Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Evaluering av General Food Law

Evaluering av General Food Law

Evaluation of General Food Law

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 10.04.2014

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 08.05.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Sammendrag av innhold

Kommisjonen skal foreta en evaluering av forordning nr. 178/2002 (matlovsforordningen). Evalueringen skal ferdigstilles 1.kvartal 2015, og kan medføre en revisjon av matlovsforordningen. Evalueringen er en del av Kommisjonens program «REFIT – Fitness check of the Food chain». REFIT dekker et større område, navnlig 16 regelverk på matlovgivningsområdet.

Hovedformålet med evalueringen er å vurdere om og i hvilken utstrekning forordningen oppfyller sine formål. Det skal også undersøkes om forordningens verktøy og virkemidler har bidratt til å oppfylle forordningens formål. Hovedformålene i matlovsforordningen er:

  • sikre et høyt vernenivå for menneskers liv og helse og vern av forbrukerinteresser, herunder god forretningsskikk innen handel med næringsmidler.
  • bidra til et velfungerende indre marked
  • ha et helkjedeperspektiv (fra primærproduksjon til forbruker).
  • være risikobasert
  • forhindre kriser på næringsmiddelområdet ved preventivt arbeid og krisehåndtering.

Kommisjonen har konsultert med medlemslandene om hva som skal inngå i evalueringen. Deretter skal Kommisjonen engasjere en ekstern oppdragsgiver til å foreta en evalueringsundersøkelse på bakgrunn av et mandat fra Kommisjonen. Mandatet er for tiden under arbeid. Etter at den eksterne oppdragsgiveren har levert sin rapport til Kommisjonen, skal Kommisjonen utarbeide en egen rapport. Denne rapporten skal leveres 1.kvartal 2015.

Det er foreløpig et åpent spørsmål om hva som blir utfallet av evalueringen. Kommisjonen kan konkludere med at en endring av forordningen er, eller ikke er, nødvendig.  Matlovsforordningen er gjennomført i forskrift 22. desember 2008 nr. 1620 om allmenne prinsipper og krav i næringsmiddelregelverket (matlovsforskriften). Hvis evalueringen medfører en endring av matlovsforordningen, må matlovsforskriften endres.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Annet
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 178/2002

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Til toppen