Kredittvurderingsbyråforordningen (CRA) - ekvivalensbeslutning for Canada

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2012/630/EU av 5. oktober 2012 vedrørende anerkjennelse av legalt og tilsynsmessig rammeverk i Canada som ekvivalent med forordning EU No 1060/2009 om kredittvurderingsbyråer

Commission Implementing Decision 2012/630/EU of 5 October 2012 on the recognition of the legal and supervisory framework of Canada as equivalent to the requirements of Regulation (EC) No 1060/2009 of the European Parliament and of the Council on credit rating agencies

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 21.03.2013

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 25.11.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Rettsakten ble vedtatt i EU 5. oktober 2012. Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i forskrift om likeverdighetsvurderinger etter kredittvurderingsbyråregelverket.

ESMA har vurdert det rettslige og tilsynsmessige rammeverket for kredittvurderingsbyråer i Canada for å være ekvivalente etter kredittvuderingsbyråforordningen (EU) nr. 1060/2009 (CRA).

Kommisjonen har på bakgrunn av ESMAs vurdering fattet beslutning om at Canadas regelverk for kredittvurderingsbyråer vurderes som ekvivalent med EUs regelverk om kredittvurderingsbyråer.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten antas ikke å ha økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Andre opplysninger

Beslutningen medfører at kredittvurderinger foretatt av godkjente kredittvurderingsbyråer fra Canada kan benyttes i EU.

Kommisjonen vil i samarbeid med ESMA fortsatt følge med i utviklingen i Canadas rettslige og tilsynsmessige rammer for kredittvurderingsbyråer, og oppfyllelsen av de betingelser som har dannet grunnlag for beslutningen.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2012/630/EU
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32012D0630

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 12.10.2012
Frist returnering standardskjema: 23.11.2012
Dato returnert standardskjema: 12.02.2013
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.09.2016
Nummer for EØS-komitebeslutning: 205/2016
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker