Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Samfunnsansvar - rapporteringskrav

Direktiv 2014/95/EU om visse store foretaks og konserners offentliggjøring av ikke-finansielle opplysninger og opplysninger om mangfold

Directive 2014/95/EU as regards disclosure of non-financial and diversity information by certain large undertakings and groups

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 30.10.2013

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 25.11.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XXII. Selskapsrett

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Direktiv 2014/95/EU ble besluttet innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komitebeslutning nr. 39/2016 den 5. februar 2016.

Direktiv 2014/95/EU endrer direktiv 2013/34/EU når det gjelder offentliggjøring av ikke-finansiell og mangfoldsinformasjon av enkelte store foretak og grupper.

Direktivet stiller krav om at store foretak som er av allmenn interesse og som på balansedagen har gjennomsnittlig antall ansatte gjennom regnskapsåret på mer enn 500, i årsberetningen skal inkludere en redegjørelse med informasjon som er nødvendig for å forstå foretakets utvikling, ytelse, posisjon og innflytelse av dets virksomhet. Redegjørelsen skal minst omhandle miljø, sosiale forhold og personalforhold, respekt for menneskerettigheter, anti-korrupsjon og bestikkelsessaker. Redegjørelsen skal i enkelte tilfeller utarbeides på konsolidert nivå.

Videre følger det av direktivet at det i årsberetningen skal være en beskrivelse av mangfoldsstrategien som følges for foretakets administrasjons-, ledelses- og kontrollorgan når det gjelder f.eks. alder, kjønn, utdannings- og yrkesbakgrunn. Målene for mangfoldsstrategien, hvordan den gjennomføres og resultatene i rapporteringsperioden skal også fremgå av beskrivelsen. Dersom det ikke anvendes noen slik strategi, skal rapporten inneholde en forklaring på hvorfor det er slik.

Vurdering

Det er i norsk rett vedtatt regler som langt på vei svarer til kravene i direktiv 2014/95/EU om såkalt rapportering om samfunnsansvar, se regnskapsloven § 3-3c. Det antas behov for mindre justeringer av bestemmelsen som følge av gjennomføring av nye EØS-regler som svarer til direktiv 2014/95/EU.

De nye EØS-reglene ventes ikke å få vesentlig økonomiske eller administrative konsekvenser for statlige myndigheter. Krav om rapportering om foretakenes arbeid med samfunnsansvar vil medføre økonomiske og administrative konsekvenser for rapporteringspliktige foretak. Det antas imidlertid at kostnadene ved rapportering etter de nye EØS-reglene ikke vil endres vesentlig sammenlignet med gjeldende krav om rapportering om samfunnsansvar etter regnskapsloven.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.: KOM(2013)207
Rettsaktnr.: 2014/34/EF
Basis rettsaktnr.: 2014/34/EU
Celexnr.: 32014L0095

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 18.11.2014
Frist returnering standardskjema: 01.01.2015
Dato returnert standardskjema: 01.01.2015
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Ja

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen