Nytt ATEX-direktiv

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/34/EU av 26. februar 2014 om harmonisering av bestemmelsene om utstyr og beskyttelsessystem til bruk i eksplosjonsfarlig område (omarbeiding)

Directive 2014/34/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres (recast)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 30.04.2014

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 05.06.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Justis- og beredskapsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: X. Elektrisk utstyr

Status

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har fulgt arbeidet med nytt direktiv via arbeidsgruppen ATEX Working Party under Europakommisjonen.

Frist for implementering i EU er 20. april 2016.

Varepakken ble vedtatt i 2008 og inneholder to forordninger, Europaparlaments- og rådsforordning 764/2008/EF og 765/2008/EF, og en Europaparlaments- og rådsbeslutning 768/2008/EF som fastsetter retningslinjer for utarbeidelse av nytt eller revidert regelverk som harmoniserer vilkårene for å sette varer på markedet i EØS, jf. artikkel 2 første ledd. Formålet med beslutningen er å strømlinjeforme fremtidig harmonisert EØS-regelverk, slik at det blir lettere for bedrifter å forstå og forholde seg til. Sentrale begreper og prosedyrer skal defineres på samme måte i ulike direktiver og forordninger. Det samme gjelder plikter for importører og distributører. Formålet med sistnevnte er å klargjøre at aktører lenger nede i distribusjonskjeden også har visse forpliktelser til å sørge for at varene de distribuerer til markedet er i tråd med gjeldende regelverk.

Direktiv 2014/34/EU er en teknisk revisjon i tråd med den omforente ordlyden som er vedtatt i varepakkens beslutning 768/2008/EF. Revisjonen skjer samlet i en pakke, ”Alignment”-pakken. Dette er beskrevet i tidliger EØS-notat utarbeidet av Nærings- og fiskeridepartementet. Dette notatet beskriver kun de forhold som avviker fra varepakken eller er unikt for ATEX-utstyrsdirektivet slik dette er beskrevet i direktiv 2014/34/EU.

Sammendrag av innhold
Direktivet beskriver hvordan de ulike aktørene i forsyningskjeden skal forholde seg og hvilke regler som gjelder for dem med tanke på at kun sikre eksplosive varer skal omsettes i markedet. De økonomiske aktørene er alle ledd i forsyningskjeden fra produsent til sluttbruker. Direktivet gir regler om hvordan de eksplosive varene skal være konstruert, produsert og dokumentert, samt reglene for CE-merking og ulike prosedyrer for samsvarserklæring og involvering av teknisk kontrollorgan.

Direktivet gir også regler for akkreditering, utpeking og notifisering av teknisk kontrollorgan, samt om myndighetenes ansvar og forpliktelser i denne forbindelse.

Virkeområdet til direktivet er det samme som angitt i basisrettsakten direktiv 1994/9/EF.

I tillegg til de nye definisjonene som følger av varepakken er noen definisjoner i artikkel 2 ((7), (8) og (9)) redigert uten at dette medfører materielle endringer.

Kapittel 2 gir reglene for de økonomiske aktørene i tråd med varepakkens system. Det settes blant annet krav til økt sporbarhet. Det er tilføyd nytt punkt 6 i artikkel 6 om merking med det spesielle merket for eksplosjonsbeskyttelse i vedlegg II punkt 1.0.5.

Bestemmelsene om overensstemmelse for produktet i direktivets kapittel 3 følger dagens system og innebærer ingen vesentlig endring i regelverket.

Kapittel 4 inneholder reguleringen av tekniske kontrollorganer, akkrediteringen, tilsynsmyndighetens utpeking, og tilhørende notifikasjonsprosedyrer.

Kapittel 5 gjør gjeldende Europaparlaments og rådsforordning (EF) nr. 765/2008 av 9. juli 2008 om akkrediterings- og markedstilsynskrav i forbindelse med markedsføring av produkter artikkel 16 til 29, for utstyr og sikkerhetssystemer for bruk i eksplosjonsfarlig område.
 

Merknader
Hjemmel i EU-traktaten

Direktivet er hjemlet traktatens artikkel 114.

Rettslige konsekvenser

Gjeldende regulering på område er gitt i forskrift 9. desember 1996 nr. 1242 om utstyr og sikkerhetssystem til bruk i eksplosjonsfarlig område (ATEX-produktforskriften). Gjennomføring av direktiv 2014/34/EU vil innebære en fullstendig revisjon av forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Kravene til økt sporbarhet vil trolig ha økonomiske konsekvenser for markedsaktørene.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er behandlet i Spesialutvalget for handelsforenkling.

Vurdering

Direktivet er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabelt.
 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.: KOM(2011)772
Rettsaktnr.: 2014/34/EU
Basis rettsaktnr.: 1994/9/EF
Celexnr.: 32014L0034

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 02.04.2014
Frist returnering standardskjema: 14.05.2014
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: