Vet - hund, katt og ilder

Kommisjonens gjennomføringsvedtak 2013/520/EU av 21. oktober 2013 som opphever gjennomføringsvedtak 2011/874/EU...

Commission Implementing Decision 2013/520/EU of 21 October 2013 repealing Implementing Decision 2011/874/EU...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 28.10.2013

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten tas inn i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre og skal gjennomføres i Norge samtidig med at den gjennomføres i EU. Rettsakten trer i kraft i EU 29.12.2014. 

Sammendrag av innhold

I henhold til forordning (EU) nr. 576/2013 er Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 577/2013 om helsesertifikater til bruk ved ikke-kommersiell forflytning av hunder, katter og ildre, lister over tredjeland samt krav vedrørende format, layout og språk for erklæringer, og Kommisjonens gjennomføringsvedtak 2013/519/EU om listen over områder og tredjeland, som er godkjent for import av hunder, katter og ildre, samt helsesertifikater for slik import vedtatt.   Når disse rettsaktene trer i kraft 29.12.2014 blir bestemmelsene i rettsakt 2011/874/EU foreldet. Rettsakt 2011/874/EU skal derfor oppheves. Rettsakten krever endring av forskrift 20. februar 2004 nr. 464 om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av levende pattedyr, fugler, reptiler, amfibier, bier og humler og

forskrift av 1. juli 2004 nr. 1105 om dyrehelsemessige betingelser for ikke-kommersiell transport av kjæledyr.

Rettsakten anses ikke å ha noen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matproduksjon (SUMP). SUMP mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering

Rettsakten anses som relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 520/2013/EU
Celexnr.: 32013D0520

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 29.12.2013
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker