Endring av rådsdirektiv 75/324 - aerosolbeholdere

Kommisjonens direktiv 2013/10/EF av 19. mars 2013 om endringer i Rådsdirektiv 75/324/EØF om tilnæring av medlemstatens lovgivning om aerosolbeholdere med henblikk på å tilpasse bestemmelser om merking til Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og emb...

Commission Directive 2013/10/EU of 19 March 2013 amending Council Directive 75/324/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to aerosol dispensers in order to adapt its labelling provisions to Regulation (EC) No 1272/2008 on classification, labelling and packaging of subs...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 30.09.2013

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 14.10.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Justis- og politidepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: VIII. Trykkbeholdere

Status

Direktiv 2013/10/EU ble vedtatt 19. mars 2013 og publisert i OJ 20. mars 2013.

Sammendrag av innhold

Kommisjonsdirektiv 2013/10/EU av 19. mars 2013 endrer rådsdirektiv 75/324/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om aerosolbeholdere. Formålet er å tilpasse direktivets bestemmelser om merking til Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger.

Etter direktiv 75/324/EØF skal et aerosol som klassifiseres som «brannfarlig» eller «ekstremt brannfarlig» merkes i henhold til rådsdirektiv 67/548/EØF om tilnærming av lovgivning om klassifisering, emballering og merking av farlige stoffer.

Forordning (EF) nr. 1272/2008 erstatter, fra 1. juni 2015, direktiv 67/548/EØF og Europaparlamentets og Rådets direktiv 1999/45/EF om klassifisering og merking av farlige stoffblandinger. Det er derfor nødvendig å tilpasse direktiv 75/324/EØF til forordningen.

For aerosoler som inneholder et enkeltstoff trer bestemmelsene i direktiv 2013/10/EU i kraft 19. juni 2014. For aerosoler som inneholder stoffblandinger trer direktivets bestemmelser i kraft 1. juni 2015. I henhold til direktivets overgangsbestemmelser kan imidlertid produsenter av aerosoler som inneholder stoffblandinger benytte direktivets merkekrav før dette tidspunktet hvis de ønsker det. Aerosoler som inneholder stoffblandinger og som er merket og gjort tilgjengelig i markedet før 1. juni 2015, trenger ikke å merkes om før 1. juni 2017.

Merknader

Hjemmel i EU-traktaten: Hovedrettsakten, direktiv 75/324/EØF, er hjemlet i traktatens artikkel 100.

Gjeldende norsk lovgivning: Direktiv 75/324/EØF er gjennomført i norsk rett i forskrift 1. mars 1996 nr. 229 om aerosolbeholdere. Forordning (EF) 1272/2008 er gjennomført i forskrift 16. juni 2012 nr. 622 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP).

Rettslige konsekvenser: Gjennomføring av direktiv 2013/10/EU i norsk rett vil skje ved endringer i forskrift om aerosolbeholdere.

Økonomiske og administrative konsekvenser: Gjennomføring av direktiv 2013/10/EU anats å ikke ha vesentlige økonomiske og administrative konsevenser.

Gruppe 2: Direktivet er vurdert til å omfattes av gruppe 2, dvs. rettsakter som krever forskriftsendringer som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er under behandling i Spesialutvalget for handelsforenkling.

Vurdering

Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2013/10/EF
Basis rettsaktnr.: 1975/324/EØF
Celexnr.: 32013L0010

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 02.04.2013
Frist returnering standardskjema: 14.05.2013
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: