MiFID II

Europaparlaments- og rådsdirektiv for markedet for finansielle instrumenter og opphevelse av Direktiv 2004/39/EF...

Directive of the European Parliament and of the Council on markets in financial instruments repealing Directive 2004/39/EC of the European Parliament and of the Council...

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.11.2013

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 25.11.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

MiFID II ble vedtatt i EU 15. mai 2014. Fristen for gjennomføring av MiFID II i EU-landene har blitt utsatt til 3. juli 2017, med ikrafttredelse 1. januar 2018. 

Innlemming i EØS-avtalen avventer en løsning på gjennomføringen ESMA- forordningen ((EU) No 1095/2010) i EØS-avtalen.

Parlamentet og Rådet har vedtatt revisjon av direktiv 2004/39 om markeder for finansielle instrumenter (MiFID). Revisjonen er delt opp i ett direktiv (MiFID II) og én forordning (MiFIR). Dette innebærer en endring av dagens struktur, hvor EU-reguleringen på nivå 1 er vedtatt i direktiv.

MIFID II inneholder:

 • Drift av organisert handelsfasilitet blir ny investeringstjeneste.
 • Fastsettes uttrykkelig at MiFID II kommer til anvendelse ved verdipapirforetaks distribusjon av egenutstedte produkter.
 • Unntakene fra direktivets anvendelsesområde er justert. Dette gjelder enkelte av unntakene for varederivatforetak og unntaket for foretak som utelukkende handler for egen regning for å sikre at foretak som driver høyfrekvenshandel omfattes av direktivet.
 • Styrking av egnethetskravene for styret og ledelse av verdipapirforetak.
 • Spesifikke organisatoriske krav til verdipapirforetak som driver algoritmehandel eller som tilbyr direkte markedstilgang ("direct electronic access").
 • Styrking av investorbeskyttelsen, herunder skjerpede krav for uavhengig rådgivning, ytterligere informasjonspliktregler, begrensning av adgangen til å tilby investeringstjenester på "execution only"- basis, vederlag fra andre enn kunden, samt regulering av kryssalg.
 • Styrking av kravene til god forretningsskikk ved ytelse av investeringstjenester til kvalifiserte motparter.
 • Multilaterale handelsfasiliteter skal kunne registreres som særskilte markeder for små og mellomstore bedrifter.
 • Strengere regler for rapportering og konsolidering av informasjon om utførte transaksjoner. Informasjonen skal offentliggjøres gjennom godkjent offentliggjøringsordning ("approved publication mechanisms") og konsolidert offentliggjøringssystem( "consolidated tape providers").
 • Krav om at tilsynsmyndighetene skal ha kompetanse til å overvåke posisjoner i derivater, innhente informasjon om posisjonene og under gitte forutsetninger kreve reduksjon av posisjoner.
 • Styrking av tilsynsmyndighetenes adgang til å pålegge sanksjoner for overtredelser, herunder at tilsynsmyndighetene skal ha anledning til å pålegge overtredelsesgebyr.
 • Definisjonen av finansielle instrumenter utvides til å omfatte utslippskvoter etter direktiv 2003/87/EC.

                  
 

Vurdering

Direktivet antas å være EØS-relevant.

En innlemmelse av MiFID II i EØS-avtalen vil medføre behov for endringer av verdipapirhandelloven med forskrifter.

Andre opplysninger

Direktivet legger noe myndighet til ESMA som nærmere beskrevet i Prop 100 S (2015-2016). Innlemmelse av rettsakten i EØS-avtalen må derfor vurderes opp mot innlemmelse av ESMA-forordningen i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.: KOM(2011)656
Rettsaktnr.: 2014/65/EU
Basis rettsaktnr.: 2004/39/EF
Celexnr.: 32014L0065

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 13.06.2014
Frist returnering standardskjema: 25.07.2014
Dato returnert standardskjema: 29.10.2014
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Til diskusjon
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Ja
Art. 103-forbehold: Ja

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker