Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Dyrevelferd ved transport m.m

Kommisjonens gjennomføringsvedtak 2013/188/EU av 18. april 2013 om årlig rapport om ikke-diskriminerende inspeksjoner gjennomført på grunnlag av rådsfordning (EF) nr.1/2005 om vern av dyr under transport og relaterte handlinger og om endring av direktiv 64/432EØF og 93/119/EF og forordning (EF) nr. 1255/97

Commission implementing Decision of 18 april 2013 on annual reports on non-discriminatory inspections carried out pursuant to Council Regulation (EC) No 1/2005 on protection of animals during transport and related operations and amending Directives 64/432/EEC and 93/119/EC and Regulation (EC) No 1255/97

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 24.04.2014

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 12.06.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Kommisjonsvedtaket omfatter nærmere detaljer om myndighetsforpliktelser når det gjelder innsending av de årlige rapporter om vern av transport av levende dyr til EU-kommisjonene. Vedtaket pålegger at:
    •    Landenes myndigheter skal foreta ikke-diskriminerende inspeksjoner av transporter av levende dyr, transportmidler som transporterer dyr, og tilhørende dokumenter.
    •    Landene skal sende inn rapporter hvert år innen 30 juni om inspeksjoner av transporter av levende dyr det foregående år. I årlig rapportering skal ikke-diskriminerende inspeksjoner rapporteres særskilt, adskilt fra tilfeldige inspeksjoner og risikobaserte inspeksjoner. Etter endt transport skal slike inspeksjoner også omfatte sjekk av reiseloggbok og utkrift fra navigasjonssystemet i den hensikt å få bekreftet reiserute og overholdelse av hviletider, fôring og tilgang på vann.I tillegg skal rapportene inneholde en vurdering av mangler ved dyretransportene som er funnet under inspeksjonene.
    •    Rapportene skal være utformet i samsvar med kravene i artikkel 27 i forordning (EC) 1/2005.
 

Rapportene skal inneholde følgende opplysninger om ikke-diskriminerende inspeksjoner:
    •    Det totale antall av ulike ikke-diskriminerende inspeksjoner utført av myndigheten som omfatter dyr, transportmidler og tilhørende dokumenter.
    •    Antall dyr, transportmidler med tilhørende transportdokumenter som har blitt effektivt sjekket ved ikke-diskriminerende inspeksjoner. Det omfatter:

         a. antall dyr som er blitt fysisk sjekket

         b. antall transportmidler som er blitt sjekket (omfatter ikke selve godkjenningen av transportmidler)

         c. antall tilhørende dokumenter som er blitt sjekket. Når mer enn ett dokumentet er blitt sjekket i forbindelse med en transport, rapporteres det som ett dokument.

    •    Kategori og antall avvik ved inspeksjonene hvor funn ikke er i overensstemmelse med forordning 1/2005.
    •    Kategori og antall avvik ved inspeksjonene hvor det er gjort tiltak som retter på forholdene.
    •    En analyse av større mangler som er funnet ved inspeksjonene.
    •    Årsrapporten til EU-kommisjonen skal sendes elektronisk etter de skjema som er angitt i anneks 1 om med forklaringer som er angitt i anneks 2.
 

Rettsakten presiserer forpliktelser som følger av EU-forordning 1/2005 om vern av dyr under transport. 
    •    Transportører forventer ofte at inspeksjoner vil bli foretatt før reisen begynner og ved ankomst på bestemmelsesstedet.  Det foretas tre typer ikke-diskriminerende inspeksjoner, (a) på startstedet før transporten starter for lange reiser mellom medlemsland eller til tredjeland, (b) ikke-diskriminerende inspeksjoner gjennomført når transporten er under veis og (c) ikke-diskriminende inspeksjoner når transporten er gjennomført, for å dokumentere at reise- og hviletider er overholdt.
 

Slike inspeksjoner kan foretas både når transportøren er varslet og ikke er varslet om inspeksjonen.

Merknader
Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten vil ikke medføre nye kostnader, men vil kunne gi Mattilsynet et merarbeid i forhold til rapportering.

Rettslige konsekvenser

Rettsakten vil ikke kreve endring av norsk rett.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Norge har allerede et tilsvarende tilsyn med transport av levende dyr, men vi har lite eller ikke noe internasjonal transport av dyr rom omfattes av EU-forordning 1/2005. Vedtaket vil ikke føre til endring i norsk regelverk og små eller ingen budsjettmessige konsekvenser. Kommisjonsvedtaket vil kun ha betydning for rapportering til EU om våre inspeksjoner og litt for hvordan vi legger opp inspeksjonsstrategien. Vedtaket vil ikke ha noen økonomisk betydning for private aktører. De mer spesifiserte krav til å differensiere mellom ikke-diskriminerende inspeksjoner, tilfeldige og risikobaserte inspeksjoner vil kreve noe justering og mer presisjon i rapporteringsrutinene. Det vil ikke medføre store endringer.

Kommisjonsvedtaket er EØS-relevant og akseptabel for Norges vedkommende.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2013/188/EU
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32013D0188

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 27.05.2013
Frist returnering standardskjema: 08.07.2013
Dato returnert standardskjema: 13.06.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.04.2015
Nummer for EØS-komitebeslutning: 80/2015
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.05.2015
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen