Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Vet - import av bier og humler

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1044/2013 av 25. oktober 2013 som endrer vedlegg IV til forordning (EU) nr. 206/2010 når det gjelder helsesertifikatmodellen for forsendelser av bi- og humledronninger...

Commission Implementing Regulation (EU) No 1044/2013 of 25 October 2013 amending Annex IV to Regulation (EU) No 206/2010 as regards the model veterinary certificate for consignments of queen bees and queen bumble bees...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 15.11.2013

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten tas inn i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre og skal gjennomføres i Norge samtidig med at den gjennomføres i EU. Rettsakten er gjennomført ved forskrift 3. desember 2013 nr. 1406 om endring i forskrift om import fra tredjestater av visse levende dyr, bier, humler og ferskt kjøtt av visse dyr.

Det gis unntak fra høring ved gjennomføring av tidsbegrensede forskrifter i norsk rett, jf. matloven § 23 tredje ledd.

Sammendrag av innhold

EU-kommisjonen har med hjemmel i direktiv 92/65/EØF fastsatt vedtak 2013/503/EU som anerkjenner visse områder i EU som fri for varroainfeksjon hos bier og fastsetter tilleggsgarantier for innførsel av bier til disse områdene. Tilleggsgarantiene omfatter at medlemsstatene skal forby innførsel av bidronninger m/følgebier til EU dersom det endelige bestemmelsesstedet er i et varroafritt område.

Med denne rettsakten erstatter EU-kommisjonen modellen for helsesertifikat som kreves ved import av bi- og humledronninger fra tredjestater, dvs. del 2 i vedlegg IV til forordning (EU) nr. 206/2010), med en ny modell. Endringer i forhold til den gamle sertifikatmodellen er at den nye inneholder informasjon om at importen er forbudt dersom bestemmelsesstedet er oppført på listen i vedlegget til vedtak 2013/503/EU over områder i EU som er anerkjent som fri for varroainfeksjon hos bier.

Rettsakten fastsetter en overgangsperiode t.o.m. 30. mai 2014 der import av bi- og humledronninger som følges av helsesertifikater etter den gamle modellen skal være tillatt.

Merknader

Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring i forskrift 23. juli 2010 nr. 1137 om import fra tredjestater av visse levende dyr, bier, humler og ferskt kjøtt av visse dyr.

Administrative og økonomiske konsekvenser

Rettsakten medfører ingen vesentlige administrative eller økonomiske konsekvenser for norske importører av bier eller humler eller for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matproduksjon (SUMP). SUMP mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering

Mattilsynet vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever notifisering til ESA på Form 1.

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 1044/2013
Celexnr.: 32013R1044

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 15.11.2013
Dato for faktisk gjennomføring: 03.12.2013
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 11.12.2013

Lenker

Til toppen