EØS-notatbasen

Forlengelse av det alminnelige gruppeunntaket

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1224/2013 av 29. november 2013 som forlenger gyldighetstiden av forordning (EF) 800/2008 ...

Commission Regulation (EU) No 1224/2013 of 29 November 2013 amending Regulation (EC) No 800/2008 as regards its period of application...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 22.10.2013

Spesialutvalg: Offentlig støtte

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XV. Statsstøtte

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Kommisjonens utkast til forlengelse ble sendt ut til Spesialutvalget på høring. Kommisjonen avholdt møte i den rådgivende komité 5. september 2013. Kommisjonen vedtok rettsaken 29.11.2013. Det forventes at rettsakten tas inn i EØS-avtalen på møte i EØS-komiteen 14.2.2014.

Bakgrunn

Kommisjonen har foreslått at regelverket for offentlig støtte skal moderniseres, jf. Kommisjonens meddelelse 8. mai 2012 (KOM 2012/209).
Hovedformålene med revisjonen er:
    •      Fremme vekst og konkurranse i det indre marked;  
    •      Fokusere på saker der offentlig støtte vil ha størst innflytelse på det indre marked;
    •      Oppnå strømlinjeformede bestemmelser og raskere avgjørelser.  

I den forbindelse ønsker Kommisjonen å revidere det alminnelige gruppeunntaket for offentlig støtte (heretter “gruppeunntaket”). 

Sammendrag av innhold

Det alminnelige gruppeunntaket oppgir en liste over visse tiltak som anses som forenlig støtte, og som er forhåndsgodkjent av ESA. Støtte som oppfyller vilkårene i gruppeunntaket kan dermed tildeles uten notifikasjon, og kan være av stor praktisk betydning for offentlige støttegivere. Det skal imidlertid sendes en melding til ESA, senest 20 dager etter iverksettelse eller tildeling av støtten. Gruppeunntaket består av tre deler. Kapittel I er en felles del som inneholder definisjoner og generelle vilkår som gjelder for alle støtteordningene. Kapittel II er delt opp etter de aktuelle støtteformålene, og oppstiller konkrete vilkår avhengig av støtteform. Kapittel III gir informasjon om overgangsregler og varighet. For å bruke gruppeunntaket må støttegiver sørge for at alle vilkårene i gruppeunntaket er oppfylt.Det er med andre ord ikke tilstrekkelig at ordningen oppfyller de konkrete vilkårenefor å tildele eksempelvis miljøstøtte. 

Gruppeunntaket gjelder til 31. desember 2013. I den anledning ønsker Kommisjonen å revidere gruppeunntaket for å tilpasse det til dagens markedssituasjon. Ettersom et nytt regelverk ikke vil være på plass før det gamle utgår, har Kommisjonen foreslått å forlenge det nåværende gruppeunntaket til 30. juni 2014. Rettsakten er derfor en ren forlengelse av det nåværende regelverket frem til 30.6.2014. 

Sakkyndige instansers merknader

Spesialutvalget for offentlig støtte har vært løpende informert om arbeidet med revisjonen av gruppeunntaket. Utkast til forlengelse har vært diskutert i spesialutvalget i forbindelse med Kommisjonens høring. Referansegruppen for offentlig støtte har også vært informert om Kommisjonens forslag. Se link til Kommisjonens utkast: http://ec.europa.eu/competition/consultations/2013_second_gber/index_en.html

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for offentlig støtte. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

En ensartet håndheving av statsstøttereglene i hele EØS-området er viktig for å sikre like konkurranseforhold mellom foretak i EFTA-landene og EU-landene. Det er derfor viktig at EØS EFTA-landene vedtar å ta inn forlengelsen i EØS-regelverket slik at EØS EFTA-landene også kan fortsette å bruke det nåværende gruppeunntaket fremtil et nytt regelverk er p plass.

Økonomiske og administrative konsekvenser:

Rettsakten antas ikke å medføre økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning for myndighetene og samfunnet for øvrig.

Andre opplysninger

Rettslige konsekvenser for Norge når forordningen revideres 

Dagens forordning om gruppeunntatt støtte er innlemmet i EØS avtalen og gjennomført i norsk rett ved forskrift om unntak fra notifikasjonsplikt av 14. november 2008 nr 1213 § 1. Den nye forordning om forlengelse av gruppeunntatt støtte må  innlemmes i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved å endre i den ovenfornevnte forskriften.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1224/2013
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32013R1224

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema:
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: