EU-kvotemengde 2013

Kommisjonsbeslutning 2010/634/EU av 22. oktober 2010 som justerer samlet kvotemengde for 2013 for EU-landene og om oppheving av beslutning 2010/384/EU...

Commission Decision of 22 October 2010 adjusting the Union-wide quantity of allowances to be issued under the Union Scheme for 2013 and repealing Decision 2010/384/EU...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.10.2013

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: III. Luft

Status

Rettsakten ble vedtatt 22. oktober 2010. 

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder fastsettelse av samlet kvotemengde i EUs kvotesystem for handel med klimagasser. Rettsakten er en endring av beslutning 2010/384/EU og oppjusterer den samlete kvotemengden som ble fastsatt der ved at det også tas høyde for de nye sektorene som blir inkludert i EUs kvotesystem fra og med 2013. Beslutning 2010/384/EU gjaldt bare fastsettelsen av den delen av samlet kvotemengde som korresponderer med det omfanget EUs kvotesystem hadde i perioden 2008-2012. Rettsakten omfatter ikke EFTA-statene Island, Liechtenstein og Norge, og er således ikke en endelig fastsettelse av kvotemengden for EUs kvotesystem for perioden 2013-2020.

Utslippstallene for EFTA-statene ble tatt med i den endelige beregningen av samlet kvotemengde for 2013, som ble satt til 2 084 301 856 kvoter for året 2013. Dette tallet omfatter de 28 EU-statene og de tre EFTA-statene. Tallet inkluderer ikke luftfartssektoren. Den endelige tallet for samlet kvotemengde for 2013 på 2 084 301 856 kvoter, ble fastsatt i kommisjonsbeslutning 2013/448/EU ved en endring i tallet i kommisjonsbeslutning 2010/384/EU.

Kvotemengden skal nedjusteres hvert år med et fast tall tilsvarende 1,74 prosent av det som ville ha vært kvotemengden i 2010, eller 38 264 246 kvoter hvert år. Denne årlige nedjusteringen av kvotemengden vil fortsette også etter 2020.

Merknader

Rettsakten er vedtatt med hjemmel i EUs klimakvotedirektiv (direktiv 2007/87/EF) artikkel 9 og artikkel 9a(3). Rettsakten vurderes ikke å gripe vesentlig inn i norsk handlefrihet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har foreløpig ikke vært vurdert av Spesialutvalget for miljø, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Samferdselsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet, Olje- og energidepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Miljøverndepartementet er representert.

Vurdering

Rettsakten ble opprinnelig vurdert som unødvendig å innlemme i EØS-avtalen da rettsakten bare omfattet tall for EU 27. Det var på forhånd kjent at rettsakten skulle erstattes av en ny rettsakt som også omfattet tall for EFTA 3 (Island, Liechtenstein og Norge). I samråd med EFTA-sekretariatet besluttet derfor EFTA-statenes eksperter at rettsakten kunne holdes utenfor EØS-avtalen. EU-siden hadde ikke innvendinger til dette. Norge returnerte derfor ikke standardskjema for rettsakten.

I forbindelse med behandling av kommisjonsbeslutning 2013/448/EU understreket EFTA-sekretariatet at det ikke er mulig å innlemme en rettsakt som endrer en annen rettsakt uten også å innlemme rettsakten som blir endret. For å innlemme kommisjonsbeslutning 2013/448/EU er det derfor nødvendig å innlemme kommisjonsbeslutning 2010/634/EU.

Kommisjonsbeslutning 2013/448/EU ble behandlet i Spesialutvalget for miljø ved skriftlig prosedyre. Spesialutvalget anså beslutningen for EØS-relevant og akseptabel og åpnet for å innlemme beslutningen i EØS-avtalen uten tilpasninger. Kommisjonsbeslutning 2010/634/EU som omtales i dette EØS-notatet inneholder ikke materielle bestemmelser utover det som blir endret i kommisjonsbeslutning 2013/448/EU.

Miljøverndepartementet har på bakgrunn av spesialutvalgets aksept til å innlemme beslutning 2013/448/EU vurdert det som akseptabelt også å åpne for innlemmelse av beslutning 2010/634/EU. Av tidshensyn, da det haster å få innlemmet beslutning 2013/448/EU, er det ikke innhentet forutgående samtykke i Spesialutvalget for miljø. MD har samtykket til at EØS-komitébeslutningen om innlemmelse av beslutning 2013/448/EU også omfatter rettsakten som er tema for dette EØS-notatet. Spesialutvalget ble orientert om innlemmelsen av rettsakten på møtet 31. oktober 2013, og hadde ikke innvendinger til den fremgangsmåte som ble valgt. 

Årsaken til hastverket i saken er at EFTAs overvåkingsorgan (ESA) trenger beslutning 2013/448/EU som rettslig grunnlag for sin endelige beslutning om å godkjenne EFTA-statenes planer for tildeling av vederlagsfrie kvoter for perioden 2013-2020, noe som vil være en forutsetning for at det kan deles ut kvoter til de kvotepliktige virksomhetene.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0634/2010/EU
Basis rettsaktnr.: 2003/0087/EF
Celexnr.: 32010D0634

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 25.10.2010
Frist returnering standardskjema: 06.12.2010
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker