Vet-tredjelandsimport

Kommisjonens gjennomføringsvedtak 2013/104/EU av 21. februar 2013 om endring av vedtak 2007/777/EF når det gjelder innføring av Brasil på listen over tredjeland og deler av tredjeland, hvorfra strimler av viltkjøtt og pasteuriserte kjøttprodukter kan importeres til Unionen...

Commission Implementing Decision 2013/104/EU of 21 February 2013 amending Decision 2007/777/EC as regards the entry for Brazil in the list of third countries and parts thereof from where imports into the Union of biltong/jerkey and pasteurised meat products are authorised. ...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 01.03.2013

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten tas inn i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre og skal gjennomføres i Norge samtidig med at den gjennomføres i EU. Rettsakten er implementert ved forskrift dd.mm 2013 om endringer i forskrift om import av tilberedt kjøtt, kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer fra tredjestater.

Sammendrag av innhold

Import fra tredjeland av kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer til EØS-området er regulert i vedtak 2007/777/EF.

I vedlegg II del II er det regulert fra hvilke områder i tredjeland og deler av tredjeland det kan importeres kjøttprodukter fra domestisert kveg. Områder i Brasil er med på denne listen.
Brasil har bedt om at det åpnes for import fra områdene i Brasil også av biltong/ tørket kjøtt som gjennomgått nærmere angitt behandling. Basert på en vurdering av dyrehelsesituasjonen i de aktuelle områdene i Brasil, har kommisjonen funnet at det kan åpnes for slik import.

I vedlegg II del III er det regulert fra hvilke tredjeland og områder i tredjeland det kan importeres biltong/tørket kjøtt og pasteuriserte kjøttprodukter. Kommisjonsvedtak 2013/104/EU innebærer at det åpnes for import av biltong/tørket kjøtt fra området Br-2 i Brasil dersom kjøttet er behandlet etter metodene E eller F, nærmere angitt i vedlegg II del 4. Det følger av vedlegg II del I hvilke deler av Brasil som inngår i området BR-2.

I forskrift 10. september 2009 nr. 1186 om import av tilberedt kjøtt, kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer fra tredjestater erstattes vedlegg III med en oppdatert versjon som følge av kommisjonsvedtak 2013/104/EU.

Rettsakten medfører ikke notifiseringsplikt til ESA.

Merknader

Vi vurderer det slik at endringene ikke vil få økonomiske eller administrative konsekvenser verken for Mattilsynet eller for norske importører.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matproduksjon (SUMP). SUMP mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 0104/2013/EU
Celexnr.: 32013D0104

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 02.03.2013
Dato for faktisk gjennomføring: 01.03.2013
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen