Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1061/2013 av 29. oktober 2013 om godkjenningen av et preparat av Enterococcus faecium NCIMB 10415 som fôrtilsetningsstoff til kalver, kje, katter og hunder og som endrer forordning (EF) nr. 1288/2004 (innehaver av godkjenningen DSM Nutritional Produc...

Commission Implementing Regulation (EU) No 1061/2013 of 29 October 2013 concerning the authorisation of a preparation of Enterococcus faecium NCIMB 10415 as a feed additive for calves, kids, cats and dogs and amending Regulation (EC) No 1288/2004 (holder of the authorisation DSM Nutritional Produ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.11.2013

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 05.02.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er fastsatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten re-godkjenner et mikroorganismepreparat som fôrtilsetningsstoff til kalver, katter og hunder og utvider samtidig godkjenningen til også gjelde bruk i fôr til kje. Enterococcus faecium NCIMB 10415 er ikke genmodifisert. Preparatet består av levedyktige celler av mikroorganismen, og de finnes i kapslet form eller i granulert form. Preparatet er klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetningsstoffer og i den funksjonelle gruppen Tarmstabiliserende stoffer i fôr til kalver, kje og katter. Til bruk i hundefôr er preparatet i den funksjonelle gruppen Andre zootekniske tilsetningsstoffer, med tilføyelse (bedrer forholdene i tarmen). Det er satt grense for minste tillatte innhold i fullfôr for at preparatet skal ha ønsket effekt. Den varierer, og er 1x10 KDE/kg fullfôr til kalver og kje, 7x10 KDE/kg kattefôr og 2,5x10 KDE/kg fullfôr til hunder (KDE er kolonidannende enheter). Preparatet er tidligere også godkjent til avlspurker, smågris og slaktegris, men søkes ikke re-godkjent til bruk i grisefôr nå. European Food Safety Authority, EFSA, har vurdert søknaden og finner preparatet trygt for folkehelse, dyrehelse og miljøet. Det kan gi økt daglig tilvekst både hos livkalv og slaktekalv, og kan ut fra det ekstrapoleres til også å gjelde livkje og slaktekje. Tilsatt i hundefôr viser det effekt ved å øke konsentrasjonen av immunglobulin A, IgA, i tarm eller serum. Det er vist bedre gjødselkonsistens hos katter når preparatet tilsettes fôret, og det gjør at preparatet anses å ha effekt.

Da preparatet re-godkjennes til flere formål, og det ikke er endret siden den opprinnelige godkjenningen er det gitt en overgangsordning. Preparatet eller fôrvarer til kalv der det inngår, og som er produsert og merket før 19. mai 2014 etter regelverket som gjaldt fram til 19. november 2013, kan omsettes og lagervaren er brukt opp. Preparatet eller fôrvarer til hund og katt der det inngår, og som er produsert og merket før 19. november 2014 etter regelverket som gjaldt fram til 19. november 2013, kan omsettes inntil lagervaren brukes opp.

Endringen er gjort i samsvar med uttalelse fra den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse, seksjon fôrvarer. Den har varighet til 19. november 2023 og er bare gitt til firmaet Prosol Sp Z o.o.

Merknader

Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer (fôrtilsetningsstoff-forskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet, da preparatet allerede er godkjent og i bruk.

Det er positivt for fôrindustrien at preparater har flere anvendelsesområder til matproduserende dyr, da det kan redusere lagerhold og innkjøp. Det er en forenkling at preparatet kan brukes både til kalv og kje, da de ofte får samme type fullfôrblanding. Virksomheter som produserer hunde- og/eller kattefôr, kan fortsatt bruke preparatet som før. Med overgangsperioden får de god tid til å tilpasse seg nytt regelverk. Det er en fordel, da emballasje og etiketter til kjæledyrfôr gjerne produseres for flere års bruk, og nå kan fôrvarer som er merket etter tidligere regelverk fortsatt omsettes, og lagervare av fôrvarene kan brukes opp innen en frist. Det betyr god ressursutnyttelse og økonomisk gevinst.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Utvidet bruk av fôrtilsetningsstoffer og overgangsordninger der re-godkjente stoffer, uten endringer etter opprinnelig godkjenning, er gode tiltak for å utnytte produserte fôrvarer. Det påfører ikke Mattilsynet mer tilsynsarbeid, og virksomhetene kan tilpasse seg endringer i regelverket over noe tid. Dessuten kan fôrvarer produsert etter tidligere regelverk omsettes og brukes opp innen en gitt frist. Dette er ressurseffektivt og kostnadssparende for virksomhetene, men det er uvisst om det kommer kundene til gode ved lavere produktpriser.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1061/2013
Basis rettsaktnr.: 1831/2003
Celexnr.: 32013R1061

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.11.2013
Frist returnering standardskjema: 19.11.2013
Dato returnert standardskjema: 12.02.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 16.05.2014
Nummer for EØS-komitebeslutning: 071/2014
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 10.01.2014
Høringsfrist: 20.02.2014
Frist for gjennomføring: 17.05.2014
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen