket. Dette vil etter vårt syn medføre at EØS-/EFTA-statene skal sende slike notifikasjoner til ESA og ikke direkte til Kommisjonen.

Mattilsynet antar at det i praksis svært sjelden vil være aktuelt for norske myndigheter å oversende informasjon eller dokumenter til ESA/Kommisjonen etter de aktuelle bestemmelsene i forordning (EF) nr. 606/2009. 

Dersom også EØS-EFTA-statene skulle ha brukt notifiseringssystemene mv. i forordning (EF) nr. 792/2009, burde hele eller deler av forordning (EF) nr. 792/2009 ha vært tatt inn i EØS-avtaleverket med de nødvendige tilpasningene. Mattilsynet kan imidlertid ikke per i dag se at det er behov for en slik løsning.

Konklusjon:

Mattilsynet mener at rettsakten i sin helhet ikke er EØS-relevant.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0565/2013
Basis rettsaktnr.: 1234/2007
Celexnr.: 32013R0565

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 28.06.2013
Frist returnering standardskjema: 09.08.2013
Dato returnert standardskjema: 16.10.2013
EØS-relevant: Til diskusjon
Akseptabelt: Til diskusjon
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: