MiFID II

Europaparlaments- og rådsdirektiv for markedet for finansielle instrumenter og opphevelse av Direktiv 2004/39/EF...

Directive of the European Parliament and of the Council on markets in financial instruments repealing Directive 2004/39/EC of the European Parliament and of the Council...

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.11.2013

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 24.11.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Sammendrag av innhold

Parlamentet og Rådet har vedtatt revisjon av direktiv 2004/39 om markeder for finansielle instrumenter (MiFID). Revisjonen er delt opp i ett direktiv (MiFID II) og én forordning (MiFIR). Revisjonen innebærer en videreutvikling av regelverket som ble etablert ved MIFID I.

MiFID II ble vedtatt i EU 15. mai 2014. Direktivet trer i kraft i EU 3. januar 2018.

MIFID II inneholder:

 • Drift av organisert handelsfasilitet blir ny investeringstjeneste.
 • Fastsettes uttrykkelig at MiFID II kommer til anvendelse ved verdipapirforetaks distribusjon av egenutstedte produkter.
 • Unntakene fra direktivets anvendelsesområde er justert. Dette gjelder enkelte av unntakene for varederivatforetak og unntaket for foretak som utelukkende handler for egen regning for å sikre at foretak som driver høyfrekvenshandel omfattes av direktivet.
 • Styrking av egnethetskravene for styret og ledelse av verdipapirforetak.
 • Spesifikke organisatoriske krav til verdipapirforetak som driver algoritmehandel eller som tilbyr direkte markedstilgang ("direct electronic access").
 • Styrking av investorbeskyttelsen, herunder skjerpede krav for uavhengig rådgivning, ytterligere informasjonspliktregler, begrensning av adgangen til å tilby investeringstjenester på "execution only"- basis, vederlag fra andre enn kunden, samt regulering av kryssalg.
 • Styrking av kravene til god forretningsskikk ved ytelse av investeringstjenester til kvalifiserte motparter.
 • Multilaterale handelsfasiliteter skal kunne registreres som særskilte markeder for små og mellomstore bedrifter.
 • Strengere regler for rapportering og konsolidering av informasjon om utførte transaksjoner. Informasjonen skal offentliggjøres gjennom godkjent offentliggjøringsordning ("approved publication mechanisms") og konsolidert offentliggjøringssystem( "consolidated tape providers").
 • Krav om at tilsynsmyndighetene skal ha kompetanse til å overvåke posisjoner i derivater, innhente informasjon om posisjonene og under gitte forutsetninger kreve reduksjon av posisjoner.
 • Styrking av tilsynsmyndighetenes adgang til å pålegge sanksjoner for overtredelser, herunder at tilsynsmyndighetene skal ha anledning til å pålegge overtredelsesgebyr.
 • Definisjonen av finansielle instrumenter utvides til å omfatte utslippskvoter etter direktiv 2003/87/EC.

Rettslige konsekvenser

Direktivet er  EØS-relevant, men er foreløpig ikke innlemmet i EØS-avtalen. Innlemmelse i EØS-avtalen vil ikke kreve endring i lov.

Finanstilsynet har fastsatt forskrifter som innebærer at norsk regelverk er materielt i samsvar med kravene i MiFID II og speiler MiFIR. Forskriftene trer med noen få unntak i kraft 1 januar 2018. Når MIFID II/MIFIR innlemmes i EØS-avtalen må forskriften som speiler MIFIR endres ettersom forordninger gjennomføres ved henvisning.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Økonomiske og administrative konsekvenser er omtalt i NOU 2017:1.

Sakkyndige instansers merknader

Direktivet har vært utredet som del av NOU 2017:1. Finanstilsynet og Finansdepartmentet har vurdert saken. Av hensyn til det norske verdipapirmarkedet og det norske kapitalmarkedet har det vært vurdert som viktig at norsk rett er i samsvar med de antatt kommende EØS-forpliktelsene fra samme tidspunkt som disse regelverkene trer i kraft i EU.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.: KOM(2011)656
Rettsaktnr.: 2014/65/EU
Basis rettsaktnr.: 2004/39/EF
Celexnr.: 32014L0065

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 13.06.2014
Frist returnering standardskjema: 25.07.2014
Dato returnert standardskjema: 29.10.2014
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 15.01.2017
Høringsfrist: 15.05.2017
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen