Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 305/2014 av 25. mars 2014 om godkjenningen av et preparat av propionsyre, natrium- propionat og ammonium-propionat som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter med unntak av drøvtyggere, gris og fjørfe

Commission Implementing Regulation (EU) No 305/2014 of 25 March 2014 concerning the authorization of propionic acid, sodium propionate and ammonium propionate as a feed additive for all animal species other than ruminants, pigs and poultry

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 11.04.2014

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 08.05.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder re-godkjenning av Propionsyre og to av dens salter, natriumpropionat og ammoniumpropionat. Stoffene er klassifisert i kategorien Teknologiske tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen Ensileringsmidler. Preparatet ble høsten 2013 godkjent som tilsetningsstoff i fôr til drøvtyggere, gris og fjørfe. I ettertid fikk Kommisjonen innspill på at det ikke var riktig å utelate andre dyrearter fra godkjenningen. Denne rettsakten gir godkjennelse til de resterende dyrearter slik at preparatet nå kan benyttes i  fôr til alle dyr.

Stoffene er framstilt ved kjemisk syntese og er godkjent til ensilering av lett ensilerbart materiale. Det er ingen restriksjoner på mengde tillatt tilsatt i fôr, men dersom stoffene tilsettes sammen med andre organiske syrer i fôr, vil bruk av største tillatte mengde være uheldig. EFSA, har vurdert søknaden om godkjenning, og finner stoffene trygge i bruk og at de har effekt ved at tilgang på luft ved åpning av siloen ikke ødelegger kvaliteten på surfôret. Det er angitt analysemetode for stoffene. Godkjenningen er gitt i samsvar med uttalelse fra den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse, seksjon fôrvarer. Den har varighet til 15. april 2024.

Merknader
Økonomiske og administrative konsekvenser

Da tilsvarende preparatet allerede finnes på markedet får ikke godkjenningen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet.

Rettsakten utvider bruksområdet til et tidliger godkjent preparat slik at det nå kan benyttes til alle dyrearter. Dette forenkler bruken.

Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôr (fôrtilsetningsstoff-forskriften).

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel..

Vurdering

Nye ensileringsmidler blir stadig godkjent, og det blir flere å velge blant for husdyrprodusentene. Organiske syrer og deres salter er enklere i bruk enn de mikrobiologiske ensileringsmidlene, men de krever at det brukes noe verneutstyr. Siden de stoffene som er godkjent her, bare har god nok effekt i lett ensilerbare fôrmidler vil det begrense bruken.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 305/2014
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32014R0305

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 28.03.2014
Frist returnering standardskjema: 09.05.2014
Dato returnert standardskjema: 15.05.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 25.09.2014
Nummer for EØS-komitebeslutning: 168/2014
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 23.05.2014
Høringsfrist: 07.07.2014
Frist for gjennomføring: 26.09.2014
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen