EØS-notatbasen

Endr. av forordning 669/2009 - 2. kv. 2014

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 323/2014 av 28. mars 2014 om endring av vedlegg I til forordning (EF) nr. 669/2009 som implementerer europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004 når det gjelder mer intensiv offentlig kontroll ved import av visse fôrvarer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse

Commission Implementing Regulation (EU) No 323/2014 of 28 March 2014 amending Annex I to Regulation (EC) No 669/2009 implementing Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council as regards the increased level of official controls on imports of certain feed and food of non-animal origin

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 07.04.2014

Spesialutvalg: Matproduksjon og Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 08.05.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten ble vedtatt av EU-kommisjonen 28. mars 2014, med ikrafttredelse 1. april 2014.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer vedlegg I til forordning (EF) nr. 669/2009 om mer intensiv offentlig kontroll av visse fôrvarer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse.

Vedlegg I inneholder en opplisting av hvilke produkter fra angitte tredjestater som skal være gjenstand for den utvidede kontrollen.

Forordning (EU) nr. 323/2014 trer i kraft 1. april 2014 og gjør følgende endringer til vedlegg I:

Inn på listen:

- Betelblader (paanblader) fra India (næringsmidler - salmonella) med en undersøkelsesfrekvens på 10 %.

- Enzymer fra India (fôrvarer og næringsmidler - kloramfenikol) med en undersøkelsesfrekvens på 50 %.

- Jordnøtter (peanøøter) m.m. fra Sudan (fôrvarer og næringsmidler - aflatoksiner) med en undersøkelsesfrekvens på 50 %.

- Betelblader (paanblader) fra Thailand (næringsmidler - salmonella) med en undersøkelsesfrekvens på 10 %.

- Vinblader fra Tyrkia (næringsmidler - pesticider) med en undersøkelsesfrekvens på 10 %

Ut av listen:

- Tørkede nudler fra Kina (næringsmidler - aluminium) tas ut av listen.

Andre endringer:

- Presisering av beskrivelsen til noen av produktene når det gjelder at også kjølte varianter av produktene skal omfattes av regelverket.

- Innførselsdokumentet, Common Entry Document (CED), som skal følge 669-forsendelsene er justert for å presisere og utdype noen av feltet i dette dokumentet. Dette gjelder:

- Pkt. I.9: tidspunktet for ankomst av forsendelsen til utpekt innførselssted skal også angis.

- Pkt. I.13: presisering om man skal oppgi varenummeret (KN-koden) til produktene slik de er nevnt i vedlegg I.

- Pkt. I.14: vekten på forsendelsen skal oppgis i brutto- og nettovekt.

- Pkt. II.5: det er satt inn en avkrysningsrute for situasjonene med videre transport av forsendelsen i påvente av prøvene som er tatt.

- Pkt. II.9: presisering av feltet for underskriving av off.tjenesteperson.

- I tillegg er veilederen til vedlegg II oppdatert for å ta høyde for nevnte endringer og presiseringer til innførselsdokumentet.

Merknader
Økonomiske og administrative konsekvenser

Direkteimporten av nevnte produkter til Norge har de siste årene vært av begrenset karakter. For produktene betelblader fra India og Thailand, enzymer fra India og jordnøtter m.m. fra Sudan har det ikke vært noen direkteimport til Norge de siste årene. For vinblader fra Tyrkia har det hittil i 2014 vært importert en forsendelse med vinblader på ca. 1 tonn. I 2012 og 2013 var tallene ca. 17 tonn og ca. 14 tonn, fordelt på henholdsvis 10 og 12 forsendelser. Disse tallene omfatter også "syltete" vinblader.

Oppføringen av nye produkter på listen vil kunne gi Mattilsynet et merarbeid i forhold til kontrollen av disse produktene ved direkteimport til Norge. Denne kontrollen vil også gi næringen en ekstra kostnad i forbindelse med at de skal dekke kostnadene ved denne kontrollen. I løpet av de siste årene har direkteimporten av nevnte produkter vært av begrenset karakter og Mattilsynet vurderer at disse kostnadene vil være begrensede.

Det har vært en begrenset import av tørkede nudler fra Kina de siste årene, med en registrert importmengde på ca. 38 tonn fordelt på fire forsendelser i 2013. Ved å fjerne tørkede nudler fra listen vil Mattilsynet i begrenset grad kunne spare arbeid og kostnader ved at det ikke lenger skal foretas importkontroll på disse produktene etter 669/2009. Dette vil også gi næringen en liten besparelse ved man ikke lenger trenger stille disse produktene til kontroll ved direkteimport til Norge.

Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring i forskrift 22. desember 2008 nr. 1621 om offentlig kontroll med etterlevelse av regelverk om fôrvarer, næringsmidler og helse og velferd hos dyr (kontrollforskriften).

Rettsakten er gjennomført etter forenklet prosedyre.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for Næringsmidler (SUN) og Spesialutvalget for matproduksjon (SUMP). SUN og SUMP mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering

Rettsakten endrer opplistingen i vedlegg I til 669/2009. Fjerningen av tørkede nudler fra listen vurderes som fornuftig da risikoen knyttet til disse produktene er bekreftet som minimale. Fjerningen vil medføre at Mattilsynet ikke lenger trenger å gjennomføre kontroll ved import av disse produktene til Norge (der Norge er første mottaksstat innen EØS). Dette vil kunne gi Mattilsynet og næringen en besparelse i kostnader og arbeid tilknyttet til kontrollen.

Rettsakten tar inn fem nye produktgrupper på listen. Oppføringen av disse produktene på listen fremstår som fornuftig sett i forhold til risikoen som disse produktene kan utgjøre på folke- og dyrehelsen. Importen av disse produktene direkte til Norge har vært av begrenset karakter de siste årene og vurderes til å ikke medføre noe særlig merarbeid eller kostnader for Mattilsynet eller næringen i forbindelse med denne importkontrollen.

Endringen av innførselsdokumentet (CED) gir nærmere utdypninger og forklaring på hvordan noen av feltene i dokumentet skal fylles ut. Dette vil hjelpe Mattilsynet med kontrollen av dette dokumentet, samtidig som at det blir lettere for næringen å vite hvordan de korrekt skal fylle ut dokumentet.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten er også tatt inn i vedlegg I kapittel I og kapittel II i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 323/2014
Celexnr.: 32014R0323

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.04.2014
Dato for faktisk gjennomføring: 01.04.2014
Dato varsling til ESA om gjennomføring: