Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forordning 1374/2013 vedtakelse av regnskapsstandarder

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1374/2013 av 19. desember 2013 som endrer forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i overenstemmelse med europaparlaments og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 hva angår IFRS 36

COMMISSION REGULATION (EU) No 1374/2013 of 19 December 2013 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council as regards International Accounting Standard 36

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 23.04.2014

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XXII. Selskapsrett

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Kommisjonsforordning 1374/2013 ble vedtatt i EU den 19. desember 2013, og trer i kraft den tredje dag etter kunngjøringen i official journal. Endringene skal anvendes retrospektivt med virkning for regnskapsår som starter 1. januar 2014 eller senere. Tidlig anvendelse er tillatt under forutsetning av at IFRS 13 er benyttet i de aktuelle rapporteringsperiodene.

29 mai 2013 vedtok IASB mindre endringer i IAS 36 Verdifall på eiendeler. Formålet var å klargjøre at det kun er i rapporteringsperioder med nedskrivning eller reversert nedskrivning at opplysninger om gjenvinnbart beløp må gis. For de samme rapporteringsperiodene, hvor gjenvinnbart beløp i tillegg er basert på virkelig verdi fratrukket salgsutgifter, innføres følgende opplysningskrav:

  • Hvilket nivå i verdivurderingshierarkiet (i IFRS 13) målingen av virkelig verdi er kategorisert i.
  • For måling kategorisert i nivå 2 og 3 skal det opplyses om:
    • En beskrivelse av benyttet verdsettelsesmodell og ev. endringer i modellen.
    • Nøkkelforutsetninger benyttet i fastsettelse av virkelig verdi, herunder diskonteringsrenten benyttet i gjeldende og tidligere måling dersom verdien er målt ved nåverdiberegning.

Vurdering

Hovedhensynet bak IFRS forordningen er å sikre at børsnoterte foretak rapporterer etter gode og sammenlignbare standarder, slik at de europeiske kapitalmarkedene kan fungere hensiktsmessig. Gjennomføring av forordningen i norsk rett krever endring av forskrift om gjennomføring av EØS-regler om vedtatte internasjonale regnskapsstandarder.

Forordningen er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1374/2013
Basis rettsaktnr.: 1606/2002
Celexnr.: 32013R1374

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 20.12.2013
Frist returnering standardskjema: 10.02.2014
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen