Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Nytt varemerkedirektiv

Direktiv 2015/2436 om innbyrdes tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om varemerker (omarbeiding)

Directive 2015/2436 of The European Parliament and of The Council to approximate the laws of the Member states relating to trade marks (recast)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 10.06.2013

Spesialutvalg: Immaterialrett

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 29.11.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Justis- og politidepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XVII. Opphavsrett

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Direktivet er vedtatt. Gjennomføringsfristen for EU-medlemsstatene er 14. januar 2019, jf. direktivets artikkel 54. EU-medlemsstatene er imidlertid gitt frist til 14. januar 2023 med å få på plass en ordning med administrativ overprøving av om varemerkeregistreringer er ugyldige eller kan slettes, jf. artikkel 45.

Direktivet har vært behandlet i Spesialutvalget for immaterialrett, og i EFTAs arbeidsgruppe for immaterialrett. Utkast til EØS-komitebeslutning ble godkjent på underkomitenivå i EFTA og oversendt til EU sommeren 2018. Foreløpig er direktivet ikke innlemmet i EØS-avtalen. Siden innlemmelse krever lovendringer er Stortingets samtykke påkrevd.

Sammendrag av innhold

Kommisjonen fremla i mars 2013 et forslag til direktiv som skal erstatte Europaparlaments- og rådsdirektiv (EF) nr. 95/2008 av 22. oktober 2008 om innbyrdes tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om varemerker (konsolidert versjon). Direktiv 95/2008 er en del av EØS-avtalen, og er gjennomført i varemerkeloven 2010. Den 16. desember 2015 ble det nye varemerkedirektivet, direktiv 2015/2436, vedtatt. Direktivet innebærer en del endringer sammenlignet med gjeldende direktiv. Formålet er å forbedre og modernisere reglene gjennom å endre utdaterte bestemmelser og klargjøre reglene, samt å harmonisere det nasjonale regelverket om varemerker i medlemsstatene ytterligere, blant annet ved å gjøre det mer likt regelverket som gjelder for EU-varemerker (daværende forordning (EF) 207/2009, nå forordning (EU) nr. 2017/1001, som ikke er en del av EØS-avtalen).

Definisjonen av varemerker er endret ved at kravet om at varemerket må kunne gjengis grafisk, er sløyfet og erstattet av et krav om at merket må gjengis på en måte som gjør det mulig å fastslå klart og tydelig hva beskyttelsen gjelder. Det er videre gjort enkelte endringer i hvilke rettigheter en varemerkerett gir innehaveren. Blant annet er det presisert at rettighetene som oppstår gjennom et varemerke ikke kan gjøres gjeldende mot eldre rettigheter, og at varemerkeinnehaveren skal kunne motsette seg import av varemerkeforfalskninger selv om varene ikke skal gå over i fri omsetning i det aktuelle landet (transitt). Unntaket fra eneretten for andres bruk av eget navn og adresse begrenses til å gjelde fysiske personers navn, dvs. ikke også foretaksnavn.

Det er videre gjort en rekke endringer for å bringe direktivet på linje med reglene som gjelder for EU-varemerker. Dette berører blant annet nye regler om varemerket som eiendomsobjekt (overdragelse, lisens og pantsettelse) og nye regler om fellesmerker. Det gis også nye saksbehandlingsregler, som skal bringe saksbehandlingen ved registrering av nasjonale varemerker på linje med saksbehandlingen ved registrering av EU-varemerker. Direktivforslaget inneholdt en bestemmelse om at de nasjonale myndighetene ikke lenger av eget tiltak skulle kunne prøve søknaden mot relative registreringshindre, det vil si mot eldre private rettigheter. EØS EFTA-landene avga uttalelse til Kommisjonens forslag 24. mars 2014, og ga uttrykk for innvendinger mot dette forslaget. Det ble også gitt kommentarer til en del andre punkter, blant annet til forslaget til bestemmelser om at varemerkeinnehaveren skulle kunne motsette seg import av varer der bare eksportøren handler i næring. Både forbudet mot prøving av relative registreringshindre og regelen om at varemerkeinnehaveren skulle kunne motsette seg import der bare eksportøren handler i næring er tatt ut i det vedtatte direktivet. Det er dermed klart at den norske ordningen med prøving av relative registreringshindre kan videreføres. 

Merknader

Direktivet er vedtatt med hjemmel i TFEU artikkel 114 nr. 1. Gjeldende norsk lovgivning er basert på direktiv 95/2008. Direktivet vil kreve en del endringer i varemerkeloven på punktene som er omhandlet ovenfor.

Sakkyndige instansers merknader

Et forslag om endringer i varemerkelovgivningen til gjennomføring av direktivet har vært på høring, med høringsfrist 14. september 2018. Høringsinstansene som har uttalt seg, har gjennomgående vært positive til det nye direktivet.

Vurdering

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.: KOM(2013)162
Rettsaktnr.: 2015/2436
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32015L2436

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 04.01.2016
Frist returnering standardskjema: 25.04.2016
Dato returnert standardskjema: 24.10.2016
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Ja
Art. 103-forbehold: Ja

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 09.05.2018
Høringsfrist: 14.09.2018
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen