Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Plantevernmiddel - Forlengelse av godkjenning

Kommisjonens implementeringsbeslutning 2012/363/EU av 4. juli 2012 som tillater medlemslandene å utvide foreløpige godkjenninger gitt for de nye virksomme stoffene bixafen, Candida oleophila strain O, fluopyram, halosulfuron, kaliumiodide, kalium thiocyanate og spirotetramat (meddelt under C (201...

Commission Implementing Decision 2012/363/EU of 4 July 2012 allowing Member States to extend provisional authorisations granted for the new active substances bixafen, Candida oleophila strain O, fluopyram, halosulfuron, potassium iodide, potassium thiocyanate and spirotetramat (notified under doc...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 30.10.2013

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 17.12.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og publisert i Official Journal 06.07.2013. Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold   

Medlemsstatene har tidligere fått lov til å gi en midlertidig godkjenning av disse stoffene i påvente av den endelige vurderingen av stoffene. Denne tillatelsen til midlertidig godkjenning ble gitt i henhold til EUs tidligere regelverk (direktiv 91/414/EØF). Det har imidlertid ikke vært mulig å gjøre ferdig vurderingene før fristen for de midlertidige godkjenningene utløper. På bakgrunn av en overgangsordning mellom EUs gamle regelverk og EUs nye regelverk (forordning (EF) 1107/2009) får medlemsstatene mulighet til å forlenge godkjenningen av preparater med stoffene frem til 31. juli 2014. Dette fordi de foreløpige vurderingene ikke gir grunn til bekymring.  Vurdering av stoffene for inkludering på listen over godkjente virksomme stoff i forordning  (EF) nr. 540/2011 forventes ferdig innen 24. måneder fra publisering i Official Journal.  

Merknader

Listen over godkjente virksomme stoffer til bruk i plantevernmidler er gitt som en egen forordning, men de virksomme stoffene er godkjent i henhold til kravene i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring av plantevernmidler. Forordning 1107/2009 har erstattet direktiv 91/414/EØF om markedsføring av plantevernmidler. Listen over virksomme stoffer ble videreført fra EUs tidligere regelverk for plantevernmidler direktiv 91/414. Stoffer som er på listen skal etter hvert revurderes etter de nye strengere reglene i forordning 1107/2009. EU har et eget program med planer om når det enkelte virksomme stoffet skal revurderes. Søknader om nye stoffer som ble sendt inn før 14. juli 2011 vurderes etter de gamle reglene.

Rettslige konsekvenser

Rettsakten får ingen rettslige konsekvenser utover endring i hjemmelsfeltet, da dette er en beslutning som gjelder overgangsløsning for EU-landende fra gammelt til nytt regelverk. Mattilsynet vurderer at rettsakten ikke skal på alminnelig høring, da det må anses ”åpenbart unødvendig”, jf. utredningsinstruksen.

Administrative og økonomiske konsekvenser       

Rettsakten får trolig ingen administrative og økonomiske konsekvenser, da dette gjelder en overgangsløsning for EU-landende fra gammelt til nytt regelverk. Det er imidlertid en mulighet for at slike preparater med midlertidig godkjenning kan søkes godkjent i Norge basert på tillatelse gitt i EU land etter en eventuell implementering av EUs nye plantevernmiddelregelverk.  Mattilsynet vurderer imidlertid det som lite sannsynlig basert på tidsfrister gitt i denne forordningen og i hovedforordningene.

Sakkyndige instansers merknader   

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for handelsforenklinger og er funnet EØS relevant og akseptabel.

Vurdering

Under forutsetning av at tilpasningsteksten til hovedforordningen (e) kommer på plass som foreslått, anser Mattilsynet rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2012/363/EU
Basis rettsaktnr.: 1107/2009/EU
Celexnr.: 32012D0363

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 06.07.2012
Frist returnering standardskjema: 17.08.2012
Dato returnert standardskjema: 17.01.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.09.2014
Nummer for EØS-komitebeslutning: 206/2014
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.06.2015
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen